Lugnetängarna

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Lugnetängarna med blommande klasefibblor i förgrunden. Foto: Per Karlsson Linderum.

Lugnetängarna med blommande klasefibblor i förgrunden. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Äng och betesmark.

Biotop: Ängsmark.

Biotopvärde: Högt.

Artvärde: Högt.

Motivering av naturvärdesklass: Mycket artrik hävdad ängsmark på kalkberggrund.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Skogsvisslare, vinbergssnäcka, darrgräs, blåsippa, backsippa, brudbröd, blodrot, ängsviol, buskviol, gulmåra, stor blåklocka, liten blåklocka, väddklint, klasefibbla och bockrot.

Övriga arter: Svartfläckig glanssmygare, smultronvisslare, ängshavre, gökärt, rödkämpar och åkervädd.

Beskrivning: Ängsmark på kalkberggrund norr om Lugnetbrottet, restaurerad under senare år. Förekomst av många indikatorarter för höga ängsvärden. En mycket stor förekomst av den rödlistade floraväktararten klasefibbla finns på ängen. Anlagd sandbädd för solitärbin i östra delen. Anges som skogsmark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

Ingår också i projektet Fjärilslandskapet Norra Mossby, läs mer här Länk till annan webbplats..

I objektet finns också fornlämningar i form av två stensättningar, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -