Föreningar  

Föreningslivet är en viktig del av kommunen och vår gemensamma utveckling.

Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för Kumlas invånare.

Aktuellt!

Covid19 & Arrangemang

2020-03-17

Föreningsdrivna arrangemang i kommunala anläggningar i och med Covid19

Med anledning av det rådande läget kring coronaviruset vill vi i Kumla kommun ge er föreningar information gällande evenemang i våra kommunala anläggningar.

Vi arbetar utefter regeringens beslut om att det från och med 12 mars och tills vidare i hela Sverige är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare. Om ni som förening planerat ett evenemang, så som en cup eller liknande med mer än 500 personer, så behöver evenemanget ställas in eller skjutas upp. Det är viktigt att komma ihåg att det handlar om ett förbud och inte en rekommendation, med syfte att minska smittspridningen i samhället.

Vägledning vid mindre sammankomster och tillställningar

Den 13 mars gick Folkhälsomyndigheten ut med en vägledning för de sammankomster och offentliga tillställningar som inte omfattas av regeringens förbud gällande fler än 500 deltagare. I vägledningen finns allmänna åtgärder för att minska spridningsrisken och en checklista för riskbedömning.

Följande allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken bör vidtas:

  • Genomför en riskbedömning.
  • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.
  • God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.
  • Information om allmänna hygienråd som till exempel affischer.

Mallar för riskbedömning hittar ni under följande länk: www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det är ni som arrangör som ansvarar för riskbedömningen av evenemanget.

Om ni som förening beslutar att ställa in ett evenemang som anordnas i någon av kommunens anläggningar så ber vi er att kontakta Föreningsservice via e-post foreningsservice@kumla.se eller telefon 019-58 80 00.

Avslutningsvis vill vi rekommendera er att hålla er uppdaterade om läget kring coronaviruset på Folkhälsomyndighetens hemsida: www.folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Föreningsbidrag

2020-02-11

Det är hög tid att ansöka om föreningsbidrag. Sista ansökningsdag är måndag 24 februari och du ansöker i vår e-tjänst som du hittar under föjlande länk Föreningsbidrag.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

All information om föreningsbidraget hittar du under följande länk Bidrag. länk till annan webbplats

Observera att detta inte gäller religiösa samfund, studieförbund och sydnärkeföreningar.

Bild på utdrag ur belastningsregistret.

 2019-11-20

Krav på utdrag ur belastningsregistret

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar

Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom RF kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har kontinuerlig kontakt med barn.

Har er förening koll på vad som gäller?

Tryck på följande e-tjänst lathund registerutdragPDF för att få en kortfattat guide kring de krav som ställs på föreningen. Vill ni sedan läsa mer kan ni klicka på föjnade länk. Till riksidrottsförbundets hemsidalänk till annan webbplats  

2019-10-10

Förslag till nya regler för föreningsbidrag

Bakgrund

Vi på kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden tagit fram ett förslag på nytt reglemente för fördelning av föreningsbidrag. Förslaget innebär i korthet en ny bidragsmodell baserad på aktivitet istället för medlemsantal.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 21 mars 2019, § 48, att skicka förslag till nytt reglemente för föreningsbidrag på remiss till föreningar i Kumla kommun, pensionärsrådet och råd för personer med funktionsvariationer och Sverok. Samt att remisstiden skulle sträcka sig till och med 12 maj 2019.

Vi på kultur- och fritidsförvaltningen har nu sammanställt remissvaren och bearbetat förslaget. Ärendet behandlades av kultur- och fritidsnämnden den 10 september 2019, och därefter av kommunfullmäktige i oktober.

Handlingarna och det slutliga förslaget till reglemente hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reglementet träder ikraft 2020, förutsatt att erfoderliga poltiska beslut fattas. Det innebär i så fall att ansökan om föreningsbidrag oktober 2019 utgår, och ersätts med ansökan enligt det nya reglementet måndag, sista veckan i februari 2020. Kultur- och fritidsnämnden kommer att hålla föreningarna uppdaterade om processen.

Föreningar som planerar att söka lokalkostnadsbidrag och aktivitetsbidrag uppmanas att spara närvarokort och kostnadsunderlag från 2019.

För föreningar som inte är anslutna till LOK eller liknande där närvarokort redan används, ska följande blankett användas:

Då religiösa samfund inte omfattas av det nya reglementet ska dessa söka föreningsbidrag enligt det befintligt reglemente, senast 30 november.

Smörgås med ost och gurka serverat på en tallrik med en skål med müsli och ett glas apelsinjuice i bakgrunden.

2019-01-29

Riktlinjer gällande försäljning av livsmedel i Kumlahallen

Kultur- och fritidsnämnden har antagit förtydligade riktlinjer gällande försäljning av livsmedel i Kumlahallen.

Inga livsmedel får varken hanteras eller säljas av någon annan än den entreprenör som vi på kultur- och fritidsförvaltningen har avtal med. Hanteringen och försäljningen får endast ske i kafét. Följande länk leder dig till livsmedelsverkets hemsida för registrering, godkännande, tillstånd och anmälningar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det får inte förekomma att livsmedel skänks bort gratis av föreningar eller organisationer i eller i direkt anslutning till Kumlahallen. 

Dessa riktlinjer har tagits fram i samspråk med föreningarna i Kumla där alla blivit tillfrågade att driva kafét i hallen och endast en part svarade ja på förfrågan.

Vill en förening jobba i kafét vid exempelvis egenarrangerade evenemang och ta del av vinsten från försäljningen är ni varmt välkomna att göra det.

Vill en förening bjuda sina medlemmar eller gäster på fika eller mat köper ni det från kafét. Er beställning görs ordning för avhämtning och ni kan servera den i hallen.

 2018-11-15

Forskning - idrott & kultur

Ung livsstil

Ung livsstil är ett forsknings- och utvärderingsprojekt som studerar ungas levnadsvanor och livsvillkor inom en rad områden samt preferenser inom fritid och kultur.

Ung livsstil är ett samarbete mellan ett femtontal kommuner i Sverige och institutionen för socialt arbete (Stig Elofsson) vid Stockholms Universitet (reflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Läs deras senaste rapport "Vilka värden söker barn och ungdomar inom idrotten?"PDF

 2018-11-12

Idrottsombudsman och visselblåsartjänst

Idrotten ska vara en trygg plats med nolltolerans mot våld, trakasserier och övergrepp. Nu införs både idrottsombudsman och visselblåsartjänst.

Idrottsombudsmannen ska stötta och ge råd i ärenden där misstankar finns om agerande som bryter mot idrottens värdegrund. Syftet med visselblåsartjänsten är att underlätta anmälan. Länk till Riksidrottsförbundets hemsida länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2018-10-01

Boka idrottshall och lokal

Under följande länk hittar du information gällande hur du bokar en lokal eller idrottshall.öppnas i nytt fönster

Där hittar du all information om:

  • nycklar
  • turordning
  • fördelning av tider
  • taxor
  • avgifter
  • hyresregler