Kommunal anslagstavla

Välkommen till Kumla kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll och föreskrifter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder.

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan besluten överklagas.

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Beslut som kan överklagas genom annan lag än kommunallag kan inte överklagas genom laglighetsprövning.

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagan ska sedan skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad. På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i 13 kap. kommunlagen (2017:725).

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.

 • Kungörelse


  Om beslut att flytta fordon


  Med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129 resp. 1982:198) har Kumla kommun den 17 januari 2019 beslutat att flytta följande fordon till Kumla kommuns uppställningsplats:Datum: 2019-01-17
  Reg.nr: TJX 576
  Fabrikat: Saab
  Ursprunglig uppställningsplats: Stationsgatan 2, Kumla
  Ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats tillfaller kommunen om ägaren inte har hämtat fordonet inom tre månader efter det att kungörelse skedde (Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, 6 §).Ägaren av ett fordon som har flyttats med stöd av denna lag är skyldig att ersätta kostnaden för flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits med stöd av lagen (lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, 7 §)För utlämning av fordonet, kontakta Joakim Öhrman, 019-58 82 71, joakim.ohrman@kumla.se
  18 januari 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-01-17.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-01-17 och finns förvarat på socialförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-02-07.

  17 januari 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Kommunstyrelsen, 2019-01-09.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-01-16 och finns förvarat på kommunledningsförvaltningen, kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-02-06.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats
  16 januari 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kultur- och fritidsnämnden, 2019-01-10.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-01-15 och finns förvarat på kultur- och fritidsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-02-05.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  15 januari 2019
 • Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde 22 januari 2019


  Kommunfullmäktige i Kumla kommun kallas till sammanträde på Kumla folkets hus, Teatern, tisdagen 22 januari 2019 kl. 18.00 för behandling av följande ärenden:


  § 1 Kungörelse samt upprop, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet
  § 2 Inkomna skrivelser och rapporter§ 3 Rapport från revisionen§ 4 Nya interpellationer, frågor och motioner§ 5 Taxa för plan- och geodataenheten§ 6 Program för lokalförsörjning§ 7 Förnyad borgensförbindelse och regressavtal med mera med Kommuninvest§ 8 Svar på motion om väg 51 förbi Ekeby med omnejd§ 9 Medborgarförslag om byggande av ett kommunalt ridhus§ 10 Medborgarförslag om hundrastgård i Sannahed§ 11 ValärendenÅsa Windahl, ordförande,Genom Ann-Charlotta Brandett, sekreterare
  15 januari 2019
 • Kungörelse


  Om beslut att flytta fordon


  Med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129 resp. 1982:198) har Kumla kommun den 11 januari 2019 beslutat att flytta följande fordon till Kumla kommuns uppställningsplats:Datum: 2019-01-11
  Reg.nr: CAO 754
  Fabrikat: Audi
  Ursprunglig uppställningsplats: Klockarbacken, förhyrd plats nr 184
  Ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats tillfaller kommunen om ägaren inte har hämtat fordonet inom tre månader efter det att kungörelse skedde (Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, 6 §).Ägaren av ett fordon som har flyttats med stöd av denna lag är skyldig att ersätta kostnaden för flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits med stöd av lagen (lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, 7 §)För utlämning av fordonet, kontakta Joakim Öhrman, 019-58 82 71, joakim.ohrman@kumla.se
  14 januari 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Taxe- och avgiftsnämnden, 2018-12-12.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-01-09 och finns förvarat på kommunstyrelseförvaltningen, Hallberg kommun. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-01-30.

  9 januari 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från socialnämnden, 2019-01-08.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-01-09 och finns förvarat på socialförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-01-30.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  9 januari 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Sydnärkes överförmyndarnämnd, 2019-01-08.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-01-08 och finns förvarat på kommunledningsförvaltningen, kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-01-29.

  8 januari 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från nämnd för livslångt lärande, 2018-12-20.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-01-08 och finns förvarat på förvaltning för livslångt lärande, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-01-29.Klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att se justerat protokoll.
  8 januari 2019
 • Kungörelse


  Om beslut att flytta fordon


  Med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129 resp. 1982:198) har Kumla kommun den 30 november 2018 beslutat att flytta följande fordon till Kumla kommuns uppställningsplats:Datum: 2018-11-30
  Reg.nr: HUU 570
  Fabrikat: Citroen
  Ursprunglig uppställningsplats: Fjugestavägen 15 (grusparkering)
  Fordonet ifråga har litauiskt registreringsnummer.Ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats tillfaller kommunen om ägaren inte har hämtat fordonet inom tre månader efter det att kungörelse skedde (Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, 6 §).Ägaren av ett fordon som har flyttats med stöd av denna lag är skyldig att ersätta kostnaden för flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits med stöd av lagen (lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, 7 §). 
  12 december 2018