Föreningar  

Föreningslivet är en viktig del av kommunen och vår gemensamma utveckling. Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för Kumlas invånare.

 

Aktuellt!

 2018-11-15

Forskning - idrott & kultur

Ung livsstil

Ung livsstil är ett forsknings- och utvärderingsprojekt som studerar ungas levnadsvanor och livsvillkor inom en rad områden samt preferenser inom fritid och kultur. Ung livsstil är ett samarbete mellan ett femtontal kommuner i Sverige och institutionen för socialt arbete (Stig Elofsson) vid Stockholms Universitet (reflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Läs deras senaste rapport "Vilka värden söker barn och ungdomar inom idrotten?"PDF

Smörgås och ett glas juice

 2018-11-14

Anmälan till jullovsprogram

Vi brukar erbjuda lovprogram för sommar- , vinter-, och höstlovet. Nu utökar vi!

För första gången tar vi fram ett lovprogram som sträcker sig över jullovet. Vill din förening vara med och bidra och anordna något kul för Kumlas ungdomar? Det finns extra pengar att söka, så att era idéer kan bli genomförbara.

Läs hela lovprogrammet här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om hur du anmäler aktivitet och söker extra bidrag här!öppnas i nytt fönster

Anmälan gör ni enkelt på vår e-tjänst här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 2018-11-13

Föreningsträff 11 december

Läs inbjudan med plats och program här!PDF

 2018-11-12

Idrottsombudsman och visselblåsartjänst.

Idrotten ska vara en trygg plats med nolltolerans mot våld, trakasserier och övergrepp. Nu införs både idrottsombudsman och visselblåsartjänst.

Idrottsombudsmannen ska stötta och ge råd i ärenden där misstankar finns om agerande som bryter mot idrottens värdegrund. Syftet med visselblåsartjänsten är att underlätta anmälan. Läs mer här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2018-10-24

Tips på utbildning

Fredagen den 7 december arrangerar Örebro läns idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna en föreningsdag på Örebro Universitet.

Mer information hittar ni här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

2018-09-19

Föreningsregistret

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som trädde i kraft i maj 2018 har vi temporärt plockat bort vårt föreningsregister. Detta då registret innehåller väldigt mycket personuppgifter.


Smörgås och ett glas juice

2018-03-23

Tydligare riktlinjer gällande försäljning i Kumlahallen

Kultur- och fritidsnämnden har antagit förtydligade riktlinjer gällande försäljning av livsmedel i Kumlahallen.

De nya reglerna innebär att inga livsmedel varken får hanteras eller säljas av någon annan än den entreprenör som kultur- och fritidsförvaltningen har avtal med. Hanteringen och försäljningen får endast ske i kaféerna. Det får alltså inte heller förekomma att livsmedel skänks bort gratis av andra föreningar, organisationer etc. i eller i direkt anslutning till Kumlahallen. 

Fördelning av tider

Prioriteringsordning
Traditionella inomhusidrotter prioriteras vid fördelning av tider i kommunens sporthallar och gymnastiksalar. Vid fördelning av tider tas också hänsyn till antal medlemmar, antal lag i seriespel och divisionstillhörighet. Föreningar vars verksamhet kräver en viss typ av lokal eller anläggning har företräde oavsett divisionstillhörighet. Bokad tid för match går före träningstid.

Tiderna fördelas utifrån den prioriteringsordning som gäller i kommunen:

1. Bidragsberättigade ungdomsföreningar som har sin tävlingssäsong under vinterhalvåret. Exempelvis inomhusidrotter som badminton, basket, handboll, innebandy, gymnastik, futsal i seriespel, med mera. Högre divisionstillhörighet går före lägre divisionstillhörighet.
Förening med bred ungdomsverksamhet tilldelas fler tider än förening med liten ungdomsverksamhet. Antal lag i seriesystem är en måttstock.
Tävlingsverksamhet går i allmänhet före träningsverksamhet.

2. Vuxenföreningar som bedriver traditionell inomhusidrott.

3. Fotbollsföreningars inomhusträning

4. Privatpersoner och företag som bedriver inomhusidrott.

Flickor/pojkar och dam/herr ska jämställas vid fördelning av tider. Det är varje förenings ansvar att se till att föreningens tider fördelas lika mellan flickor/pojkar och dam/herr.

Underlag för fördelning
Fördelningen av tider grundar sig på:

1. Prioriteringsordning

2. Antal medlemmar

3. Lag i seriespel

4. Divisionstillhörighet

5. Föreningens önskemål

Så långt det är möjligt tillgodoses föreningarnas önskemål. Det finns dock inga garantier för att önskemålen alltid uppfylls. Om överenskommelser om berättigade tider inte kan uppnås gäller procentuellt fördelning utifrån ovanstående kriterier.

Förråd för träningsmaterial erbjuds endast i den anläggning där tid tilldelats. Detta gäller inte gymnastiksalar. Övriga klubb/förrådsutrymmen fördelas efter överenskommelse och hyran för dessa utrymmen gäller enligt fastslagen taxa.

Rutin vid ansökan av tider

Inför varje säsong ska önskemål om tider och hallar lämnas in till kultur- och fritidsförvaltningen enligt fastställda ansökningsdatum. Inga bokningar förlängs automatiskt. Tiderna fördelas sedan efter den prioritets- och fördelningsprincip som gäller. Efter tidfördelningen ska föreningarna ange vilka tider som används för ungdomsverksamhet respektive seniorverksamhet och av vilket lag. Detta ligger till grund för debitering.

I samband med föreningarnas önskemål om säsongstider meddelas också om förändringar sker vad gäller tidsperiod.

Ansökan om säsongstider görs via vår e-tjänst. Där ska föreningen också ange vem eller vilka personer som är bokningsansvariga. All kontakt med Föreningsservice vad gäller tider ska ske genom dessa personer. Bokningsbekräftelse skickas till den e-postadress som föreningen uppgett. Bekräftelsen ska också kunna visas upp vid kontakt med Securitas. Det är föreningens ansvar att kontrollera att bokningen är korrekt samt uppmärksamma eventuella undantagsdatum i bokningen. 

Ansökningsdatum
Ansökan om säsongstider och arrangemang i kommunens sporthallar, gymnastiksalar och i Rackethallen ska vara Föreningsservice tillhanda senast anslaget datum, normalt sett under april månad. Tidfördelningsmöte genomförs därefter och före midsommar ska föreningen ha fått besked om tilldelade tider.

Ansökan om tider på konstgräs för höst- och vinter/vårsäsong ska vara Föreningsservice tillhanda senast anslaget datum, normalt sett under augusti månad. Besked om fördelning ges under september månad.

Samtliga ansökningar görs via kommunens e-tjänster.

Önskemål om säsongstider i kommunens fullstora hallar anmäls härlänk till annan webbplats senast söndag 15 april.

Matcher
1. Matcher bokas på ledig tid under helger
2. Match på veckodagar bokas på egen träningstid
3. Endast i undantagsfall kan matcher förläggas på annan förenings träningstid.