Ändring av Södra Via 2:18 m.fl., Via industriområde

Planområdets läge

Planområdets läge

Syftet med ändringen är att höja byggnadshöjden samt att ändra industrigatan utmed järnvägen
till kvartersmark med användningen J (industri).

Planändringen är förenlig med gällande detaljplans syfte och påverkar inte övriga planbestämmelser.

Planområdet är beläget i sydvästra delen av tätorten Kumla, i Södra Via, söder om Vissbergagatan, och väster järnvägen. Området har en areal på ca 11,5 ha.

Status

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 29 augusti 2023 att godkänna ändrigen för samråd.

Detaljplanen är utställd för samråd mellan 04 september - 25 september 2023.

Den som har synpunkter på förslaget ska skriftligen skicka dem till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kumla kommun, 692 80 Kumla eller e-post: samhallsbyggnad@kumla.se

Handlingar

Gällande plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 2.7 MB.

Kompletterande planbeskrivning Pdf, 1.9 MB.

Gällande plankarta med ändringar Pdf, 2.2 MB.

PLankarta_digitaliserad version Pdf, 809.1 kB.

Undersökande av betydande miljöpåverkan Pdf, 779.7 kB.

Geoteknisk undersökning Pdf, 2.5 MB.

Kontakt

Om du har frågor angående detaljplanen är du välkommen att kontakta:
planenheten, 019-58 80 00, plan@kumla.se