Klagomål

Du som är elev eller vårdnadshavare till barn och elever som går i förskolan, fritidshem, grundskolan, grundsärskolan, Naturskolan, Kulturskolan, vuxenutbildningen och gymnasiet i Kumla kommun kan lämna ett klagomål på verksamheterna (4 kap 8 § skollagen) till förvaltningen.

Förvaltningen utreder sedan ärendet och återkopplar resultatet av utredningen till dig om du så önskar. Detta är det första steget innan en eventuell anmälan till Skolinspektionen.

Vilka klagomål kan anmälas?

I första hand ska du vända dig med klagomål till berörd personal, exempelvis lärare eller mentor och i andra hand förskolans/skolans rektor. Men om du har framfört dina klagomål till personal och/eller ledning utan att problem åtgärdats eller en konstruktiv dialog upprättats eller om de synpunkter du har kräver en grundligare utredning på enheten eller centralt på förvaltningsnivå, kan vända dig till förvaltningen.

Hur gör jag?

Använd vår e-tjänst "Lämna klagomål på barnomsorg, skola och fritidshem". Länk hittar du längst ner på denna sida. 

Där får du till exempel beskriva vad som har hänt, om det fortfarande pågår och på vilket sätt du anser att förskolan/skolan har gjort fel.

Vad händer sedan?

Ärendet utreds i första hand av respektive rektor i förskolan eller skolan.

Om ärendet gäller rektor i förskolan eller skolan utreds ärendet av verksamhetschef. Om ärendet gäller huvudmannens övergripande ansvar utreds ärendet av förvaltningschef.

Ärendet ska vara utrett inom en månad. Du som inte lämnat in klagomålet anonymt ska då få svar på vad utredningen lett fram till.

Allmänt om klagomålshantering

Alla kommuner är skyldiga enligt 4 kap 8 § skollagen att ha rutiner för klagomålshantering. Syftet med införandet av denna skyldighet var att barn, elever och föräldrar alltför sällan vänder sig till huvudmannen som är ansvarig för att rätta till brister. I huvuddelen av de anmälningar som Skolinspektionen tagit emot har huvudmannen inte fått tillfälle att själv agera på informationen och inspektionens insats blir då i normalfallet att överlämna anmälan till huvudmannen.

Att huvudmannen ofta inte ens haft kännedom om ärendet beror sannolikt på att barn, elever och föräldrar inte känner till möjligheterna att få frågan utredd av huvudmannen eller hur de ska gå till väga om kontakterna med rektor i förskolan/skolan inte leder till önskat resultat. De vänder sig då direkt till Skolinspektionen utan att först ha kontaktat huvudmannen, vilket inte lagstiftaren anser är ett rimligt hushållande med samhällets resurser.

Ett klagomål bör alltså först anmälas till kommunen för att kommunen ska få en möjlighet att rätta till den eventuella bristen. Om kommunens utredning inte leder till önskat resultat kan klagomålet anmälas till Skolinspektionen.

Synpunkter och klagomål på elevhälsans medicinska insats på skolsköterska, skolläkare.

Om du undrar över något eller är missnöjd med vård, bemötande eller det omhändertagande du fått, ska du i första hand tala med aktuell skolsköterska eller skolläkare eller med chef för elevhälsan, kontakt via Servicecenter 019-58 80 00