Kalkugnsbrottet

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Kalkugnsbrottet: Per Karlsson Linderum.

Kalkugnsbrottet: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Småvatten.

Biotop: Vattenfyllt före detta kalkbrott.

Biotopvärde: Påtagligt.

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Artrikt småvatten i anslutning till andra högt klassade objekt.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Mindre vattensalamander och citronfläckad kärrtrollslända.

Övriga arter: Dykaren Hydroporus erythrocephalus, mindre smaragdflickslända, vinterflickslända, tidig mosaikslända och jolster.

Beskrivning: Vattenfyllt och näringsrikt före detta kalkbrott. Kantas av sälgar och enstaka jolster. Artrik insektsfauna med minst 18 arter trollsländor och förekomst av mindre vattensalamander. Anges som åkermark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

Ingår också i projektet Fjärilslandskapet Norra Mossby, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -