Behandling av personuppgifter

Information om hur vi hanterar personuppgifter i Kumla kommun.

När vi hanterar dina personuppgifter måste vi lämna information till dig om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet granskar att kommunens verksamheter följer EU:s dataskyddsförordning.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud:
E-post: dataskyddsombud@kumla.se
Telefon: 019-58 80 00

Vi värnar om medborgarnas integritet

Vi behöver hantera dina personuppgifter för att kunna utföra vårat arbete och jobbar kontintuerligt med att dina personuppgifter ska vara säkra hos oss. Personuppgifter kan skyddas på flera sätt, det kan vara att de förvaras i låsta utrymmen där bara viss personal har tillträde eller i digitala system där bara de medarbetare som behöver det i arbetet har tillgång till uppgifterna.

Du har i de flesta fall rätt att kräva att vi exempelvis rättar dina personuppgifter om de är felaktiga, att vi ska ta bort dina personuppgifter eller neka oss att använda dina personuppgifter. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud för att veta mer.

Du kan kontakta oss för att göra dessa rättigheter gällande, det gör du lättas via att kontakta aktuell styrelse eller nämnd via kontaktuppgifterna nedan eller via:
E-post: kommun@kumla.se
Telefon: 019-58 80 00

Om du har synpunkter på hur vi hanterar personuppgifter så kan du lämna in ett klagomål till Integrationsmyndigheten här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Personuppgifterna vi har om dig

Du kan få information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur vi använder dem, ett så kallat registerutdrag. Du kan läsa mer om registerutdrag här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För att beställa ett registerutdrag kan du använda vår e-tjänst som du hittar här Länk till annan webbplats.. Du kommer endast få ut information om dina personuppgifter och inte handlingar.

Om du vill begära ut handlingar eller inte vill använda e-tjänsten kan du kontakta oss via:

E-post: kommun@kumla.se
Telefon: 019-58 80 00

Vi har många personuppgiftsbiträden

Kommunen har många personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter åt oss, till exempel leverantörer av verksamhetssystem. Biträdet får bara använda personuppgifterna på det sätt som vi bestämt.


Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen behandlar främst personuppgifter för kommunens anställda och förtroendevalda. Vi behandlar även andras personuppgifter i vissa fall, till exempel:

 • Medborgare som lämnar medborgarinitiativ
 • Kunder och leverantörer till kommunen

De personuppgifter vi behandlar är framför allt namn, adress, telefonnummer och personnummer.

De lagliga grunderna för personuppgiftsbehandlingarna är huvudsakligen

 • för att kunna fullgöra ett avtal
 • för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse

Du får gärna kontakta oss om du vill ha mer detaljerad information om våra personuppgiftsbehandlingar.

Mejla oss.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden behandlar främst personuppgifter för att utföra arbetsuppgifter av allmänt intresse men även för att kunna fullgöra avtal med dig som medborgare.

Det handlar exempelvis om att hantera bokningar av våra idrottshallar och campingplatser, handlägga ansökningar, arrangera olika typer av aktiviteter och låna ut böcker.

Nämnden hanterar namn, adress, personnummer, telefonnummer, organisationsnummer, e-post och telefonnummer.

Mejla oss.

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden behandlar framför allt personuppgifter för kommunens medborgare och företag, till exempel:

 • Den som lämnat in en ansökan om bygglov och förhandsbesked,
 • Medborgare som ansökt om bidrag för bostadsanpassning
 • Den som registrerat en livsmedelanläggning
 • Medborgare som ansökt om parkeringstillstånd

De personuppgifter vi behandlar är framför allt namn, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer, e-postadress och personnummer.

De lagliga grunderna för personuppgiftsbehandlingarna är huvudsakligen

 • för att fullgöra en uppgift om myndighetsutövning
 • för att utföra en rättslig förpliktelse

Du får gärna kontakta oss om du vill ha mer detaljerad information om våra personuppgiftsbehandlingar.

Mejla oss.

