Elevhälsa

Att trivas och må bra är viktigt för att du som elev ska kunna lära och prestera bra i skolan.

Ledset barn i skolan

Hos oss i Kumla består elevhälsan av skolsköterska, skolläkare, kurator, psykologer, logoped och specialpedagoger. Inom vår verksamhet finns även ett skolnärvaroteam.

Vi finns till för alla elever och deras vårdnadshavare från förskoleklass till gymnasiet och vi har alla tystnadsplikt. Vi kan hjälpa till om du som vårdnadshavare behöver råd och stöd i frågor som rör ditt barn. Vårt fokus är ditt barns eller din ungdoms hälsa och välbefinnande. Vi har ett basprogram för arbetet med eleven, men därutöver är du som vårdnadshavare välkommen att höra av dig när behov uppstår. 

Elevhälsan samarbetar med personalen i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Vårt uppdrag är att med vår kompetens stötta elever att nå målen i skolan.

Kontaktuppgifter

För att komma i kontakt med någon inom Kumla kommuns elevhälsa, kontakta vårt servicecenter.

Skolsköterska och skolläkare

Skolläkaren nås genom skolsköterskan och finns till för hälsoproblem som är relaterade till skolan eller till växandet och utvecklingen.

Om du undrar över något eller är missnöjd med vård, bemötande eller det omhändertagande du fått, ska du i första hand tala med aktuell skolsköterska eller skolläkare eller med verksamhetschefen för skolhälsovården som nås via vårt servicecenter på telefon 019-58 80 00.

Om du vill diskutera dina rättigheter och möjligheter med någon utomstående kan du vända dig till Patientnämnden. Du kan också vända dig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Sara Engström

Medicinskt ledningsansvar

Tallängens skola F-6

Kumlaby skola 7-9

019-58 89 53

sara.engstrom@kumla.se

Lena Hjärtmyr

Fylsta skola F-6

019-58 85 44

lena.hjartmyr@kumla.se

Malin Karlsson

Kumlaby F-6

grundsärskola

Lillheden

019-58 84 42

malin.karlsson2@kumla.se

Hamina Rasuli

Hagaskolan F-6

Skogstorpsskolan 7-9

 

019-58 85 54

hamina.rasuli@kumla.se


Diane Sjögren

John Norlandergymnasiet

Ekeby skola F-6

Malmen F-6

019-58 87 55

diane.sjogren@kumla.se

Maria Vörde

Skogstorpsskola F-6

019-58 87 71länk till annan webbplats

maria.vorde@kumla.se

Susanne Köpberg

Vialundskolan 7-9

Stene skola F-6

Hardemo skola F-6

019-58 84 68länk till annan webbplats

susanne.kopberg@kumla.se


 

Kuratorer

Vi kuratorer är de personer i elevhälsan som har kunskaper om sociala frågor. Vi deltar i basutredningar, erbjuder fortbildning, handledning och konsultation till personal tillsammans med övriga elevhälsan och i nära samarbete med rektorer. Vi möter också elever och föräldrar i stödjande samtal.

 

Anneli Ossi

Vialund, Stene och Hardemo skola

019-58 84 71

anneli.ossi@kumla.se

Marie Svedberg

Fylsta och Malmens skola

 019-58 87 73

marie.svedberg@kumla.se

Petra Hagerius

Kumlaby 7-9 och Tallängens skola

 

019-58 89 18

petra.hagerius@kumla.se

Elyan Khorshid

Skogstorp 4-9

elyan.khorshid@kumla.se

Sophie Arvberger

Skogstorp F-3, Haga och Ekeby skola

019-58 94 35

sophie.arvberger2@kumla.se

 

Ingela Hagenfors

förskolan och grundsärskolan

019-58 84 41

ingela.hagenfors@kumla.se

Ida Wimell

Kumlaby F-6, Lillheden och JN-gymnasiet

 

  

019-58 87 56

ida.wimell@kumla.se

 


 

Psykologer

Vi psykologer möter barn och elever i förskola och skola. I nära samarbete med övriga elevhälsan och ditt barns rektor arbetar de med handledning, konsultation och utbildning riktat till personalen. Vi gör vissa utredningar i samarbete med barn/elever och föräldrar.

 

Emma Cronberg

Vialund, Stene, Hardemo, Fylsta och Malmens skola

 

019-58 80 42

emma.cronberg@kumla.se

Olov Hansson

Kumlaby F-9, Haga och Ekeby skola

 

 019-58 89 23

olov.hansson@kumla.se

Caroline Garhed

Skogstorp F-9, Haga och Ekeby skola

 caroline.garhed@kumla.se

Specialpedagoger

Vi specialpedagoger har ett nära samarbete med rektorer, förskolechefer, BVC, Familjens Hus, personal och föräldrar i förskola och förskoleklass. Samarbete sker även med externa insatser såsom Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, Barnneuropsykiatriska kliniken, BNP, logopedi och foniatri, LOF samt Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Vi arbetar förebyggande genom handledning/konsultation och utbildning samt skol- och förskoleutveckling. Vi håller oss uppdaterade med dagens forskning. Vi arbetar också med basutredningar och pedagogiska utredningar.

Skolnärvaroteam

 

Jonna Werner Ölvestad

Skogstorp, Ekeby och Hagaskolan


jonna.olvestad-werner@kumla.se

Sandra Perez

Vialund, Fylsta,
Malmen, Stene och
Hardemo skola

 


sandra.perez@kumla.se

MeWee Pello-Esso

Kumlaby, Tallängen
och Lillhedens skola

 


mewee.pello-esso@kumla.se

Logoped

Skriv tabellbeskrivning här

Anna Hansen,

logoped alla grundskolor F-9

anna.hansen@kumla.se