Kulturmiljö

Här beskrivs hur Kumla kommuns kulturmiljöarbete och vårt kulturmiljöprogram.

Kulturmiljöer är platser där människan har verkat och påverkat omgivningens utseende. Det kan exempelvis vara hus, tomter, industriområden, parker, vägar, järnvägar eller åkrar.

Värdefulla kulturmiljöer

Kulturmiljöer som tydligt berättar något om vår historia kan anses vara särskilt värdefulla och ska därför värnas för framtiden för att kunskapen inte ska gå förlorad. Den som äger eller förvaltar en sådan miljö bär ett stort ansvar men kan samtidigt vara extra stolt över att ha något som inte många andra har – en särskilt viktig bit i det lokala historiska pusslet.

Ansvar

Alla i samhället delar ansvaret att ta hand om våra kulturmiljöer. Alla hus och tomter, oavsett kulturhistoriskt värde, ska nämligen underhållas och hållas i vårdat skick och förändringar ska utföras varsamt.

Varsamhet

Alla förändringar av alla byggnader och liknande anläggningar ska utföras varsamt och med hänsyn till byggnadens karaktär och egenskaper. Det innebär att du i första hand ska försöka reparera det som går och begränsa ingreppen. Välj material och lösningar som går att underhålla långsiktigt så att man även i framtiden kan njuta och lära sig något av kulturmiljön.

Skydda kulturmiljön

Kommunen kan skydda värdefulla kulturmiljöer mot vissa förändringar genom detaljplaner eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen, eller som kulturreservat enligt miljöbalken.

Staten bestämmer vilka miljöer som ska skyddas som byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen och avgör vad som är riksintressen för kulturmiljövård. Genom länsstyrelserna kan staten lämna ekonomiska bidrag för åtgärder i särskilt värdefulla kulturmiljöer.

Kumlas kulturmiljöprogram

Kumla kommuns kulturmiljöprogram berättar övergripande om områdets historia och redovisar de miljöer som ska betraktas som särskilt kulturhistoriskt värdefulla enligt Plan- och bygglagen. Här kan du som fastighetsägare läsa mer om varsamhet men också finna Kumla kommuns handlingsplan för arbetet med kulturmiljöer.