Kommunal anslagstavla

Välkommen till Kumla kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll och föreskrifter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder.

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan besluten överklagas.

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Beslut som kan överklagas genom annan lag än kommunallag kan inte överklagas genom laglighetsprövning.

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagan ska sedan skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad. På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i 13 kap. kommunlagen (2017:725).

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-11-14.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-11-14 och finns förvarat på socialförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-12-05.Tillkännagivandet är publicerat: 191114-191205Förvaringsplats: Socialförvaltningen, stadshuset

  14 november 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Kommunsstyrelsens arbetsutskott, 2019-11-05.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-11-11 och finns förvarat på Kommunledningsförvaltningen, kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-12-02.Tillkännagivandet är publicerat: 191111-191202Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltning, , stadshusetKlicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats
  11 november 2019
 • Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde, Kumla kommun 2019-11-18


  Kommunfullmäktige i Kumla kommun kallas till sammanträde på Kumla Folkets hus, Teatern, måndagen 18 november kl. 13.00 för behandling av följande ärenden.


  § 1 Kungörelse samt upprop, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet
  § 2 Rapport från revisionen
  § 3 Inkomna skrivelser och rapporter
  § 4 Budget 2020 med flerårsplan 2021-2022
  § 5 Borgensramar för kommunens hel- och delägda bolag 2020
  § 6 Lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön
  § 7 Reviderad taxa för bygglov och strandskyddsdispens
  § 8 Reviderad taxa för miljöbalken, livsmedelslagen, lagen om foder och animaliska biprodukter, strålskyddslagen och lageno m sprängämnesprekursorer
  § 9 Taxor inom arbetsmarknadsavdelningen
  § 10 Sammanträdestider 2020
  § 11 Taxor och avgifter inom socialnämndens område
  § 12 Nya interpellationer, frågor och motioner
  § 13 Valärenden
  Ordföranden Åsa Windahl
  genom sekreteraren Ann-Charlotta Brandett
   
  11 november 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-10-22.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-11-06 och finns förvarat på kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-11-27.Tillkännagivandet är publicerat: 191106-191128Förvaringsplats: kansliet, stadshusetKlicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  6 november 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från samhällsbyggnadsnämnd, 2019-10-24.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-10-31 och finns förvarat på samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-11-21.Tillkännagivandet är publicerat: 191031-191121Förvaringsplats: samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshusetKlicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  31 oktober 2019
 • Kungörelse


  Om beslut att flytta fordon.


  Med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129 resp. 1982:198) har Kumla kommun den 25 oktober 2019 beslutat att flytta följande fordon till Kumla kommuns uppställningsplats:Datum: 2019-10-25Reg.nr: XZC 633Fabrikat: VW PassatUrsprunglig uppställningsplats: Köpmangatan 58, KumlaEtt fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats tillfaller kommunen om ägaren inte har hämtat fordonet inom tre månader efter det att kungörelse skedde (Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, 6 §).Ägaren av ett fordon som har flyttats med stöd av denna lag är skyldig att ersätta kostnaden för flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits med stöd av lagen (lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, 7 §)För utlämning av fordonet, kontakta Masoumeh Fazeli, telefon 019-58 80 00, e-post: masoumeh.fazeli@kumla.se
  29 oktober 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunfullmäktige, 2019-10-21.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-10-28och finns förvarat på kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-11-25.Tillkännagivandet är publicerat: 191028-191126Förvaringsplats: kansliet, stadshusetKlicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  28 oktober 2019
 • Kungörelse


  Om beslut att flytta fordon.


  Med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129 resp. 1982:198) har Kumla kommun den 17 januari 2019 beslutat att flytta följande fordon till Kumla kommuns uppställningsplats:Datum: 2019-01-17Reg.nr: TJX 576Fabrikat: SaabUrsprunglig uppställningsplats: Stationsgatan 2, KumlaEtt fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats tillfaller kommunen om ägaren inte har hämtat fordonet inom tre månader efter det att kungörelse skedde (Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, 6 §).Ägaren av ett fordon som har flyttats med stöd av denna lag är skyldig att ersätta kostnaden för flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits med stöd av lagen (lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, 7 §)För utlämning av fordonet, kontakta Masoumeh Fazeli, telefon 019-58 80 00, e-post: masoumeh.fazeli@kumla.se
  25 september 2019
 • Kungörelse


  Om beslut att flytta fordon.


  Med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129 resp. 1982:198) har Kumla kommun den 10 juli 2019 beslutat att flytta följande fordon till Kumla kommuns uppställningsplats:Datum: 2019-07-10Reg.nr: JGA 564Fabrikat: VWUrsprunglig uppställningsplats: Parkgatan 10 B, KumlaEtt fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats tillfaller kommunen om ägaren inte har hämtat fordonet inom tre månader efter det att kungörelse skedde (Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, 6 §).Ägaren av ett fordon som har flyttats med stöd av denna lag är skyldig att ersätta kostnaden för flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits med stöd av lagen (lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, 7 §)För utlämning av fordonet, kontakta Joakim Öhrman, tfn: 019-58 82 71, e-post: joakim.ohrman@kumla.se
  16 juli 2019