Kommunal anslagstavla

Välkommen till Kumla kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll och föreskrifter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder.

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan besluten överklagas.

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Beslut som kan överklagas genom annan lag än kommunallag kan inte överklagas genom laglighetsprövning.

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrätten, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagan ska sedan skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad.

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.

På Förvaltningsrätten i Karlstads webbplats kan du läsa mer om laglighetsprövning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går till enligt 13 kapitlet, kommunallagen (2017:725). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-01-31.


  Protokoll är tillkännagivet 2023-02-02 och finns förvarat på kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2023-02-23.Tillkännagivandet är publicerat: 230202-230223Förvaringsplats: Kansliet, stadshusetHär kan du läsa protokollet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsen, 2023-01-25.


  Protokoll är tillkännagivet 2023-02-01 och finns förvarat på kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2023-02-22.Tillkännagivandet är publicerat: 230201-230222Förvaringsplats: Kansliet, stadshusetHär kan du läsa protokollet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-01-19.


  Protokoll är tillkännagivet 2023-02-01 och finns förvarat på kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2023-02-22.Tillkännagivandet är publicerat: 230201-230222Förvaringsplats: Kansliet, stadshusetHär kan du läsa protokollet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kultur- och fritidsnämnden, 2023-01-24.


  Protokoll är tillkännagivet 2023-02-01 och finns förvarat på kultur- och fritidsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2023-02-22.Tillkännagivandet är publicerat: 230201-230222Förvaringsplats: kultur- och fritidsförvaltningen, stadshusetHär kan du läsa protokollet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde, Kumla kommun


  Kommunfullmäktige i Kumla kommun kallas till sammanträde på Folkets hus, måndagen den 6 februari kl. 18:00 för behandling av följande ärenden:


  # 1 Kungörelse samt upprop, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet# 2 Information från Vätternvatten AB# 3 Rapport från revisionen# 4 Inkomna skrivelser och rapporter# 5 Markanvisning Uttern etapp 1# 6 Program för ekologisk hållbarhet # 7 Revidering av arvodesriktlinjer, Vätternvatten AB# 8 Taxa för renhållning# 9 Svar på motion från C angående digital informationstavla# 10 Svar på motion från C avseende parkeringshus vid Kumla station# 11 Svar på motion från C om att uppmärksamma den internationella minnesdagen för förintelsen# 12 Svar på motion från C om digitalisering och cybersäkerhet# 13 Nya interpellationer, frågor och motioner# 14 Valärenden Ordförande Eva-Lena Gustavsson genom sekreterare Ann-Charlotta Brandett
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från socialnämnden, 2023-01-26.


  Protokoll är tillkännagivet 2023-01-26 och finns förvarat på socialförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2023-02-16.Tillkännagivandet är publicerat: 230126-230216Förvaringsplats: socialförvaltningen, stadshusetHär kan du läsa protokollet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2023-01-26.


  Protokoll är tillkännagivet 2023-01-26 och finns förvarat på socialförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2023-02-16.Tillkännagivandet är publicerat: 230126-230216Förvaringsplats: socialförvaltningen, stadshuset
 • Tillkännagivande av delegationsbeslut, Samhällsbyggnadsnämnd


  Tillkännagivande av delegationsbeslut Samhällsbyggnadsnämnd, 2023-01-23.


  Särskilt beslut om betydande milljöpåverkan avseende detaljplan för Ejdern 9 m.fl., Kumla, Kumla kommun, Örebro län. Beslutet grundas på Miljöbalken och Miljöbedömningsförordningen (2017:966). Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.Tillkännagivandet är publicerat: 2023-01-23 - 2023-01-30Här kan du läsa beslutet Pdf, 145.3 kB, öppnas i nytt fönster..
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från nämnd för livslångt lärande, 2023-01-16.


  Protokoll är tillkännagivet 2023-01-20 och finns förvarat på förvaltning för livslångt lärande, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2023-02-10.Tillkännagivandet är publicerat: 230120-230210Förvaringsplats: Förvaltning för livslångt lärande, stadshusetHär kan du läsa protokollet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Underrättelse


  Detaljplan för kvarteret Orren


  Detaljplanen för kvarteret Orren antogs den 22 november 2022.Underrättelse Pdf, 195.2 kB, öppnas i nytt fönster.Protokollsutdrag om antagandebeslut Pdf, 264.3 kB.SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN