Hållbar utveckling

I Kumla kommun finns flera olika program och styrdokument som ska leda till en minskad klimatpåverkan och ett mer hållbart samhälle.

Vad menas med hållbar utveckling?

Hållbar utveckling brukar definieras som en utveckling där nu levande människors behov tillgodoses utan att äventyra kommande generationers behov. Hållbar utveckling handlar dock inte bara om miljö. Flera dimensioner - den ekonomiska, den sociokulturella och den miljömässiga - är ömsesidigt beroende av varandra. Helhetstänkandet är därför avgörande! Om en av dessa dimensioner faller bort är det omöjligt att uppnå en hållbar utveckling.

I september 2015 enades världens länder om 17 globala mål, Agenda 2030 för hållbar utveckling. Det innebär att världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. De 17 hållbarhetsmålen ersätter de åtta tidigare milleniemålen och ska vara vägledande i det internationella utvecklingssamarbetet.

Målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Miljömål

Riksdagen har fastslagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Dessa mål fungerar idag som riktmärken för hela det svenska miljöarbetet. De här miljömålen är sedan anpassade till regional och lokal nivå.

I Kumla kommun har lokala miljömål formats till Miljöprogram 2019-2022. För att få mer fokus och kraftfullare åtgärder finns sex fokusområden för programmet.

De fem områdena är:

  1. Klimat
  2. Giftfri vardag
  3. Vatten
  4. Hållbar samhällsplanering
  5. Biologisk mångfald
  6. Hållbar resursanvändning