Parker och grönområden

I Kumla finns ett 40-tal parker och grönområden för välbefinnande, estetik, vardagsfritid, hälsa och rekreation.

Bron i Djupadalsparken

Kumla pryds årligen av cirka 20 000 blommande vårlökar och därefter tar de ungefär 8 000 sommarblommorna vid. Planteringarna är placerade så att många ska kunna se och njuta av blomsterprakten.

Totalt finns det cirka 7 000 gatu- och parkträd i kommunen, såväl ansade alléträd som friväxande parkträd. På ett par ställen till exempel Sörbyvägen, Vattugatan och Västra Drottninggatan beskärs lindarna vart tredje år för att behålla en viss form.

Träd är viktiga inslag i landskapsbilden. De ger frisk luft genom att de binder partiklar och bidrar till ett bra mikroklimat genom sin avdunstning och läande verkan. Dessutom är träden boplatser för fåglar, skalbaggar och andra småkryp.

Av de drygt 100 000 m² buskagen i kommunen är 4 000 m² klippta häckar. Parkbuskagen skapar likaså ett bra klimat genom sin läverkan. I många fall skapar de även en fin rumslighet åt parker och gator.