Taxor och avgifter för vård och omsorg

De flesta insatserna inom äldromsorgen är avgiftsbelagda, det finns dock ett högkostnadsskydd som innebär att den maximala avgifter får uppgå till högst 2 575 kr per månad.

Avgifter för vård och omsorg

Den högsta avgift kommunen får ta ut av dig för insatser som hemtjänst, vård och omsorg i särskilda boenden, dagverksamhet, korttidsvård, trygghetslarm samt kommunal hälso- och sjukvård uppgår till 2 575 kronor per månad (år 2024). Om det är mer fördelaktigt för dig tillämpas timtaxa på 450 kronor per timme.

Avgifterna är kopplade till prisbasbeloppet och kan därför komma att ändras.

Utöver hemtjänstavgift tas avgifter ut för måltider och boende.
Avgiften är baserad enligt Socialtjänstlagen 8 kap. 5 §. I lagen regleras hur hög hemtjänstavgift som kommunen har rätt att ta ut.

Taxe- och avgiftsnämnden

Taxe- och avgiftsnämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Hallsberg, Askersund, Laxå, Lekeberg, Kumla, Degerfors och Vingåker.

Nämnden hanterar debiteringen av avgifter och taxor inom vård- och omsorg. Nämndens uppgifter är att fullgöra lagreglerade uppgifter såsom inkomstförfrågan, inkomstregistrering, fastställande av avgift, omprövning av avgiftsbeslut, besvärshantering och dokumentation.

Taxor och avgifter hittar du på TAN:s hemsida Öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter

Hallsbergs kommun

Taxe- och avgiftsnämnden

taxe.avgiftsnamnd@hallsberg.se


Telefontider, måndag-fredag:

08.30-10.00