Planarbete

Ett antal pennor, linjal och ritningar

Planeringen av mark- och vattenanvändning och utveckling av bebyggelse och anläggningar kallas fysisk planering och regleras i huvudsak genom plan- och bygglagen (PBL). Det är kommunen som har huvudansvaret för den fysiska planeringen.

I Kumla kommun planerar vi för hur framtidens Kumla ska se ut. Med den fysiska planeringen planerar vi för bostäder, industrier, vägar, parker och allt annat som hör staden till. Det handlar om att bevara och utveckla den fysiska miljön för att främja en hållbar utveckling.

Den fysiska planeringen regleras i huvudsak i kommunens översiktsplan och i detaljplaner.

Översiktsplan

Översiktsplanen omfattar hela kommunen och visar i stora drag hur kommunens mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön utvecklas och bevaras i ett långsiktigt perspektiv. Kumla kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 19 oktober 2020.

Detaljplan

Detaljplanen reglerar hur den fysiska miljön ska förändras eller bevaras inom ett begränsat område. Detaljplanen reglerar bland annat vad marken får användas till och hur hög bebyggelsen får vara.

Planbesked

Om du vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas kan du begära ett planbesked av kommunen. I planbeskedet lämnar kommunen besked om planen kommer att genomföras och när den beräknas vara klar. Det medför en kostnad att få ett planbesked. Blankett för ansökan om planbesked hittar du under e-tjänster.