Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Kumla växer

Kumla är en kommun som växer och efterfrågan på bostäder är hög. Just nu arbetar vi bland annat med detaljplanerna för Gröna Sörby och Älvesta.

Det Gröna Sörby

Kumla växer och nya bostäder behövs. Därför planerar Kumla kommun en ny stadsdel i västra Kumla - Det gröna Sörby.

Tätorten möter landet

Det Gröna Sörby ligger ca 2 km från Kumla centrum, där Kumlas tätort möter den lantliga omgivningen. Gröna Sörby ska vara en levande stadsdel där rekreation och friluftsliv är en del av vardagen.

Blandad bebyggelse

Ett planprogram för området antogs av samhällsbyggnadsnämnden i oktober 2016. Planprogrammet visar på ett förslag med ca 300 bostäder, både småhus och flerbostadshus, verksamhetsmark och ett större aktivitetsfält.

Bebyggelsen i området ska bjuda på en variation i gestaltning, höjd och upplåtelseform. Ett huvudstråk går genom området i nord-sydlig riktning. Gång- och cykeltrafikanter prioriteras framför bilisten.

Vad händer?

Arbete pågår med att ta fram en detaljplan för etapp 1. Mellan den 4 juni och 2 juli 2018 var detaljplanen för Gröna Sörby etapp 1 utställd för samråd. Just nu sammanställer vi de inkomna synpunkterna och bearbetar planen inför granskning.

Planhandlingarna hittar du under Pågående planarbete.

När släpps småhustomterna?

Kommunens mål är i dagsläget att ha tomterna klara för bokning under andra halvåret av 2019 och kommer att erbjudas via vår tomtkö.