Kommunal anslagstavla

Välkommen till Kumla kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll och föreskrifter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder.

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan besluten överklagas.

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Beslut som kan överklagas genom annan lag än kommunallag kan inte överklagas genom laglighetsprövning.

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrätten, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagan ska sedan skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad.

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.

På Förvaltningsrätten i Karlstads webbplats kan du läsa mer om laglighetsprövning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går till enligt 13 kapitlet, kommunallagen (2017:725). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2024-06-27.


  Protokoll är tillkännagivet 2024-06-27 och finns förvarat på socialförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2024-07-18.Tillkännagivandet är publicerat: 240627-240718Förvaringsplats: socialförvaltningen, stadshuset
 • Underrättelse


  ÄDP Södra Via 2:18 m.fl. Via industriområde Kumla, Kumla kommun


  Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 21 november 2023. Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor från den dag då antagandebeslut tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Detaljplanen blir då juridiskt bindande och styrande vid prövning av lov.Handlingar i ärendet finns här!Underrättelse Pdf, 129 kB, öppnas i nytt fönster.
  SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
 • Underrättelse


  ÄDP Södra Via 2:18 m.fl. Via industriområde Kumla, Kumla kommun


  Ändringen kommer att behandlas för antagande vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 21 november 2023. Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor från den dag då antagandebeslut tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Detaljplanen blir då juridiskt bindande och styrande vid prövning av lov.Handlingar i ärendet finns här!Underrättelse Pdf, 134.1 kB.
  SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
 • Tillkännagivande av delegationsbeslut, Samhällsbyggnadsnämnd


  Tillkännagivande av delegationsbeslut Samhällsbyggnadsnämnd, 2023-10-09.


  Särskilt beslut om betydande milljöpåverkan avseende ändring av detaljplan för Södra Via 2:18 m.fl. Via industriområde Kumla, Kumla kommun, Örebro län.Beslutet grundas på Miljöbalken och Miljöbedömningsförordningen (2017:966). Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.Tillkännagivandet är publicerat: 2023-10-09 - 2023-10-16Här kan du läsa beslutet. Pdf, 384.8 kB.
 • Underrättelse


  Detaljplan för idrottsparken förskola, Kumla, Kumla kommun


  Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 3 oktober 2023. Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor från den dag då antagandebeslut tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Detaljplanen blir då juridiskt bindande och styrande vid prövning av lov.Handlingar i ärendet finns här Öppnas i nytt fönster.!Underrättelse Pdf, 126.1 kB, öppnas i nytt fönster.
  SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
 • Underrättelse


  Detaljplan för idrottsparken förskola, Kumla, Kumla kommun


  Detaljplanen kommer att behandlas för antagande vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 3 oktober 2023. Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor från den dag då antagandebeslut tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Detaljplanen blir då juridiskt bindande och styrande vid prövning av lov.Handlingar i ärendet finns här Öppnas i nytt fönster.!Underrättelse Pdf, 190.7 kB, öppnas i nytt fönster.
  SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN