Ändring av Södra Via 2:18 m.fl., Via industriområde

Planområdets läge

Planområdets läge

Syftet med ändringen är att höja byggnadshöjden samt att ändra industrigatan utmed järnvägen
till kvartersmark med användningen J (industri).

Planändringen är förenlig med gällande detaljplans syfte och påverkar inte övriga planbestämmelser.

Planområdet är beläget i sydvästra delen av tätorten Kumla, i Södra Via, söder om Vissbergagatan, och väster järnvägen. Området har en areal på ca 11,5 ha.

Status

Samhällsbyggnadsnämnden i Kumla kommun antog detaljplanen den 21 november 2023.

Detaljplanen fick laga kraft den 15 december 2023

Handlingar

Gällande plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 2.7 MB.

Kompletterande planbeskrivning Pdf, 2 MB.

Gällande plankarta med ändringar Pdf, 1.8 MB.

PLankarta_digitaliserad version Pdf, 939.1 kB.

Undersökande av betydande miljöpåverkan Pdf, 785 kB.

Geoteknisk undersökning Pdf, 2.5 MB.

Kontakt

Om du har frågor angående detaljplanen är du välkommen att kontakta:
planenheten, 019-58 80 00, plan@kumla.se