Folkhälsoarbetet i Sydnärke

Här kan du läsa om hur folkhälsoarbetet i södra Örebro län är organiserat, vad Sydnärke folkhälsoteam har för uppdrag och vad som är aktuellt i länsdelen. Du kan också klicka dig vidare via länken för att ta del av nyhetsbrev, dokumentation från folkhälsokonferenser, folkhälsodata samt slutrapporter från några av de projekt och interventioner som genomförts i länsdelen.

En glad kvinna i röd tröja som sträcker armarna mot skyn.

Överenskommelse om samverkan för en god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län

Fem kommuner i södra Örebro län (Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg) har tecknat en överenskommelse med Region Örebro län kring samverkan för en god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2018 – 2023. Syftet med överenskommelsen är att skapa ett långsiktigt och kunskapsbaserat lokalt och regionalt folkhälsoarbete i samverkan. Motsvarande överenskommelser har även tecknats med övriga länsdelar, RF-SISU Örebro län samt Örebro läns bildningsförbund (Ölbf). Överenskommelsens övergripande mål är att uppnå hög och jämlik livskvalitet i länets befolkning.

Utgångspunkter för det lokala och regionala folkhälsoarbetet för en god, jämlik och jämställd hälsa är:

  • Kommunernas egna mål
  • Mål och strategier i den regionala utvecklingsstrategin
  • Region Örebro läns kommissionsarbete för jämlik hälsa
  • Handlingsplan för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2019 - 2022
  • Övriga relevanta regionala mål och planer

I överenskommelsen står även att ”Ett länsdelsgemensamt folkhälsoteam med förutsättningar att arbeta tvärsektoriellt och på strategisk nivå och med akademisk folkhälsokompetens ska inkluderas i folkhälsoarbetet", vilket alltså är Sydnärke folkhälsoteam.

Sydnärkes folkhälsoteam

Sydnärkes folkhälsoteam fungerar som ett kunskaps- och metodstöd till kommunernas ledning och verksamheter. Folkhälsoteamet arbetar på uppdrag av kommunerna utifrån överenskommelsens utgångspunkter.

Folkhälsoteamet ansvarar för att följa befolkningens hälsoutveckling samt för att uppmärksamma och omvärldsbevaka det hälsofrämjande utvecklingsarbetet regionalt, nationellt och utifrån relevans även internationellt. Fokus ligger på att medvetandegöra lokala aktörer kring aktuella fokusområden och därigenom driva det hälsofrämjande arbetet framåt med utgångspunkt i aktuell kunskap, epidemiologiska underlag, evidens samt politiska beslut.

Folkhälsoteamets uppdrag

  • Stödja implementeringen av folkhälsoperspektivet i ordinarie styrning och ledning
  • Stödja, samordna och driva på den hälsofrämjande utvecklingen i verksamheterna
  • Öka den folkhälsopolitiska kompetensen i kommunerna genom utbildning och kunskapsspridning
  • Bistå med underlag för kunskapshöjning, diskussion och beslut ur ett folkhälsoperspektiv
  • Samordna och leda projekt samt processer inom folkhälsoområdet

Styrgrupp folkhälsa

Folkhälsoarbetet i södra Örebro län samordnas via en gemensam styrgrupp, bestående av respektive kommuns ordförande i kommunstyrelsen samt respektive kommunchef/kommundirektör. Styrgrupp folkhälsa sammanträder fyra gånger årligen och ansvarar för den övergripande styrningen av folkhälsoarbetet och folkhälsoteamet som resurs.

Kommunernas lokala folkhälsoarbete/organisering

I varje kommun finns det någon form av gruppering som ansvarar för samordningen av folkhälsoarbetet lokalt. I tre av kommunerna (Hallsberg, Kumla och Laxå) sker detta via kommunledningsgruppen, i Askersund finns det ett Folkhälsoråd sammansatt av förtroendevalda från de olika nämnderna, och i Lekeberg finns det ett Folkhälsoutskott där både förtroendevalda och tjänstepersoner deltar. Samtliga grupperingar är tvärsektoriellt sammansatta och ligger organisatoriskt under kommunstyrelsen.