Kommunal anslagstavla

Välkommen till Kumla kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll och föreskrifter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder.

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan besluten överklagas.

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Beslut som kan överklagas genom annan lag än kommunallag kan inte överklagas genom laglighetsprövning.

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagan ska sedan skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad. På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i 13 kap. kommunlagen (2017:725).

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-09-18.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-09-19 och finns förvarat på kommunledningsförvaltning, kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-10-10.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats
  19 september 2018
 • Underrättelse


  Detaljplan för Kvarteret Jägaren


  Ovanstående detaljplan i Kumla kommun är utställd för granskning mellan 14 september och 28 september 2018.
  Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till förtätning, för främst bostäder men även för seniorboende, förskola samt centrumverksamheter i centrala Kumla.Planområdet, som omfattar kvarteret Jägaren, ligger i centrala Kumla och begränsas i norr av Kyrkogatan, i öster av Köpmangatan, i söder av Spannmålsgatan och i väster av Magasingatan. Planområdets areal är ca 3,3 hektar.Planförslaget stämmer överens med kommunens översiktsplan.Planförslaget finns tillgängligt i stadshuset, på Kumla bibliotek samt på kommunens hemsida www.kumla.se/detaljplanerlänk till annan webbplatsDen som har synpunkter på förslaget ska skriftligen skicka dem till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kumla kommun, 692 80 Kumla eller e-post: samhallsbyggnad@kumla.se.Synpunkter ska ha inkommit senast den 28 september 2018. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.Om du har frågor angående detaljplanen är du välkommen att kontakta:Beatrice Rimmi 019- 58 89 04SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
  13 september 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsen, 2018-09-13.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-09-13 och finns förvarat på kommunledningsförvaltning, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-10-04.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats
  13 september 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från samhällsbyggnadsnämnden, 2018-09-06.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-09-12 och finns förvarat på samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-10-03.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  12 september 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2018-09-06.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-09-06 och finns förvarat på socialförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-09-27.

  6 september 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-09-04.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-09-05 och finns förvarat på kommunledningsförvaltningen, kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-09-26.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats
  5 september 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2018-09-03.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-09-04 och finns förvarat på kultur- och fritidsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-09-25.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  4 september 2018
 • Kungörelse 2018-09-03 Val 2018


  Enligt 13 kap. 4 § vallagen (2005:837) kungörs härmed att slutlig rösträkning av de i Örebro län lämnade rösterna vid val till riksdag, kommun och landsting kommer att äga rum i Länshuset, Stortorget 22, Örebro, med början kl. 08.00 måndagen den 10 september 2018. Valen kommer att räknas i ordningen riksdag, kommun och landsting.
  Länsstyrelsen i Örebro län
  3 september 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från myndighetsnämnden, 2018-08-29.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-08-31 och finns förvarat på samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-09-21.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  31 augusti 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, 2018-08-30.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-08-30 och finns förvarat på samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-09-20.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  30 augusti 2018