Sjukvård och tandvård

Kommunal hälso- och sjukvård gör det möjligt för den som är sjuk att vårdas och rehabiliteras i det egna hemmet. Insatserna ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och omvårdnadspersonal.

Ett stetoskop

Medicinskt ansvariga

I Kumla kommun finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). De har ett övergripande ansvar för att hälso- och sjukvården och rehabiliteringen i kommunen är säker och ändamålsenlig samt av god kvalité. Det innebär bland annat att ansvara för verksamhetstillsyn och uppföljning samt att utarbeta rutiner och riktlinjer för hälso- och sjukvården samt medicinsktekniska produkter.

De medicinskt ansvariga ska vara sakkunniga i hälso- och sjukvårdsfrågor och ska ge råd och stöd till hälso- och sjukvårdspersonal samt arbeta med kunskaps- och kompetensutveckling. Övriga arbetsuppgifter är att arbeta med utredningsuppdrag, ansvara för avvikelsehanteringen, att göra Lex Mariaanmälningar, att följa upp beslut om delegering och att säkerställa god dokumentation.

De medicinskt ansvariga ska främja god samverkan inom kommunen och med andra vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse

Vårdcentraler

För kropp och hälsa har vi Kumla vårdcentral som är uppdelad i två mottagningar, Fylstamottagningen och Kungsvägsmottagningen som bedrivs av Region Örebro län.

Tandvård

Tandvården sköter Folktandvården samt flera privata mottagningar.