Kommunal anslagstavla

Välkommen till Kumla kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll och föreskrifter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder.

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan besluten överklagas.

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Beslut som kan överklagas genom annan lag än kommunallag kan inte överklagas genom laglighetsprövning.

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagan ska sedan skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad. På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i 13 kap. kommunlagen (2017:725).

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Krisledningsnämnden, 2020-03-23.


  Protokoll är tillkännagivet 2020-04-06 och finns förvarat på kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-04-27.Tillkännagivandet är publicerat: 200406-200427Förvaringsplats: kansliet, stadshusetKlicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  6 april 2020
 • Underrättelse


  Detaljplan för upphävande av del av detaljplan för Kvarntorps industriområde


  Ovanstående detaljplan i Kumla kommun är utställd för granskning mellan 3 april och 24 april 2020.Syftet med planen är att upphäva en del av gällande detaljplan, som behöver korrigeras, för att möjliggöra byggnation på befintlig fastighet.Idag är området planlagt som industrigata, vilket betyder att fastighetsbildning är svår att genomföra. Inom området finns prickmark (mark som inte får bebyggas), vilken tas bort för att möjliggöra en mer funktionell byggrätt.Området är beläget i Kvarntorp. Området begränsas i öster av fastigheten Kvarntorp 1:7. I söder begränsas området av fastigheten Kvarntorp 6:1. I norr gränsar planområdet till Mexivägen. Den del som ska upphävas har en areal på ca 6000 m2.Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.Planförslaget finns tillgängligt i stadshuset, på Kumla bibliotek samt på kommunens hemsida www.kumla.se/detaljplanerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Den som har synpunkter på förslaget ska skriftligen skicka dem till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kumla kommun, 692 80 Kumla eller e-post: samhallsbyggnad@kumla.se.
  Synpunkter ska ha inkommit senast den 24 april 2020. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
  2 april 2020
 • Underrättelse


  Detaljplan för del av Långgälla 1:6


  Ovanstående detaljplan i Kumla kommun är utställd för granskning mellan 3 april och 24 april 2020.Detaljplanens syfte är att ge fastighetsägarna möjlighet att köpa mark och reglera in till sina nuvarande fastigheter. Marken används idag som allmän plats och består av naturmark. Fastigheterna Långgälla 1:69–1:72 har tidigare haft nyttjanderättsavtal på mark intill sin fastighet som är naturmark enligt gällande detaljplan. Kommunen har sagt upp samtliga avtal för att erbjuda tecknande av skötselavtal. Fastighetsägarna har istället visat intresse för att köpa marken avhängigt på att en ny detaljplan vinner laga kraft.Området är beläget i Kumla, Åbytorp. I norr begränsas området av naturmark, i öster Långgällagatan, i söder av en gång- och cykelbana, samt i väster befintliga fastigheter längs Antons Backe. Planområdets areal är ca 2800m2.Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.Planförslaget finns tillgängligt i stadshuset, på Kumla bibliotek samt på kommunens hemsida www.kumla.se/detaljplanerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Den som har synpunkter på förslaget ska skriftligen skicka dem till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kumla kommun, 692 80 Kumla eller e-post: samhallsbyggnad@kumla.se.
  Synpunkter ska ha inkommit senast den 24 april 2020. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
  2 april 2020
 • Tillkännagivande av direktjusterad paragraf, Kumla kommun


  Tillkännagivande av direktjusterad paragraf §43 Tilldelningsbeslut samt beslut om projektavtal för vård och omsorgsboendet Spannremmen 2 från Kommunstyrelsen, 2020-04-01.


  Protokoll är tillkännagivet 2020-04-01 och finns förvarat på kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-04-22.Tillkännagivandet är publicerat: 200401-200422Förvaringsplats: kansliet, stadshuset
  1 april 2020
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Sydnärkes överförmyndarnämnd, 2020-03-25.