Nämnd för livslångt lärande

Nämnd för livslångt lärande behandlar dina personuppgifter för att kunna planera och bedriva verksamhet i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna eller kulturskola. Behandlingen sker främst för att fullgöra fullgöra en rättslig förpliktelse och för att fullgöra arbetsuppgifter av allmänt intresse eller myndighetsutövning.

Vissa av dina personuppgifter kommer att sparas för alltid (exempelvis i slutbetyg från årskurs 9 och gymnasieskolan) och andra gallras efter viss tid.

Dina personuppgifter kommer också att behandlas av andra förvaltningar inom kommunen (t.ex. samhällsbyggnadsförvaltningen för måltidsplanering och kultur- och fritidsförvaltningen för exempelvis utdelning av badkort), och även andra myndigheter som exempelvis andra kommuner, Skatteverket och Försäkringskassan samt försäkringsbolag.

Mejla oss.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden behandlar framför allt personuppgifter för kommunens medborgare, till exempel:

 • Medborgare som lämnar synpunkter på gator och vägar
 • Beställare av mattjänst
 • Den som köper eller säljer mark till kommunen
 • Anslutna till kommunens vatten- och avloppsnät
 • Den som har abonnemang för renhållning

De personuppgifter vi behandlar är framför allt namn, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer, e-postadress och personnummer.

De lagliga grunderna för personuppgiftsbehandlingarna är huvudsakligen

 • för att kunna fullgöra ett avtal
 • för att utföra en rättslig förpliktelse
 • för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse

Du får gärna kontakta oss om du vill ha mer detaljerad information om våra personuppgiftsbehandlingar.

Mejla oss.

Socialnämnden

Socialnämnden behandlar personuppgifterna du lämnar om dig själv och/eller ditt barn i syfte att kunna planera och bedriva verksamhet inom Vård och omsorg, LSS-omsorgen, Individ- och familjeomsorgen samt Integration barn och unga. Behandlingen sker främst för att fullgöra fullgöra en rättslig förpliktelse och för att fullgöra arbetsuppgifter av allmänt intresse eller myndighetsutövning.

Vissa av dina personuppgifter kommer att sparas för alltid (exempelvis i forskningssyfte och av rättssäkerhetsskäl) och andra gallras efter viss tid.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av andra förvaltningar inom kommunen, Hälso- och sjukvården och även andra myndigheter som exempelvis andra kommuner, Skatteverket, Försäkringskassan och Taxe- och avgiftsnämnden.

Mejla oss.

Sydnärke lönenämnd

Sydnärke lönenämnd behandlar personuppgifter för att kunna betala ut lön, ersättning och andra arvoden till anställda, förtroendevalda och olika uppdragstagare. Personuppgifterna behandlas främst för att fullgöra en avtalsenligt förpliktelse.

Sydnärke lönenämnd behandlar personuppgifter i detta syfte för Kumla, Askersund, Laxå, Lekeberg, Hallsberg och Ljusnarsberg kommuner samt Sydnärkes kommunalförbund, Sydnärkes utbildningsförbund, Hallsbergs bostadsstiftelse och Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla .

Vissa av dina personuppgifter kommer att sparas för alltid och andra gallras efter viss tid.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av andra förvaltningar inom kommunen, Hälso- och sjukvården och även andra myndigheter som exempelvis andra kommuner, Skatteverket och Försäkringskassan.

Mejla oss.

Sydnärkes överförmyndarnämnd

Överförmyndarkansliet behandlar personuppgifter för ställföreträdare och medborgare i syfte att kunna rekrytera, utbilda och utöva tillsyn över ställföreträdare. Personuppgifterna behandlas främst för att fullgöra arbetsuppgifter av allmänt intresse eller myndighetsutövning.

Vissa av dina personuppgifter kommer att sparas för alltid (exempelvis i forskningssyfte och av rättssäkerhetsskäl) och andra gallras efter viss tid.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av andra förvaltningar inom kommunen och även andra myndigheter som exempelvis andra kommuner, tingsrätten och förvaltningsrätten.

Mejla oss.