Kommunal anslagstavla

Välkommen till Kumla kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll och föreskrifter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder.

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan besluten överklagas.

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Beslut som kan överklagas genom annan lag än kommunallag kan inte överklagas genom laglighetsprövning.

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagan ska sedan skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad. På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i 13 kap. kommunlagen (2017:725).

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.

 • Kungörelse


  Om beslut att flytta fordon.


  Med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129 resp. 1982:198) har Kumla kommun den 10 juli 2019 beslutat att flytta följande fordon till Kumla kommuns uppställningsplats:Datum: 2019-07-10Reg.nr: JGA 564Fabrikat: VWUrsprunglig uppställningsplats: Parkgatan 10 B, KumlaEtt fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats tillfaller kommunen om ägaren inte har hämtat fordonet inom tre månader efter det att kungörelse skedde (Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, 6 §).Ägaren av ett fordon som har flyttats med stöd av denna lag är skyldig att ersätta kostnaden för flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits med stöd av lagen (lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, 7 §)För utlämning av fordonet, kontakta Joakim Öhrman, tfn: 019-58 82 71, e-post: joakim.ohrman@kumla.se
  16 juli 2019
 • Underrättelse


  Detaljplan för "Norrtorp 5:3 och del av Norrtorp 5:1, Kvarntorp" är utställd för granskning mellan 9 juli - 9 augusti 2019.


  Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till utbyggnad av Fortum Waste Solutions AB:s verksamhet i Kvarntorp. Med detaljplanen kan Fortum säkerställa det långsiktiga behovet av mark för, framför allt, deponering.

  I detaljplanen tas större delen av fastigheten Norrtorp 5:3, söder om länsväg 638, med i detaljplanen för att rensa och släcka äldre detaljplaner, i stället för att bara ta fram en detaljplan för utbyggnaden av verksamheten. På så sätt skapas en tydlighet och enhetlighet för fastigheten.

  Planområdet är beläget i södra delen av Kvarntorps industriområde och har en areal på ca 69,5 hektar. Planförslaget följer delvis översiktsplanen. Ny sträckning av järnväg och en ny väg som är föreslaget i gällande översiktsplan stämmer inte överens med detaljplanen.

  Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 5 juli 2019 att detaljplaneförslaget skulle ställas ut för granskning.

  Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget
  Planförslaget finns tillgängligt i stadshuset, på Kumla bibliotek samt på kommunens hemsida www.kumla.se/detaljplaner
  Den som har synpunkter på förslaget ska skriftligen skicka dem till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kumla kommun, 692 80 Kumla eller e-post: samhallsbyggnad@kumla.se.
  Sista inlämningsdagen för synpunkter är den 9 augusti 2019 . Endast den som framfört skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda har rätt att överklaga detaljplanen enligt plan- och bygglagen 13 kap 11§.

  Om du har frågor angående detaljplanen är du välkommen att kontakta:
  Plan- och geodataenheten, plan@kumla.se, 019 58 80 00

  SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

  9 juli 2019
 • Underrättelse


  Detaljplan för "Ekeby Prästgård 1:7, del av" är utställd för granskning mellan 9 - 30 juli 2019.


  Då detaljplanen har ändrats behöver en ny granskning genomföras. I det stora hela återgår planförslaget till det förslag som redovisades i samrådet.Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till att bygga bostäder i Ekeby då det finns en efterfrågan på enbostadshus, men mindre flerfamiljshus (parhus, radhus, kedjehus) kan också bli aktuellt. Området ligger i ett viktigt kulturmiljölandskap med fornlämningar och kulturhistoriska byggnader och det är därför viktigt att planområdet anpassas till den omgivande miljön.
  Ekeby ligger bra till med närhet till både Kumla tätort och Örebro kommun. Kumla kommun växer och kommunen vill därför möjliggöra för byggnation av bostäder även utanför Kumla tätort. Det finns en efterfrågan på enbostadshus i Ekeby och detaljplanen skulle kunna möjliggöra för ca 15 villatomter samt två tomter för mindre flerbostadshus.Planområdet är beläget i norra Ekeby vid Ekeby kyrka. Området begränsas i norr av en skogsklädd kulle, i öster av länsväg 642, i söder av Ekebygatan (länsväg 672) och i väster av Ekeby IP. Planområdets areal är ca 3,1 hektar.
  Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.
  Planförslaget finns tillgängligt i stadshuset, på Kumla bibliotek samt på kommunens hemsida www.kumla.se/detaljplanerlänk till annan webbplats.
  Den som har synpunkter på förslaget ska skriftligen skicka dem till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kumla kommun, 692 80 Kumla eller e-post: samhallsbyggnad@kumla.se.
  Synpunkter ska ha inkommit senast den 9 – 30 juli 2019 . Den som inte framfört skriftliga synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
  9 juli 2019
 • Beslut om betydande miljöpåverkan


  Detaljplan för Norrtorp 5:3 och del av Norrtorp 5:1


  BeslutPDF
  8 juli 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Region Örebro län


  Tillkännagivande av justerat protokoll från gemensam nämnd för tolk- och översättarservice, 2019-06-05.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-06-26 och finns förvarat på Regionkansliet, Eklundavägen 2, Örebro. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-07-18.Tillkännagivandet är publicerat: 190626-190718Förvaringsplats: Regionkansliet, Eklundavägen 2, Örebro.

  26 juni 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Sydnärkes överförmyndarnämnd, 2019-06-13.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-06-13 och finns förvarat på kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-07-05.Tillkännagivandet är publicerat: 190613-190705Förvaringsplats: kansliet, stadshuset

  13 juni 2019