Kommunal anslagstavla

Välkommen till Kumla kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll och föreskrifter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder.

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan besluten överklagas.

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Beslut som kan överklagas genom annan lag än kommunallag kan inte överklagas genom laglighetsprövning.

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagan ska sedan skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad. På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i 13 kap. kommunlagen (2017:725).

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.

 • Beslut om betydande miljöpåverkan


  Detaljplan för Ekeby Prästgård 1:7, del av


  BeslutPDF
  22 maj 2019
 • Underrättelse


  Detaljplan för Ekeby Prästgård 1:7, del av


  Ovanstående detaljplan i Kumla kommun är utställd för granskning mellan 21 maj och 7 juni 2019.Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till att bygga bostäder i Ekeby då det finns en efterfrågan på enbostadshus, men mindre flerfamiljshus (parhus, radhus, kedjehus) kan också bli aktuellt. Området ligger i ett viktigt kulturmiljölandskap med fornlämningar och kulturhistoriska byggnader och det är därför viktigt att planområdet anpassas till den omgivande miljön.Ekeby ligger bra till med närhet till både Kumla tätort och Örebro kommun. Kumla kommun växer och kommunen vill därför möjliggöra för byggnation av bostäder även utanför Kumla tätort. Det finns en efterfrågan på enbostadshus i Ekeby och detaljplanen skulle kunna möjliggöra för ca 15 villatomter samt två tomter för mindre flerbostadshus.Planområdet är beläget i norra Ekeby vid Ekeby kyrka. Området begränsas i norr av en skogsklädd kulle, i öster av länsväg 642, i söder av Ekebygatan (länsväg 672) och i väster av Ekeby IP. Planområdets areal är ca 3,1 hektar.Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.Planförslaget finns tillgängligt i stadshuset, på Kumla bibliotek samt på kommunens hemsida www.kumla.se/detaljplaner.Den som har synpunkter på förslaget ska skriftligen skicka dem till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kumla kommun, 692 80 Kumla eller e-post: samhallsbyggnad@kumla.se.Synpunkter ska ha inkommit senast den 7 juni 2019. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
  21 maj 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Sydnärkes lönenämnd, 2019-05-15.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-05-20 och finns förvarat på kommunledningsförvaltningen, Kumla kommun. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-06-10.

  20 maj 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-05-07.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-05-17 och finns förvarat på kommunstyrelsens arbetsutskott, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-06-07.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats
  17 maj 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från socialnämnden, 2019-05-09.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-05-16 och finns förvarat på socialförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-06-06.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  16 maj 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-05-16.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-05-16 och finns förvarat på socialförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-06-06.

  16 maj 2019
 • Kungörelse


  Val till Europarlamentet 2019


  Enligt 13 kap. 4 § vallagen (2005:837) kungörs härmed att slutlig rösträkning av de i Örebro län lämnade rösterna vid val till Europarlamentet kommer att äga rum i Länshuset, Stortorget 22, Örebro, med början kl. 08.00 måndagen den 27 maj 2019.

  Länsstyrelsen i Örebro län
  15 maj 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsen, 2019-05-08.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-05-14 och finns förvarat på kommunledningsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-06-04.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  14 maj 2019
 • Kungörelse


  Antagen Detaljplan för del av kvarteret Rörläggaren och Kumla 11:1


  Samhällsbyggnadsnämnden i Kumla kommun beslutade den 7 maj 2019 att anta detaljplanen för rubricerat område. Beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla den 10 maj 2019.Hur man överklagar
  Överklagandet ska vara skriftligt och vara kommunen till handa inom tre veckor från anslagsdatum, alltså senast den 31 maj 2019.
  Kumla kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen
  692 80 Kumla
  Eller e-post: samhallsbyggnad@kumla.se
  Efter kontroll att överklagandet kommit in i rätt tid lämnas överklagan vidare till Mark- och miljödomstolen för prövning.Överklagan ska innehålla uppgift om vilket beslut som överklagas. Redogör varför ni anser att beslutet ska ändras och vilken ändring som önskas. Handlingar som stödjer den klagandes uppfattning bör bifogas. Det ska framgå vem som överklagar. Uppge kontaktuppgifter som namn, adress och telefonnummer. Skrivelsen bör undertecknas. Om ombud anlitas ska fullmakt från ombudet bifogas tillsammans med kontaktuppgifter till ombudet.Endast den som senast under granskningstiden skriftligt framfört synpunkter har rätt att överklaga beslut om antagande av detaljplan.Om du har frågor är du välkommen att kontakta servicecenter på 019-58 80 00 servicecenter@kumla.se eller planhandläggare Linnea Hagenbjörk på 019-58 94 05 linnea.hagenbjork@kumla.se
  10 maj 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från samhällsbyggnadsnämnden, 2019-05-07.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-05-10 och finns förvarat på samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-05-31.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  10 maj 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kultur- och fritidsnämnden, 2019-05-02.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-05-07 och finns förvarat på kultur- och fritidsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-05-28.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  7 maj 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från myndighetsnämnden, 2019-05-02.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-05-06 och finns förvarat på samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-05-27.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  6 maj 2019