Blackstakärret

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Blackstakärret sett från Blacksta naturminne. Foto: Per Karlsson Linderum.

Blackstakärret sett från Blacksta naturminne. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Småvatten och igenväxningsmark.

Biotop: Kärr och buskrik före detta ängsmark.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av en rad rödlistade fågelarter. Lång kontinuitet av hävd.

Naturvårdsarter: Backsippa, kricka, entita, stare, svartvit flugsnappare och grönfink.

Övriga arter: Här häckar även grågås, sångsvan, rörhöna, sothöna, skogssnäppa, gröngöling, härmsångare, näktergal, hämpling och steglits.

Beskrivning: Kärr med permanent eller delvis säsongsvis öppen vattenspegel. Stort inslag av döda träd med riklig förekomst av vedsvampar. Objektet inkluderar även den omgivande halvöppna sluttande marken, med riklig förekomst av brynmiljöer för insekter och småfåglar. I norra delen av området finns ett bestånd av den hotade backsippan. Anges som slåtteräng på häradskartan.

Övrig information: Objektet ingår i LstT Naturvårdsprogram: 81:12 och NV VicNatur Vattenskyddsområde.

Areal: 2,5 ha, varav 1,1 ha våtmark (kärret totalt 2 ha inklusive angränsande privat fastighet i söder).