Detaljplan för ÅLSTA 1:8 m.fl., Kvarntorpsrondellen

Bild på området

Bild på området

Detaljplanens syfte är att pröva användningen av drivmedelsstation, restaurang och verksamheter inom planområdet.

Planområdet är beläget sydväst om kvarntorpsrondellen. Där området omges av riksväg 52 i norr, riksväg 51 i öster samt Kvarntorpsvägen i söder. Planområdet har en areal på ca 17 500 kvm.

Status

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 29 augusti 2023 att godkänna planförslaget för samråd.

Detaljplanen är utställd för samråd mellan 04 september - 25 september 2023.

Den som har synpunkter på förslaget ska skriftligen skicka dem till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kumla kommun, 692 80 Kumla eller e-post: samhallsbyggnad@kumla.se

Handlingar

Planbeskrivning Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 732.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Undersökning betydande miljöpåverkan Pdf, 563.6 kB.

Dagvattenutredning Pdf, 5.5 MB.

Bilaga till dagvattenutredningen Pdf, 408.9 kB.

Geoteknisk undersökning, grundvattennivåer Pdf, 139.1 kB.

Kontakt

Om du har frågor angående detaljplanen är du välkommen att kontakta:
planenheten, 019-58 80 00, plan@kumla.se