Brottsförebyggande arbete

Här kan du läsa om hur Kumla kommun arbetar proaktivt med att förebygga brott och för att skapa allmän trygghet i det offentliga rummet.

Det trygghetsskapande arbetet är ett gemensamt ansvar som vi alla har, såväl myndigheter som medborgare. Vi kan alla hjälpas åt för att Kumla kommun ska vara en trygg och säker plats, inte minst genom att samverka på olika sätt för att uppnå detta.

Kommunens del i det trygghetsskapande arbetet kan bland annat bestå av att se över belysning och ha trygghetsaspekten i planeringsarbetet, för att skapa trygga miljöer. Även kommunens socialtjänst är en viktig del i det brottsförebyggande arbetet, bland annat genom den fältgrupp som finns. Kommunen bedriver även fritidsverksamhet för ungdomar i syfte att bereda dem en meningsfull fritid. Skolan har också en viktig roll i detta arbete. Det är alltså en stor del av kommunens verksamheter som på något sätt jobbar med trygghet och brottsförebyggande arbete. Mycket av arbetet sker i samverkan, exempelvis mellan kommunens förvaltningar, men även med andra aktörer såsom andra myndigheter (exempelvis polis och räddningstjänst), företag och civilsamhället.

Polisen har ett uppdrag att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt arbeta brottsförebyggande, och räddningstjänsten har ett uppdrag att arbeta för att arbeta förebyggande för att minska risken för att olyckor och bränderska inträffa.

Arbetet med trygghetsskapande åtgärder pågår hela tiden. Det handlar om sådant som nämnts ovan, men även om ordningsvakter som ronderar i de centrala delarna av Kumla samt om utökad kamerabevakning i centrum.

Medborgarna har en viktig del i detta arbete genom att informera oss om det som upplevs som otryggt. Det är ni medborgare som känner ert närområde bäst och rör er där i vardagen. Vi som kommun är oerhört tacksamma för de iakttagelser som vi får in ifrån Kumlaborna.

Brottsförebyggande rådet

Kumla kommun arbetar tillsammans med olika aktörer i ett brottsförebyggande råd – Brå. I detta arbete använder kommunen en arbetsmodell som kallas för Effektiv Samordning för Trygghet (EST).

Brå är uppdelat i tre delar. Brå styrgrupp träffas ungefär sex gånger per år och består av representanter från kommunen, polisen och räddningstjänsten. Styrgruppen fungerar som en kommunövergripande strategisk funktion. Utifrån en månadslägesbild och en tertialanalys förs samtal om aktiviteter och åtgärder som de olika aktörerna ansvarar för.

Brå operativa grupp träffas träffas ungefär tio gånger om året och består av representanter från kommunen, polisen och Kumla Bostäder. Medan styrgruppen arbetar övergripande och strategiskt är den operativa gruppens uppdrag att arbeta med situationella insatser. De kommunövergripande månadslägesbilderna fungerar som underlag för insatser och aktiviteter.

Arbetsgrupp ANDTS är under uppstart. Den gruppen ska som steg ett kartlägga det förebyggande ANDTS-arbete som görs i kommunen. Gruppen består av representanter från kommunens olika förvaltningar. ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin, samt spel om pengar.

Organisationsskiss Brå Kumla kommun. Brå styrgrupp högst upp, med förgreningar nedåt till Brå operativ grupp samt Arbetsgrupp ANDTS.