Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Behandling av personuppgifter

Här får du information om hur vi hanterar personuppgifter i Kumla kommuns olika förvaltningar.

När vi i Kumla kommun hanterar personuppgifter måste vi lämna information till den personen som uppgifterna handlar om.

Vi har ett dataskyddsombud

Kumla kommun har ett dataskyddsombud som kontrollerar att verksamheterna i kommunen följer EU:s dataskyddsförordning, som gäller som lag i Sverige och har ersatt den tidigare personuppgiftslagen (PuL).

Kontakt
E-post: dataskyddsombud@kumla.se
Telefon: 019-58 80 00

Vi värnar om medborgarnas integritet

Personuppgifter är säkra hos oss och vi använder dem bara för att kunna göra vårt arbete. Personuppgifterna skyddas på flera sätt. Vi har uppgifterna i låsta utrymmen och system så att bara de medarbetare som behöver det i arbetet har tillgång till uppgifterna.

Du har rätt att kräva att vi rättar dina personuppgifter om de är felaktiga eller att vi ska ta bort dina personuppgifter.

Du har även rätt att säga nej till att vi ska använda dina personuppgifter. Kommunen har oftast ändå rätt att ändå göra det.

Kontakt
E-post: kommun@kumla.se
Telefon: 019-58 80 00

Om du tycker att vi använder dina personuppgifter felaktigt, eller om du har andra synpunkter på hur vi hanterar personuppgifter så kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Vill du veta om dina personuppgifter hanteras hos oss?

Du har rätt att få svar på om dina personuppgifter används hos oss, vilka personuppgifter det i så fall är, och information knuten till det. Det kallas för registerutdrag. För att beställa ett registerutdrag kan du använda vår e-tjänst. En länk till e-tjänsten finns längst ner på den här sidan.

Vi har många personuppgiftsbiträden

Kommunen är personuppgiftsansvarig men vi har många personuppgiftsbiträden. Biträde är den som behandlar personuppgifter åt oss, till exempel leverantörer av verksamhetssystem. Biträdet får bara använda personuppgifterna på det sätt som vi bestämt. Om du vill veta vilka personuppgiftsbiträden vi använder kan du vända dig till Servicecenter.

 

Kommunstyrelsens personuppgiftsbehandlingar

Kommunstyrelsen behandlar framför allt anställdas personuppgifter, men även vissa uppgifter som rör medborgarna och kommunens förtroendevalda. Det kan exempelvis vara personuppgifter i medborgarförslag samt personuppgifter som rör kunder och leverantörer. De personuppgifter som behandlas är framför allt namn, adress, telefonnummer och personnummer.

De lagliga grunderna för personuppgiftsbehandlingarna som utförs av kommunstyrelsen är i huvudsak för att kunna fullgöra avtal eller för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse.

Kultur- och fritidsnämndens personuppgiftsbehandlingar

Kultur- och fritidsnämnden behandlar personuppgifter främst för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse men även för att kunna fullgöra avtal med dig som medborgare. Det handlar exempel om att hantera bokningar av våra idrottshallar och campingplatser, handlägga ansökningar, arrangera olika typer av aktiviteter och låna ut böcker. Nämnden hanterar namn, adress, personnummer, telefonnummer, organisationsnummer, e-post och telefonnummer.

Myndighetsnämndens personuppgiftsbehandlingar

Myndighetsnämnden behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra avtal med dig som medborgare eller företagare samt för att kunna fullgöra uppgifter gällande myndighetsutövning eller uppgifter av ett allmänt intresse. Nämnden hanterar främst namn, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer, e-postadress samt i de fall vi behöver skicka en faktura även personnummer. Inom nämndens ansvarsområde hanteras ärenden som rör bland annat:

  • Prövning av bygglov och förhandsbesked,
  • Registrering och tillsyn av livsmedelanläggningar samt miljötillsyn
  • Handläggning av bostadsanpassningsbidrag
  • Handläggning av lokala trafikföreskrifter

Nämnd för livslångt lärandes personuppgiftsbehandlingar

Nämnd för livslångt lärande behandlar dina personuppgifter för att kunna planera och bedriva verksamhet i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna eller kulturskola med stöd av artikel 6.1 c och 6.1e dataskyddsförordningen.

Vissa av dina personuppgifter kommer att sparas för alltid (exempelvis i slutbetyg från årskurs 9 och gymnasieskolan) och andra gallras efter viss tid.

Dina personuppgifter kommer också att behandlas av andra förvaltningar inom kommunen (t.ex. samhällsbyggnadsförvaltningen för måltidsplanering och kultur- och fritidsförvaltningen för exempelvis utdelning av badkort), och även andra myndigheter som exempelvis andra kommuner, Skatteverket och Försäkringskassan samt försäkringsbolag.

Samhällsbyggnadsnämndens personuppgiftsbehandlingar

Samhällsbyggnadsnämnden behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra avtal med dig som medborgare eller företagare samt för att kunna fullgöra uppgifter gällande myndighetsutövning eller uppgifter av ett allmänt intresse. Nämnden hanterar främst namn, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer, e-postadress samt i de fall vi behöver skicka en faktura även personnummer. Inom nämndens ansvarsområde hanteras ärenden som rör bland annat:

  • Fysisk planering,
  • Debitering av dricksvatten, avlopp och avfall
  • köp, försäljning och upplåtelse av mark
  • Uppgifter inom måltidsförsörjning till skolor/förskolor samt särskilda boenden

Socialnämndens personuppgiftsbehandlingar

Socialnämnden behandlar personuppgifterna du lämnar om dig själv och/eller ditt barn i syfte att kunna planera och bedriva verksamhet inom Vård och omsorg, LSS-omsorgen, Individ- och familjeomsorgen samt Integration barn och unga med stöd av artikel 6.1 c och 6.1 e dataskyddsförordningen.

Vissa av dina personuppgifter kommer att sparas för alltid (exempelvis i forskningssyfte och av rättssäkerhetsskäl) och andra gallras efter viss tid.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av andra förvaltningar inom kommunen, Hälso- och sjukvården och även andra myndigheter som exempelvis andra kommuner, Skatteverket, Försäkringskassan och Taxe- och avgiftsnämnden.

Sydnärke lönenämnds personuppgiftsbehandlingar

Sydnärke lönenämnd behandlar personuppgifter för att kunna betala ut lön, ersättning och andra arvoden till anställda, förtroendevalda och olika uppdragstagare. Personuppgifterna behandlas med stöd av artikel 6.1 b dataskyddsförordningen.

Sydnärke lönenämnd behandlar personuppgifter i detta syfte för Kumla, Askersund, Laxå, Lekeberg, Hallsberg och Ljusnarsberg kommuner samt Sydnärkes kommunalförbund, Sydnärkes utbildningsförbund, Hallsbergs bostadsstiftelse och Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla .

Vissa av dina personuppgifter kommer att sparas för alltid och andra gallras efter viss tid.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av andra förvaltningar inom kommunen, Hälso- och sjukvården och även andra myndigheter som exempelvis andra kommuner, Skatteverket och Försäkringskassan.

Överförmyndarens personuppgiftsbehandlingar

Överförmyndarkansliet behandlar personuppgifterna du lämnar i syfte att kunna rekrytera, utbilda och utöva tillsyn över ställföreträdare med stöd av artikel 6.1 e dataskyddsförordningen.

Vissa av dina personuppgifter kommer att sparas för alltid (exempelvis i forskningssyfte och av rättssäkerhetsskäl) och andra gallras efter viss tid.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av andra förvaltningar inom kommunen och även andra myndigheter som exempelvis andra kommuner, tingsrätten och förvaltningsrätten.