Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Kommunal anslagstavla

Välkommen till Kumla kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll och föreskrifter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder.

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan besluten överklagas.

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Beslut som kan överklagas genom annan lag än kommunallag kan inte överklagas genom laglighetsprövning.

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrätten, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagan ska sedan skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad.

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.

På Förvaltningsrätten i Karlstads webbplats kan du läsa mer om laglighetsprövning.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går till enligt 13 kapitlet, kommunallagen (2017:725).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2021-12-01.


  Protokoll är tillkännagivet 2021-12-07 och finns förvarat på Kultur- och fritidsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2021-12-28.Tillkännagivandet är publicerat: 211207-211228Förvaringsplats: Kultur- och fritidsförvaltningen, stadshusetHär kan du läsa protokollet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde, Kumla kommun, 2021-12-13.


  Kommunfullmäktige i Kumla kommun kallas till sammanträde på Folkets hus, teatern, måndagen den 13 december kl. 17.00 för behandling av följande ärenden.


  §1 Kungörelse samt upprop, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet§2 Rapport från revisionen§3 Inkomna skrivelser och rapporter§4 Borgensramar 2022§5 Modell för borgensavgifter§6 Partistöd 2022§7 Reglemente för valnämnden i Kumla kommun§8 Reglemente för revisorerna i Kumla kommun§9 Svar på motion från Centerpartiet om ekologisk kompensation vid exploatering av jordbruksmark§10 Svar på motion från Centerpartiet om att införa gratis mensskydd i kommunens skolor§11 Nya interpellationer, frågor och motioner§12 ValärendenOrdförande Åsa Windahl, genom sekreterare Moa Ramnerö
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, 2021-11-12.


  Protokoll är tillkännagivet 2021-12-06 och finns förvarat på regionkansliet, Örebro. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2021-12-27.Tillkännagivandet är publicerat: 211206-211227Förvaringsplats: regionkansliet, Örebro.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-11-23.


  Protokoll är tillkännagivet 2021-12-03 och finns förvarat på kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2021-12-24.Tillkännagivandet är publicerat: 211203-211224Förvaringsplats: kansliet, stadshusetHär kan du läsa protokollet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Tillkännagivande av delegationsbeslut, samhällsbyggnadsnämnd


  Tillkännagivande av delegationsbeslut samhällsbyggnadsnämnd, 2021-12-01.


  Beslutet är tillkännagivet 2021-12-01 och finns förvarat på samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kapitlet 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2021-12-22.Tillkännagivandet är publicerat: 211201-211222Förvaringsplats: samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshuset.Här kan du läsa protokoll för delegationsbeslutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunfullmäktige, 2021-11-22.


  Protokoll är tillkännagivet 2021-11-29 och finns förvarat på kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2021-12-20.Tillkännagivandet är publicerat: 211129-211220Förvaringsplats: kansliet, stadshusetHär kan du läsa protokollet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2021-11-25.


  Protokoll är tillkännagivet 2021-11-25 och finns förvarat på socialförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2021-12-16.Tillkännagivandet är publicerat: 211125-211216Förvaringsplats: socialförvaltningen, stadshuset
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-11-16.


  Protokoll är tillkännagivet 2021-11-24 och finns förvarat på kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2021-12-15.Tillkännagivandet är publicerat: 211124-211215Förvaringsplats: kansliet, stadshusetHär kan du läsa protokollet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från samhällsbyggnadsnämnden, 2021-11-17.


  Protokoll är tillkännagivet 2021-11-24 och finns förvarat på samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2021-12-15.Tillkännagivandet är publicerat: 211124-211215Förvaringsplats: samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshusetHär kan du läsa protokollet.länk till annan webbplats
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från socialnämnden, 2021-11-18.


  Protokoll är tillkännagivet 2021-11-19 och finns förvarat på socialförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2021-12-10.Tillkännagivandet är publicerat: 211119-211210Förvaringsplats: socialförvaltningen, stadshusetHär kan du läsa protokollet.länk till annan webbplats
 • Tillkännagivande av delegationsbeslut, Samhällsbyggnadsnämnd


  Tillkännagivande av delegationsbeslut Samhällsbyggnadsnämnd, 2021-10-21.


  Särskilt beslut om betydande milljöpåverkan avseende detaljplan för Gröna Sörby, etapp 2, Kumla, Kumla kommun, Örebro län. Beslutet grundas på Miljöbalken och Miljöbedömningsförordningen (2017:966). Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.Tillkännagivandet är publicerat: 2021-10-21 - 2021-11-05Här kan du läsa beslutetPDF.
 • Kungörelse


  Antagen Detaljplan för Idrottsparken, etapp 1


  Samhällsbyggnadsnämnden i Kumla kommun beslutade den 17 februari 2021 att anta detaljplanen för rubricerat område. Beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla den 23 februari 2021.Hur man överklagar
  Överklagandet ska vara skriftligt och vara kommunen till handa inom tre veckor från anslagsdatum, alltså senast den 16 mars 2021.
  Kumla kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen
  692 80 Kumla
  Eller e-post: samhallsbyggnad@kumla.se
  Efter kontroll att överklagandet kommit in i rätt tid lämnas överklagan vidare till Mark- och miljödomstolen för prövning.Överklagan ska innehålla uppgift om vilket beslut som överklagas. Redogör varför ni anser att beslutet ska ändras och vilken ändring som önskas. Handlingar som stödjer den klagandes uppfattning bör bifogas. Det ska framgå vem som överklagar. Uppge kontaktuppgifter som namn, adress och telefonnummer. Skrivelsen bör undertecknas. Om ombud anlitas ska fullmakt från ombudet bifogas tillsammans med kontaktuppgifter till ombudet.Endast den som senast under granskningstiden skriftligt framfört synpunkter har rätt att överklaga beslut om antagande av detaljplan.Om du har frågor är du välkommen att kontakta servicecenter på 019-58 80 00 servicecenter@kumla.se eller planhandläggare Beatrice Rimmi på 019-58 89 04 beatrice.rimmi@kumla.se
 • Kungörelse


  Detaljplan för Idrottsparken, etapp 1


  Detaljplanen har varit utställd för granskning mellan 23 oktober 13 november 2020. De skriftliga synpunkter som inkommit har sammanställts och bemötts i ett granskningsutlåtande inför detaljplanens antagande i samhällsbyggnadsnämnden.Granskningsutlåtandet samt övriga handlingar som hör till planförslaget finns tillgängliga i servicecenter, stadshuset (Torget 1) samt på kommunens hemsida www.kumla.se/detaljplaner Planen kommer att behandlas för antagande vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 17 februari 2021. Detta är inte ett ytterligare tillfälle att yttra sig över detaljplaneförslaget, utan en information inför samhällsbyggnadsnämndens behandling av ärendet.Om du har frågor är du välkommen att kontakta servicecenter på 019-58 80 00 servicecenter@kumla.se eller planhandläggare Beatrice Rimmi på 019-58 89 04 beatrice.rimmi@kumla.se SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN