Västerhult

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Lämningar efter torpbebyggelsen vid Västerhult. Foto: Per Karlsson Linderum.

Lämningar efter torpbebyggelsen vid Västerhult. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Igenväxningsmark.

Biotop: Skogsbryn.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Artrikt skogsbryn och del viktig skoglig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Rödvingetrast, gulsparv, tibast och ask.

Övriga arter: -.

Beskrivning: Skogsbryn kring före detta gården Västerhult. Numera igenväxande skogsbryn och träddungar med lövinslag. Del i viktig skoglig spridningskorridor. Anges som bebyggelse och åkermark på häradskartan.

Övrig information: Lämningar av äldre bebyggelse, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -