Brottsförebyggande arbete

Här kan du läsa om hur Kumla kommun arbetar proaktivt med att förebygga brott och för att skapa allmän trygghet i det offentliga rummet.

Det trygghetsskapande arbetet är ett gemensamt ansvar som vi alla har, såväl myndigheter som medborgare.

Kommunens del i det trygghetsskapande arbetet kan bland annat bestå av att se över belysning och ha trygghetsaspekten i planeringsarbetet, för att skapa trygga miljöer. Även kommunens socialtjänst är en viktig del i det brottsförebyggande arbetet. Kommunen bedriver även fritidsverksamhet för ungdomar i syfte att bereda dem en meningsfull fritid.

Polisen har sitt uppdrag att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt arbeta brottsförebyggande och räddningstjänsten har ett uppdrag att arbeta för att undvika att olika slag av olyckor, såsom att exempelvis brand inte inträffar.

Medborgarna har en stor del i detta arbete genom att informera oss om det som upplevs som otryggt. Det är ni medborgare som känner kommunen bäst och det är även ni som rör er ute i vardagen. Vi som kommun är oerhört tacksamma för de iakttagelser som vi får in ifrån Kumlaborna.

Brottsförebyggande rådet

Kumla kommun arbetar tillsammans med olika aktörer i ett brottsförebyggande råd – Brå. I detta arbete använder kommunen en arbetsmodell som kallas för Effektiv Samordning för Trygghet (EST).

Brå är uppdelat i två olika delar. Brå styrgrupp träffas sex gånger om året och består av representanter från kommunen, polisen och räddningstjänsten. Styrgruppen fungerar som en kommunövergripande strategisk funktion. Utifrån en månadslägesbild och en tertialanalys förs samtal om aktiviteter och åtgärder som de olika aktörerna ansvarar för.

Brå operativa grupp träffas tio gånger om året och består av representanter från kommunen, polisen och Kumla Bostäder. Medan styrgruppen arbetar övergripande och strategiskt är den operativa gruppens uppdrag att arbeta med situationella insatser. De kommunövergripande månadslägesbilderna fungerar som underlag för insatser och aktiviteter.