Brottsförebyggande arbete

Här kan du läsa om hur Kumla kommun arbetar proaktivt med att förebygga brott och för att skapa allmän trygghet i det offentliga rummet.

Det trygghetsskapande arbetet är ett gemensamt ansvar som vi alla har, såväl myndigheter som medborgare.

Kommunens del i det trygghetsskapande arbetet kan bland annat bestå av att se över belysning och ha trygghetsaspekten i planeringsarbetet, för att skapa trygga miljöer. Även kommunens socialtjänst är en viktig del i det brottsförebyggande arbetet. Kommunen bedriver även fritidsverksamhet för ungdomar i syfte att bereda dem en meningsfull fritid.

Polisen har sitt uppdrag att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt arbeta brottsförebyggande och räddningstjänsten har ett uppdrag att arbeta för att undvika att olika slag av olyckor, såsom att exempelvis brand inte inträffar.

Medborgarna har en stor del i detta arbete genom att informera oss om det som upplevs som otryggt. Det är ni medborgare som känner kommunen bäst och det är även ni som rör er ute i vardagen. Vi som kommun är oerhört tacksamma för de iakttagelser som vi får in ifrån Kumlaborna.

Brottsförebyggande rådet

Kumla kommun arbetar tillsammans med olika aktörer i ett brottsförebyggande råd – BRÅ. BRÅ är uppdelat i två olika delar. En del som vi kallar för styrgrupp BRÅ som träffas cirka 9 gånger per år och en del som kallas för stora BRÅ som träffas 2 gånger om året.

BRÅ styrgrupp träffas 9 gånger om året och består av representanter från kommunen, polisen och räddningstjänsten. Vid dessa möten tar vi upp vad som händer i kommunen och vad vi bör vidta för aktiviteter med anledning av denna lägesbild. Utifrån vad vi kommer fram till på dessa möten kan samtliga representanter ta med sig uppdrag till sina organisationer. I detta arbete använder vi oss av en arbetsmodell som kallas för EST, Effektiv Samordning för Trygghet.

Stora BRÅ har möten 2 gånger om året och består av representanter från BRÅ styrgrupp och här deltar även externa representanter.

Brottsförebyggande rådets hederspris

Hederspriset delas ut till den eller de privatpersoner i Kumla kommun som demonstrerat gott föredöme, omtanke och solidaritet på något sätt.

Om priset

Kumla kommun har beslutat att instifta en utmärkelse för att uppmärksamma personer som gör goda handlingar som exempelvis att rädda liv, förebygga eller förhindra brott liksom främja en ökad trygghet.

Utmärkelsen ska ses som ett stöd och erkännande till den som agerat men också tjäna till att ge hopp och kraft till andra. Utmärkelsen delas ut av det lokala brottsförebyggande rådet.

Kriterier

Utmärkelsen tilldelas den eller de privatpersoner i Kumla kommun (som på sin skola, på sin arbetsplats eller ute i samhället) som genom sin handling demonstrerat gott föredöme, omtanke och solidaritet genom att bidra till något av följande:

  • Livräddning
  • Förhindrat skada på person/egendom
  • Motverkat våld
  • Motverkat rasism
  • Förebyggt eller förhindrat brott
  • Agerat för ökad trygghet

I bedömningen ska hänsyn tas till individens förutsättningar att kunna agera utifrån ålder, kön, funktionsnedsättning och bakgrund.

Nominering

Allmänheten kan nominera kandidater som gör goda insatser enligt ovan nämnda kriterier via e-tjänst eller direkt till kommunens servicecenter. Nominering kan ske löpande under hela kalenderåret.

I nomineringen ska en motivering finnas.

Beslutanderätt

Kommunstyrelsen beslutar vem eller vilka kandidater som ska få utmärkelsen efter rekommendation från det lokala brottsförebyggande rådets styrgrupp. I rådet sitter representanter från kommunen, polisen och räddningstjänsten som har goda kunskaper om lagar och regler inom sina verksamhetsområden.

Utmärkelse

Utmärkelsen delas ut årligen, i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i mars och handlingen ska vara utförd under kalenderåret innan. Utmärkelsen inrättas från och med 1 januari 2017 och första gången utmärkelsen delas ut är 2018.