Stöd vid funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt att få stöd och service enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Läs sidan som lättläst

Lagen finns för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att nå jämlikhet och delaktighet i samhällslivet. Målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra.

Följande insatser kan bli beviljade enligt LSS:

  1. Rådgivning och annat personligt stöd - denna insats ges av landstinget.
  2. Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans.
  3. Ledsagarservice.
  4. Biträde av kontaktperson.
  5. Avlösarservice i hemmet.
  6. Korttidsvistelse utanför hemmet.
  7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen och under lov.
  8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför familjehemmet.
  9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna.
  10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

För att få rätt till stöd från kommunen måste du göra en ansökan och sedan krävs ett beslut från en biståndshandläggare.

Ansökan om LSS-insatser

Här hittar du mer information om hur en ansökan går till.

5 av 16 gillar detta