Bygglov

En planta med en pumpa

När du bygger, ändrar eller river en byggnad påverkar det både miljö och människor runt omkring för en lång tid. Därför finns det regler för hur, vad och var du får bygga. Det är plan- och bygglagen som styr. Vissa arbeten kräver bygglov, andra kräver en anmälan och några kan du genomföra utan att kontakta oss.

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov.

För en- och tvåbostadshus finns vissa undantag från bygglovsplikten, läs mer om detta på sidan Bygglov eller inte.

Bra att tänka på

Fråga oss alltid innan du påbörjar byggnationer om du är osäker på om du behöver ansöka om lov eller göra en anmälan.

Handläggningen går fortare om de handlingar som du skickar in är fackmässigt utförda och fullständiga.

Viktig information till dig som ska börja bygga!

En ny förvaltningslag träder i kraft den 1 juli 2018. Den innehåller bland annat bestämmelser om när beslut får verkställas. På grund av detta införs särskilda bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL, om när beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas, alltså när du får påbörja byggnationen.

Efter lagändringen i PBL kommer en lovpliktig åtgärd, trots att startbesked har getts, inte få verkställas/påbörjas, förrän fyra veckor efter det att lovbeslutet har annoserats i Post- och Inrikes Tidningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det innebär i praktiken att 4-5 veckors "väntetid" tillkommer efter att ditt beslut är fattat, oavsett om din ansökan har behövt 10 veckors handläggningstid eller om beslut har kunnat fattas direkt.