Psykisk ohälsa

Vi erbjuder stöd till personer med långvarig psykisk ohälsa. Det gäller personer med så stora svårigheter att det påverkar det dagliga livet.

En man som sitter nedböjd med huvudet i sina händer

Stöd från Biståndsenheten kan man få efter att en handläggare har utrett och fattat beslut om att man är berättigad till insatser. Vill man ansöka stöd så gör man det genom att kontakta kommunens servicecenter.

Boendestödjarna ger individuellt anpassat stöd för att hjälpa personer att få struktur på sin dag, träna och hantera rutiner i den dagliga livsföringen samt utveckla den egna förmågan till att leva ett så socialt och självständigt liv som möjligt. Arbetssättet ska vara grundat på dialog och den enskildes delaktighet. 

Verksamheten kännetecknas av stöd i vardagens alla moment. Stödet ska ges där det gör som mest nytta.