Samhällsutveckling och planering

Kumla är en kommun som ständigt växer och utvecklas. Det innebär ett behov av bostäder, handel och andra verksamheter.

Att kommunen växer betyder också att den fysiska miljön ska bevaras och utvecklas för att främja en hållbar utveckling.

Samhällsplanering innebär att planera och besluta hur samhället ska utformas. Mycket av det som händer i kommunen styrs av planer. Kommunen får reglera användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse i detaljplaner och områdesbestämmelser. Kommunen har också en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta och som visar hur den långsiktiga användningen ska ske och utvecklas.

I arbetet med att planera samhället och dess utveckling ska vi bidra till att skapa ett hållbart samhälle. I Kumla kommun finns flera olika program och styrdokument som ska leda till en minskad klimatpåverkan och ett mer hållbart samhälle.