Övriga planer och program

Det finns flera planer och program som, förutom översiktplanen och detaljplaner, påverkar kommunens planarbete.

Trafikstrategi

Trafikstrategin anger trafikplaneringens inriktning i kommunen de kommande åren och tar ett samlat grepp om trafikfrågorna med syftet att skapa ett hållbart transportsystem.

Strategisk trafikplan

Trafikplanen innehåller en vision med efterföljande ställningstaganden för transportsystemet, samt strategier för hur målen ska nås. Alla kommande planer och program som rör transportsystemet ska följa trafikplanens in­riktning så länge den fortsätter att gälla.

Trafikplan, del cykel

Cykelplanen utgör ett planeringsunderlag för cykeltrafiken. Den ska ligga till grund för både översiktlig planering och utformning av den fysiska infrastrukturen.

Kulturmiljöprogram

Syftar till att bevara värdefulla kulturmiljöer för framtiden och att informera och öka intresset för vår kulturmiljö.

Riktlinjer för dagvattenhantering

Riktlinjerna syftar till att skapa genomtänkta, miljöanpassade och kostnadseffektiva rutiner för att ta hand om dagvattnet. Principer för dagvattenhantering redovisas.

Program för ekologisk hållbarhet

Syftet med programmet är att åskådliggöra relevanta målsättningar för
arbetet för ökad ekologisk hållbarhet för Kumla kommunkoncern såväl som
Kumla som geografiskt område. Ambitionen är att programmet för ekologisk
hållbarhet ska fungera som en utgångspunkt för intern och extern samverkan i
miljö- och klimatfrågor.