  Protokoll är tillkännagivet 2020-03-30 och finns förvarat på kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-04-20.Tillkännagivandet är publicerat: 200330-200420Förvaringsplats: kansliet, stadshuset
  30 mars 2020
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Kommunfullmäktige, 2020-02-23.


  Protokoll är tillkännagivet 2020-03-30 och finns förvarat på kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-04-20.Tillkännagivandet är publicerat: 200330-200420Förvaringsplats: kansliet, stadshusetKlicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  30 mars 2020
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från samhällsbyggnadsnämnd, 2020-03-26


  Protokoll är tillkännagivet 2020-03-27 och finns förvarat på samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-04-17.Tillkännagivandet är publicerat: 200327-200417Förvaringsplats: samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshusetKlicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  27 mars 2020
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kultur- och fritidsnämnden, 2020-03-25.


  Protokoll är tillkännagivet 2020-03-26 och finns förvarat på kultur- och fritidsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-04-16.Tillkännagivandet är publicerat: 200326-200416Förvaringsplats: Kultur- och fritidsförvaltningen, stadshusetKlicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  26 mars 2020
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-03-24.


  Protokoll är tillkännagivet 2020-03-26 och finns förvarat på kommunledningsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-04-16.Tillkännagivandet är publicerat: 200326-200416Förvaringsplats: kommunledningsförvaltningen, stadshusetKlicka här för att se justerat protokolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  26 mars 2020
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-03-26.


  Protokoll är tillkännagivet 2020-03-26 och finns förvarat på socialförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-04-16.Tillkännagivandet är publicerat: 200326-200416Förvaringsplats: Socialförvaltningen, stadshuset
  26 mars 2020
 • Beslut om betydande miljöpåverkan


  Upphävande av del av detaljplan för KVarntorps industriområde


  BeslutPDF
  26 mars 2020
 • Beslut om betydande miljöpåverkan


  Detaljplan för del av Långgälla 1:6


  BeslutPDF
  26 mars 2020
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från socialnämnden, 2020-03-19.


  Protokoll är tillkännagivet 2020-03-20 och finns förvarat på socailförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-04-10.Tillkännagivandet är publicerat: 200320-200410Förvaringsplats: Socialförvaltningen, stadshusetKlicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  20 mars 2020
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-03-10.


  Protokoll är tillkännagivet 2020-03-19 och finns förvarat på kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-04-09.Tillkännagivandet är publicerat: 200319-200409Förvaringsplats: kansliet, stadshusetKlicka här för att se justerat protokoll.
  19 mars 2020
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Kommunstyrelsen, 2020-03-11.


  Protokoll är tillkännagivet 2020-03-19 och finns förvarat på kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-04-09.Tillkännagivandet är publicerat: 200319-200409Förvaringsplats: kansliet, stadshusetKlicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  19 mars 2020
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-03-19.


  Protokoll är tillkännagivet 2020-03-19 och finns förvarat på samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-04-09Tillkännagivandet är publicerat: 200319-200409Förvaringsplats: samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshusetKlicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  19 mars 2020
 • Kungörelse


  Om beslut att flytta fordon.


  Med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129 resp. 1982:198) har Kumla kommun den 28 januari 2020 beslutat att flytta följande fordon till Kumla kommuns uppställningsplats:Datum: 2020-01-28Reg.nr: OKL174Fabrikat: ChryslerUrsprunglig uppställningsplats: 24 tim parkering, Badhusgatan, KumlaEtt fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats tillfaller kommunen om ägaren inte har hämtat fordonet inom tre månader efter det att kungörelse skedde (Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, 6 §).Ägaren av ett fordon som har flyttats med stöd av denna lag är skyldig att ersätta kostnaden för flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits med stöd av lagen (lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, 7 §)För utlämning av fordonet, kontakta Masoumeh Fazeli, 019-58 80 00, masoumeh.fazeli@kumla.se
  28 januari 2020