Tillsyn enligt plan- och bygglagen

Det är kommunen som är tillsynsmyndighet över att tomter och byggnader sköts, att du följer bygglagstiftningen och att du inte bygger något utan tillstånd.

Om du utför något som kräver bygg-, rivnings- eller marklov utan lov kallas det för olovligt byggande (så kallat svartbygge). Det är också olovligt att börja bygga utan startbesked eller att flytta in i en byggnad utan slutbesked. Det finns även krav på att byggnader och tomter ska hållas i vårdat skick.

Om du utan lov eller anmälan gör något som kräver bygg-, mark-, rivningslov eller om åtgärden kräven en anmälan kallas det olovligt byggande eller svartbygge.

Här kan du läsa mer om bygglovsenhetens tillsynsområden: