Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Kommunal anslagstavla

Välkommen till Kumla kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll och föreskrifter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder.

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan besluten överklagas.

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Beslut som kan överklagas genom annan lag än kommunallag kan inte överklagas genom laglighetsprövning.

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrätten, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagan ska sedan skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad.

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.

På Förvaltningsrätten i Karlstads webbplats kan du läsa mer om laglighetsprövning.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går till enligt 13 kapitlet, kommunallagen (2017:725).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-11-18.


  Protokoll är tillkännagivet 2020-11-24 och finns förvarat på samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-12-15.Tillkännagivandet är publicerat: 201124-201215Förvaringsplats: samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshusetHär kan du läsa protokollet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde, Kumla kommun, 2020-11-30


  Kommunfullmäktige i Kumla kommun kallas till sammanträde på Kumla Folkets hus, Teatern, måndagen 30 november 2020 kl. 13.00 för behandling av följande ärenden.


  1 § Kungörelse samt upprop, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet
  2 § Arvoden för uppdrag i Vätternvatten
  3 §Inkomna skrivelser och rapporter
  4 § Nya interpellationer, frågor och motioner
  5 § Budget 2021 med flerårsplan 2022-2023
  6 § Borgensramar för kommunens hel- och delägda bolag 2021
  7 § Revidering av reglemente och avtal för Sydnärkes lönenämnd
  8 § Reglemente för taxe- och avgiftsnämnden
  9 § Reglemente för krisledningsnämnden
  10 § Förändringar av kommunens taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter
  11 § Ägardirektiv för Biogasbolaget
  12 § Bolagsbildning Kumbro stadsnät AB
  13 § Golvvärme Kungsparken
  14 § Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomiska förening
  15 § Tilläggsanslag till Samhällsbyggnadsnämnden för belysning av Råbergaparken
  16 § Partistöd 2021
  17 § Valärenden
  Ordföranden Åsa Windahl
  genom sekreteraren Ann-Charlotta Brandett

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Valberedningen, 2020-11-16.


  Protokoll är tillkännagivet 2020-11-17 och finns förvarat på Kommunledningsförvaltning, kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-12-08.Tillkännagivandet är publicerat: 201117-201208Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltning, kansliet, stadshuset.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-11-17.


  Protokoll är tillkännagivet 2020-11-17 och finns förvarat på Kommunledningsförvaltningen, kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-12-08.Tillkännagivandet är publicerat: 20201117-201208Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltning, kansliet, stadshusetHär kan du läsa protokollet.länk till annan webbplats
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Socialnämndens arbetsutskott, 2020-11-13.


  Protokoll är tillkännagivet 2020-11-13 och finns förvarat på Socialförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-12-04.Tillkännagivandet är publicerat: 201113-201204Förvaringsplats: Socialförvaltningen, stadshuset
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-11-03.


  Protokoll är tillkännagivet 2020-11-13 och finns förvarat på Kommunledningsförvaltningen, kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-12-04.Tillkännagivandet är publicerat: 201113-201204Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, kansliet, stadshusetHär kan du läsa protokollet.länk till annan webbplats
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-11-11.


  Protokoll är tillkännagivet 2020-11-11 och finns förvarat på samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-12-02.Tillkännagivandet är publicerat: 201111-201202Förvaringsplats: samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshusetHär kan du läsa protokollet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Socialnämndens arbetsutskott, 2020-11-03.


  Protokoll är tillkännagivet 2020-11-03 och finns förvarat på Socialförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-11-24.Tillkännagivandet är publicerat: 201103-201124Förvaringsplats: Socialförvaltningen, stadshuset