Kommunal anslagstavla

Välkommen till Kumla kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll och föreskrifter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder.

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan besluten överklagas.

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Beslut som kan överklagas genom annan lag än kommunallag kan inte överklagas genom laglighetsprövning.

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagan ska sedan skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad. På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i 13 kap. kommunlagen (2017:725).

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kultur- och fritidsnämnd, 2019-09-10.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-09-17 och finns förvarat på kultur- och fritidsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-10-08.Tillkännagivandet är publicerat: 190917-191008Förvaringsplats: Kultur- och fritidsförvaltningen, stadshusetKlicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  17 september 2019
 • Kungörelse


  Antagen Detaljplan för Ekeby Prästgård 1:7, del av,
  Ekeby, Kumla kommun, Örebro län.


  Samhällsbyggnadsnämnden i Kumla kommun beslutade den 5 september 2019 att anta detaljplanen för rubricerat område. Beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla den 12 september 2019.Hur man överklagar
  Överklagandet ska vara skriftligt och vara kommunen till handa inom tre veckor från anslagsdatum, alltså senast den 3 oktober 2019.
  Kumla kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen
  692 80 Kumla
  Eller e-post: samhallsbyggnad@kumla.se
  Efter kontroll att överklagandet kommit in i rätt tid lämnas överklagan vidare till Mark- och miljödomstolen för prövning.Överklagan ska innehålla uppgift om vilket beslut som överklagas. Redogör varför ni anser att beslutet ska ändras och vilken ändring som önskas. Handlingar som stödjer den klagandes uppfattning bör bifogas. Det ska framgå vem som överklagar. Uppge kontaktuppgifter som namn, adress och telefonnummer. Skrivelsen bör undertecknas. Om ombud anlitas ska fullmakt från ombudet bifogas tillsammans med kontaktuppgifter till ombudet.Endast den som senast under granskningstiden skriftligt framfört synpunkter har rätt att överklaga beslut om antagande av detaljplan.Om du har frågor är du välkommen att kontakta servicecenter på 019-58 80 00 servicecenter@kumla.se eller planenheten på plan@kumla.se
  12 september 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från samhällsbyggnadsnämnd, 2019-09-05.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-09-12 och finns förvarat på samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-10-03.Tillkännagivandet är publicerat: 190912-191003Förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshusetKlicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  12 september 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Sydnärkes lönenämnd, 2019-09-11.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-09-11 och finns förvarat på kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-10-02.Tillkännagivandet är publicerat: 190911-191003Förvaringsplats: kansliet, stadshuset

  11 september 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från nämnd för livslångt lärandes arbetsutskott, 2019-09-11.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-09-11 och finns förvarat på förvaltning för livslångt lärande, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-10-02Tillkännagivandet är publicerat: 190911-191002Förvaringsplats: Förvaltning för livslångt lärande, stadshusetKlicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  11 september 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-09-05.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-09-05 och finns förvarat på socialförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-09-26.Tillkännagivandet är publicerat: 190905-190926Förvaringsplats: Socialförvaltningen, stadshuset

  5 september 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-08-27.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-09-03 och finns förvarat på kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-09-24.Tillkännagivandet är publicerat: 190903-190925Förvaringsplats: kansliet, stadshusetKlicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  3 september 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2019-08-28.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-09-03 och finns förvarat på Kultur- och fritidsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-09-24.Tillkännagivandet är publicerat: 190903-190924Förvaringsplats: Kultur-och fritidsförvaltningen, stadshusetKlicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  3 september 2019
 • Underrättelse


  Detaljplan för Gröna Sörby etapp 1


  Ovanstående detaljplan är utställd för granskning mellan 2 september och 23 september 2019.Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder, både flerbostadshus och småhus. Bebyggelsen ska vara varierad när det gäller gestaltning, höjd och upplåtelseform. Detaljplanen möjliggör även ett nytt vård- och omsorgsboende. Centrumverksamhet möjliggörs längs huvudstråket i bottenplan av bostadshusen. Gröna Sörby ska vara en levande stadsdel där rekreation och friluftsliv är en del av vardagen. Bebyggelsen och grönområdena ska vara sammanbyggda och skapa en väv mellan stad och natur.Planområdet är beläget i nordvästra Kumla, ca 2 km från Kumla torg. Det gränsar i norr till bostadsområdet Skogsgläntan, i söder till länsväg 542.Planförslaget avviker från kommunens översiktsplan.Planförslaget finns tillgängligt i stadshuset, på Kumla bibliotek samt på kommunens hemsida www.kumla.se/grönasörbylänk till annan webbplatsDen som har synpunkter på förslaget ska skriftligen skicka dem till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kumla kommun, 692 80 Kumla eller e-post: samhallsbyggnad@kumla.se.Synpunkter ska ha inkommit senast den 23 september 2019. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.
  30 augusti 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från myndighetsnämnden, 2019-08-28.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-08-29 och finns förvarat på samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-09-19Tillkännagivandet är publicerat: 190829-190919Förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshusetKlicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  29 augusti 2019
 • Kungörelse


  Om beslut att flytta fordon.


  Med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129 resp. 1982:198) har Kumla kommun den 10 juli 2019 beslutat att flytta följande fordon till Kumla kommuns uppställningsplats:Datum: 2019-07-10Reg.nr: JGA 564Fabrikat: VWUrsprunglig uppställningsplats: Parkgatan 10 B, KumlaEtt fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats tillfaller kommunen om ägaren inte har hämtat fordonet inom tre månader efter det att kungörelse skedde (Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, 6 §).Ägaren av ett fordon som har flyttats med stöd av denna lag är skyldig att ersätta kostnaden för flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits med stöd av lagen (lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, 7 §)För utlämning av fordonet, kontakta Joakim Öhrman, tfn: 019-58 82 71, e-post: joakim.ohrman@kumla.se
  16 juli 2019