Miljön i skolan

Det är viktigt med en god miljö i skolan, detta för att elever och personal ska orka med sin arbetsdag.

Bilden visar en tjej som står i ett bibliotek framför en bokhylla.

Skolor är offentliga lokaler och det finns lagar och regler för vad som gäller för offentliga lokaler.

Miljö i offentliga lokaler

En lokal som är tillgänglig för allmänheten måste ha en bra inomhusmiljö. Det är också viktigt att följa de regler som gäller för hygien och miljö. Det kontrolleras av samhällsbyggnadsnämnden.

Vid tillsynsbesöket gör nämnden stickprov för att se om rutiner och regler följs och om fastigheten uppfyller de krav som finns. Om det finns brister i rutiner eller om verksamheten inte lever upp till de krav och regler som gäller ska det åtgärdas.

Luft och ventilation

Många bostäder, skolor och lokaler har idag en dålig inomhusmiljö, bland annat på grund av dålig ventilation.

Buller

Buller är ljud som vi känner oss störda av och helst vill slippa. För mycket buller i vardagen kan göra oss trötta och att vi får svårt att koncentrera oss. Buller kan också göra att vi har svårt att somna eller att vi sover oroligt.

Störs du av buller?

Om du störs av buller i skolan ska du vända dig till Arbetsmiljöverket som har tillsynen. Skriv gärna ner när bullret förekommer och försök att sakligt beskriva hur det låter. Detta gör det lättare att lokalisera störningen.

Tillgänglighet

Det finns lagar och regler för hur tillgängligheten ska hanteras i offentliga miljöer. Generellt gäller att enkelt avhjälpta hinder åtgärdas i befintliga byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde. Exempel på sådana lokaler är delar av skolor och förskolor, badanläggningar, idrottsanläggningar och bibliotek.

Under 2001 trädde lagen om enkelt avhjälpta hinder i kraft. Lagen innebär att lokaler och platser dit allmänheten har tillträde ska anpassas för ökad tillgänglighet. Med enkelt avhjälpta hinder menas sådana hinder som är rimliga med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna.

Exempel på hinder som kan klassas som enkelt avhjälpta är

  • mindre nivåskillnader
  • tunga dörrar
  • kontrastmarkeringar
  • varningsmarkeringar
  • skyltning
  • belysning
  • balansstöd (ledstänger)
  • ljudmiljö, gäller för publika lokaler
  • fast inredning, gäller för publika lokaler