Norra Mossby naturreservat

Högsta naturvärde - naturvärdesklass 1

Blomsterprakt i Norra Mossby. Foto: Per Karlsson Linderum.

Blomsterprakt i Norra Mossby. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Äng och betesmark

Biotop: Ängsmark.

Biotopvärde: Högt.

Artvärde: Högt.

Motivering av naturvärdesklass: Mycket artrik fauna och flora och unika biotopvärden med kalkrik alvarsmark.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Större aspvedbock, noshornsoxe, svävflugedagsvärmare, grå klaffmätare, humlerotfjäril, ligusterfly, skogsvisslare, violettkantad guldvinge, midsommarblåvinge, mindre blåvinge, sexfläckig bastardsvärmare, mindre bastardsvärmare, ängsmetallvinge, mindre hackspett, ärtsångare, stare, björktrast, svartvit flugsnappare, buskskvätta, grönfink, gulsparv, vinbergssnäcka, vit stjälkröksvamp, maskfingersvamp, papegojvaxskivling/rödgrön vaxskivling, rävticka, hasselticka, guldkremla, vårstarr, vispstarr, darrgräs, svart trolldruva, blåsippa, backklöver, rosettjungfrulin, brudbröd, skogsalm, etternässla, underviol, gullviva, bolmört, ask, jordtistel, klasefibbla, ängsvädd, krusfrö och säfferot

Övriga arter: Johannesörtsfallbagge, häckvickerspetsvivel, rödvingad kämpevivel, oxelkäkvivel, rönnkäkvivel, humlebagge, blomsterflugan Chiastocheta trollii, fläcksländefluga, borrflugan Terellia tussilaginis, gallmyggan Dasineura acrophila, rosengallmygga, långrörsbladlössen Cryptomyzus korschelti och Semiaphis pimpinellae, ängsskinnbaggarna Polymerus nigrita och Criocoris quadrimaculatus, klubbhornstekeln Corynis obscura, hagtornssandbi, smultronsandbi, långhornsbi, cyanmärgbi, smalcitronbi, bronssmalbi, hedsmalbi, smalgnagbi, dvärgantennmal, bräsmeantennmal, ligustersvärmare, vattrad rönnsäckmal, benfärgat ängsfly, grön pilspinnare, smultronvisslare, vitfläckig guldvinge, svingelgräsfjäril, brokig väddblomvecklare, röd väddblomvecklare, getrams, getväppling, sötvedel, gulvial, käringtand, skogsklöver, rödklöver, jungfrulin, småborre, buskviol, lundtrav, ängssyra, gulmåra, smällglim, svartkämpar, rödkämpar, stor blåklocka, liten blåklocka, rödklint, väddklint, prästkrage och åkervädd.

Beskrivning: Norra Mossby är något så ovanligt i Närke som ett litet stycke alvarliknande mark, något man annars mest hittar på Öland och Gotland. Berggrunden består av kalksten som har gett upphov till en stäppartad vegetation och artrik flora. Området utgörs av en tämligen öppen torräng, men i vissa partier finns det gott om träd och buskar. Oxel och hassel spelar en framträdande roll i trädskiktet. Reservatet ägs av Kumla kommun men förvaltas av Länsstyrelsen. Området är klassat som Natura 2000-objekt. I objektet ingår även framtida utvidgning av reservatet mot sydväst, på igenväxande ängsmark. Anges som skogs- och ängsmark på häradskartan. Läs mer om reservatet på länsstyrelsens hemsida här Länk till annan webbplats..

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

Ingår också i projektet Fjärilslandskapet Norra Mossby, läs mer här Länk till annan webbplats..

I reservatet finns flera fornlämningar. Det finns två stycken gravfält varav det norra är det största (läs mer här  Länk till annan webbplats.och här Länk till annan webbplats.). I södra delen av reservatet finns en äldre torplämning, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -