Kommunal anslagstavla

Välkommen till Kumla kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll och föreskrifter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder.

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan besluten överklagas.

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Beslut som kan överklagas genom annan lag än kommunallag kan inte överklagas genom laglighetsprövning.

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagan ska sedan skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad. På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i 13 kap. kommunlagen (2017:725).

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från socialnämnden, 2020-01-16.


  Protokoll är tillkännagivet 2020-01-23 och finns förvarat på socialförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-02-13.Tillkännagivandet är publicerat: 200123-200213Förvaringsplats: Socialförvaltningen, stadshusetKlicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  23 januari 2020
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-01-23.


  Protokoll är tillkännagivet 2020-01-23 och finns förvarat på socialförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-02-13.Tillkännagivandet är publicerat: 200123-200213Förvaringsplats: Socialförvaltningen, stadshuset
  23 januari 2020
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Kommunstyrelsen, 2020-01-15, 1-3 och 5-23 §§


  Protokoll är tillkännagivet 2020-01-21 och finns förvarat på Kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-02-11.Tillkännagivandet är publicerat: 200121-200211Förvaringsplats: Kansliet, stadshusetKlicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats
  21 januari 2020
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Sydnärkes lönenämnd, 2020-12-11.


  Protokoll är tillkännagivet 2020-01-20 och finns förvarat på Kommunledningsförvaltningen, kansliet, stadshuset i Kumla. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-02-10.Tillkännagivandet är publicerat: 201211-200210Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, kansliet, stadshuset
  20 januari 2020
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från nämnd för livslångt lärandes arbetsutskott, 2020-01-17.


  Protokoll är tillkännagivet 2020-01-20 och finns förvarat på förvaltning för livslångt lärande, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-02-10.Tillkännagivandet är publicerat: 20200120-20200210Förvaringsplats: Förvaltning för livslångt lärande, stadshusetKlicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att se justerat protokoll.
  20 januari 2020
 • Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde, Kumla kommun 2020-01-27


  Kommunfullmäktige i Kumla kommun kallas till sammanträde på Kumla Folkets hus, Teatern, måndag 27 januari 2020 kl. 18.00 för behandling av följande ärenden.


  § 1 Kungörelse samt upprop, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet
  § 2 Inkomna skrivelser och rapporter
  § 3 Rapport från revisionen
  § 4 Fördjupat planprogram för Det gröna Sörby
  § 5 Taxa för kommunens arbete enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
  § 6 Reviderad taxa för miljöbalken, livsmedelsbalken, lagen om foder och animaliska biprodukter, strålskyddslagen och lagen om sprängämnesprekursorer
  § 7 Svar på motion från Liberalerna - Tillåt annan driftsform av gym, café och relax på Djupadalsbadet
  § 8 Nya interpellationer, frågor och motioner
  § 9 Valärenden
  Ordföranden Åsa Windahl
  genom sekreteraren Ann-Charlotta Brandett

  20 januari 2020
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Taxe- och avgiftsnämnden, 2019-12-18.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-12-18 och finns förvarat på Administrativa avdelningen, Kommunhuset i Hallsberg. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-02-07.Tillkännagivandet är publicerat: 200117-200207Förvaringsplats: Administrativa avdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen, Hallsbergs kommun

  17 januari 2020
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av direktjusterat protokoll från Kommunstyrelsen, 2020-01-15.


  Protokoll (4 §) är tillkännagivet 2020-01-15 och finns förvarat på Kommunledningsförvaltningen, kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-02-05.Tillkännagivandet är publicerat: 200115-200205Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltning, kansliet, stadshusetKlicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats
  15 januari 2020
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-01-09.


  Protokoll är tillkännagivet 2020-01-10 och finns förvarat på socialförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-01-31.Tillkännagivandet är publicerat: 200110-200131Förvaringsplats: Socialförvaltningen, stadshuset
  10 januari 2020
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-01-07.


  Protokoll är tillkännagivet 2020-01-10 och finns förvarat på Kommunledningsförvaltning, kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-01-31.Tillkännagivandet är publicerat: 200110-200131Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltning, kansliet, stadshusetKlicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats
  10 januari 2020
 • Kungörelse


  Om beslut att flytta fordon.


  Med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129 resp. 1982:198) har Kumla kommun den 27 november 2019 beslutat att flytta följande fordon till Kumla kommuns uppställningsplats:Datum: 2019-11-27Reg.nr: utanFabrikat: ChryslerUrsprunglig uppställningsplats: Mossbanegatan 74-78, KumlaEtt fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats tillfaller kommunen om ägaren inte har hämtat fordonet inom tre månader efter det att kungörelse skedde (Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, 6 §).Ägaren av ett fordon som har flyttats med stöd av denna lag är skyldig att ersätta kostnaden för flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits med stöd av lagen (lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, 7 §)För utlämning av fordonet, kontakta Kumla kommun, 019-58 80 00, masoumeh.fazeli@kumla.se
  27 november 2019