Psykisk ohälsa

I Kumla Kommun erbjuder vi stöd till personer med långvarig psykisk ohälsa. Det gäller personer med så stora svårigheter att det påverkar det dagliga livet.

En man som sitter nedböjd med huvudet i sina händer

Är du i behov av stöd?

För oss är det otroligt viktigt att kunna ge stöd till dig som lider av psykisk ohälsa. För att kunna hamna på en bättringsväg och få det stöd just du kan behöva arbetar vi med att kunna ge bistånd och tillrättahänvisa dig till instanser och hjälpmedel.

Ansökan

Stöd från Biståndsenheten utges efter att en handläggare har utrett och fattat beslut om att man är berättigad till insatser. Ansökan görs direkt via vårt servicecenter som du når genom 019-58 80 00.

Boendestödjarna ger efter ett godkännande individuellt anpassat stöd för att hjälpa personer att få struktur på sin dag, träna och hantera rutiner i den dagliga livsföringen samt utveckla den egna förmågan till att leva ett så socialt och självständigt liv som möjligt. Arbetssättet ska vara grundat på dialog och den enskildes delaktighet. 

Verksamheten kännetecknas av stöd i vardagens alla moment. Stödet ska ges där det gör som mest nytta.