Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Brandskydd och sotning

Sotning och brandskyddskontroll är en kommunal myndighetsverksamhet som styrs av lagen om skydd mot olyckor.

Varje fastighetsägare är skyldig att låta sota och besiktiga sin eldningsanläggning.

Ansvaret för att sotning och brandskyddskontroller utförs ligger hos Nerikes Brandkår. Nerikes Brandkår ansvarar för att sotningsverksamheten utförs enligt lagen, och tecknar avtal med utbildade skorstensfejare.