Anpassad grundskola

Utbildningen i den anpassade grundskolan syftar till att ge dig med någon form av intellektuell funktionsnedsättning en anpassad utbildning utifrån dina egna förutsättningar.

Så långt det är möjligt motsvarar utbildningen den som ges i grundskolan och gymnasieskolan. Kommunen erbjuder även vuxenstudie för dig som gått färdigt gymnasiet.

Anpassad grundskola

För barn med intellektuell funktionsnedsättning finns den anpassade grundskolan som ett alternativ till grundskolan. Den anpassade grundskolan består av nio årskurser och omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Anpassad grundskola finns på Kumlaby skola.

Mottagande i den anpassade grundskolan

Innan ditt barn erbjuds en plats görs en utredning. Utredningen omfattas av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning och görs i samråd med dig som vårdnadshavare. Om du som vårdnadshavare inte vill att ditt barn ska gå i den anpassade grundskolan ska barnet gå i vanlig grundskola, om det inte finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa.

Träningsskola

Inom den anpassade grundskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning

Träningsskola finns på Kumlaby skola.

Anpassat gymnasie

I den anpassade gymnasieskolan får eleverna en god grund för att studera vidare, söka arbete och kunna delta aktivt i samhällslivet. Dessutom ges möjlighet till personlig utveckling.

Utbildningen ska stimulera social gemenskap och utveckla elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Därför är den anpassade gymnasieskolan mycket flexibel så att eleverna kan utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Anpassad utbildning för vuxna

Anpassad utbildning för vuxna är en rättighet och en möjlighet för personer över 20 år med inlärningssvårigheter på grund av intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Det är en utbildning inom det offentliga skolväsendet för vuxna. Utbildningen bedrivs dagtid någon eller några halvdagar i veckan och bör kombineras med annan daglig verksamhet. Undervisningen sker i små grupper och anpassas efter varje persons förutsättningar.

Inom den anpassade utbildningen för vuxna väljer man de ämnen man vill arbeta med - utifrån aktuell kurskatalog. Kurserna styrs av Skolverket fastslagna ämnesplaner och kursplaner. För att en kurs ska starta bör det finnas några personer som önskar samma kurs.