Planarbete

Planeringen av mark- och vattenanvändning och utveckling av bebyggelse och anläggningar kallas fysisk planering och regleras i huvudsak genom plan- och bygglagen (PBL). Det är kommunen som har huvudansvaret för den fysiska planeringen.

I Kumla kommun planerar vi för hur framtidens Kumla ska se ut. Med den fysiska planeringen planerar vi för bostäder, industrier, vägar, parker, torg, cykelbanor, lekparker och allt annat som hör staden till. Det handlar om att bevara och utveckla den fysiska miljön för att främja en hållbar utveckling.

Den fysiska planeringen regleras i kommunens översiktsplan, detaljplaner och områdesbestämmelser:

Översiktsplan

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen omfattar hela kommunen och visar i stora drag hur kommunens mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön utvecklas och bevaras i ett långsiktigt perspektiv. I översiktsplanen kan du till exempel se var nya bostads-, handels- och industriområden föreslås ligga i framtiden.

Nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Kumla kommun. Här kan du ta del av samrådsförslaget till översiktsplanen.

Detaljplan

En detaljplan kan omfatta en tomt, ett kvarter eller ett större område. När exempelvis ett nytt bostadsområde ska bebyggas måste en detaljplan arbetas fram. Detaljplanen reglerar vad marken får användas för, till exempel bostäder, industri, gator eller park. Planen kan också reglera storlek på byggnaderna, placering, samt hur de ska se ut. I detaljplanen prövas om ett område eller projekt är lämpligt och om det kan tillåtas med hänsyn till enskilda och allmänna intressen.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan upprättas inom begränsade områden som inte har detaljplan, exempelvis om kommunen vill reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen för att säkerställa syftet i översiktsplanen. Det som framförallt skiljer områdesbestämmelser från detaljplan är att de saknar ett obligatoriskt minsta innehåll och att det inte finns några regler om hur de ska genomföras.