Övriga planer och program

Det finns flera planer och program som, förutom översiktplanen och detaljplaner, påverkar kommunens planarbete.

Trafikstrategi

Trafikstrategin anger trafikplaneringens inriktning i kommunen de kommande åren och tar ett samlat grepp om trafikfrågorna med syftet att skapa ett hållbart transportsystem.

Trafikplan, del cykel

Cykelplanen utgör ett planeringsunderlag för cykeltrafiken. Den ska ligga till grund för både översiktlig planering och utformning av den fysiska infrastrukturen.

Kulturmiljöprogram

Syftar till att bevara värdefulla kulturmiljöer för framtiden och att informera och öka intresset för vår kulturmiljö.

Riktlinjer för dagvattenhantering

Riktlinjerna syftar till att skapa genomtänkta, miljöanpassade och kostnadseffektiva rutiner för att ta hand om dagvattnet. Principer för dagvattenhantering redovisas.

Miljöprogram

Programmet ska bidra till att nationella och regionala miljömål uppfylls. Det ger en översikt över nödvändiga lokala miljöinsatser och syftar till att stimulera till ett målstyrt miljöarbete hos kommunens nämnder och bolag.