Föreningar  

Föreningslivet är en viktig del av kommunen och vår gemensamma utveckling. Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för Kumlas invånare.

Aktuellt!

2019-09-06

Förslag till nya regler för föreningsbidrag

Bakgrund

Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden tagit fram ett förslag på nytt reglemente för fördelning av föreningsbidrag. Förslaget innebär i korthet en ny bidragsmodell baserad på aktivitet istället för medlemsantal.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-03-21, § 48, att skicka förslag till nytt reglemente för föreningsbidrag på remiss till föreningar i Kumla kommun, pensionärsrådet och råd för personer med funktionsvariationer och Sverok. Samt att remisstiden skulle sträcka sig till och med 2019-05-12.

Kultur- och fritidsförvaltningen har nu sammanställt remissvaren och bearbetat förslaget. Ärendet behandlas av kultur- och fritidsnämnden 20190910, och därefter av kommunfullmäktige i oktober.

Handlingarna och det slutliga förslaget till reglemente hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reglementet träder ikraft 2020, förutsatt att erfoderliga poltiska beslut fattas. Det innebär i så fall att ansökan om föreningsbidrag oktober 2019 utgår, och ersätts med ansökan enligt det nya reglementet måndag, sista veckan i februari 2020. Kultur- och fritidsnämnden kommer att hålla föreningarna uppdaterade om processen.

Föreningar som planerar att söka lokalkostnadsbidrag och aktivitetsbidrag uppmanas att spara närvarokort och kostnadsunderlag från 2019.

För föreningar som inte är anslutna till LOK eller liknande där närvarokort redan används, ska följande blankett användas:

Närvarokort (pdf)PDF

Närvarokort (excel)Excel

Instruktioner för närvarokortPDF


2019-03-14

Byrstahallen i Kumlahallen tillfälligt stängd

Den 15-16 april, måndagen och tisdagen på påsklovet, stänger vi byrsta för att utföra underhåll. Alla bokningar utgår dessa dagar.

Arbetet avser montering av absorptionsplattor i taket för att förbättra akustiken i hallen.

2019-01-31

Ansök om säsongstider 2019/2020

Ansökan om säsongstider görs via vår e-tjänst. Där ska föreningen ange vem eller vilka personer som är bokningsansvariga. All kontakt med Föreningsservice vad gäller tider ska ske genom dessa personer. Vid ansökan ska föreningarna även ange vilka tider som används för ungdomsverksamhet respektive seniorverksamhet och av vilket lag.

Önskemål om säsongstider i kommunens fullstora sporthallar ska vara Föreningsservice tillhanda senast söndag 14 april.

Ansök om säsongstider i kommunens fullstora sporthallar genom att klicka här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2019-01-29

Riktlinjer gällande försäljning av livsmedel i Kumlahallen

Kultur- och fritidsnämnden har antagit förtydligade riktlinjer gällande försäljning av livsmedel i Kumlahallen.

Inga livsmedel får varken hanteras eller säljas av någon annan än den entreprenör som kultur- och fritidsförvaltningen har avtal med. Hanteringen och försäljningen får endast ske i kafét, utifrån de regler som styr livsmedelshanteringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det får inte förekomma att livsmedel skänks bort gratis av föreningar eller organisationer i eller i direkt anslutning till Kumlahallen. 

Dessa riktlinjer har tagits fram i samspråk med föreningarna i Kumla där alla blivit tillfrågade att driva kafét i hallen och endast en part svarade ja på förfrågan.

Vill en förening jobba i kafét vid exempelvis egenarrangerade evenemang och ta del av vinsten från försäljningen är ni varmt välkomna att göra det.

Vill en förening bjuda sina medlemmar eller gäster på fika eller mat köper ni det från kafét. Er beställning görs ordning för avhämtning och ni kan servera den i hallen.

 2018-12-20

G O D J U L & G O T T N Y T T ÅR

 

 2018-11-20

Fill the Stadium

5 steg för en jämställd idrott

Är du engagerad inom idrotten och/eller brinner för allas lika rätt och värde? – Välkommen till en dag med fokus på jämställdhet och maskulinitetsnormer inom idrotten.

Länk till anmälan här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Program, datum och mer information finns att läsa här!PDF

 2018-11-15

Forskning - idrott & kultur

Ung livsstil

Ung livsstil är ett forsknings- och utvärderingsprojekt som studerar ungas levnadsvanor och livsvillkor inom en rad områden samt preferenser inom fritid och kultur. Ung livsstil är ett samarbete mellan ett femtontal kommuner i Sverige och institutionen för socialt arbete (Stig Elofsson) vid Stockholms Universitet (reflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Läs deras senaste rapport "Vilka värden söker barn och ungdomar inom idrotten?"PDF

 2018-11-12

Idrottsombudsman och visselblåsartjänst

Idrotten ska vara en trygg plats med nolltolerans mot våld, trakasserier och övergrepp. Nu införs både idrottsombudsman och visselblåsartjänst.

Idrottsombudsmannen ska stötta och ge råd i ärenden där misstankar finns om agerande som bryter mot idrottens värdegrund. Syftet med visselblåsartjänsten är att underlätta anmälan. Läs mer här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2018-10-01

Boka idrotthall och lokal

Information gällande hur du bokar en lokal eller idrottshall hittar du här.öppnas i nytt fönster

Där hittar du all information om nycklar, turordning, fördelning av tider, taxor och avgifter samt hyresregler.


2018-09-19

Föreningsregistret

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som trädde i kraft i maj 2018 har vi temporärt plockat bort vårt föreningsregister. Detta då registret innehåller väldigt mycket personuppgifter.