Modersmål och minoritetsspråk

I Kumla kommun vill vi ge dig som elev möjlighet att utveckla ditt modersmål.

Tjej studerar

Forskningen visar att flerspråkighet är positivt för elevers intellektuella och känslomässiga utveckling, och att den stärker den egna identiteten. Genom att utveckla modersmålet klarar sig eleverna bättre i skolan.

Forskare som skrivit om detta är bland andra Jim Cummins och Ofelia Garcia.

Modersmål och minoritetsspråksundervisning erbjuds från grundskola till gymnasiet i Kumla kommun utifrån riktlinjerna i skollagen.

Skollagen säger

10 § En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om

1. minst fem elever som ska erbjudas modersmålsundervisning i språket önskar sådan undervisning

2. det finns en lämplig lärare.

Första stycket 1 gäller inte nationella minoritetsspråk.

Enligt 7 § språklagen (2009:600) är de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Det innebär att det anordnas undervisning i minoritetsspråk även om det endast finns en elev. Det under förutsättning att det finns en lämplig lärare. I vissa fall är det möjligt för en elev att läsa ett minoritetsspråk och ett annat modersmål.

Vem har rätt att läsa?

För att få läsa modersmål gäller att eleven har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket och det ska vara ett levande språk i hemmet.

Om det finns fem elever och en lämplig undervisande lärare i språket startas en grupp i modersmålet.

Adopterade barn har rätt att läsa modersmål även om de inte har grundläggande kunskaper i språket.

För att få läsa minoritetsspråk behöver eleven inte ha några förkunskaper och språket behöver inte vara elevens dagliga umgängesspråk.

Ansökan

Modersmålsundervisningen är frivillig men från och med att beslut fattats av rektor är den att betrakta som ett obligatoriskt ämne i skolan. De elever som deltar i modersmålsundervisning eller minoritetsspråk behöver inte lämna in ny ansökan när ett nytt läsår börjar.

Det är lättast att ansöka om modersmålsundervisning genom vår e-tjänst, se länk nedan.

Att avsluta kurs i modersmål

Eftersom modersmål blir ett obligatoriskt ämne efter anmälan måste en uppsägning göras om eleven vill sluta med undervisningen i modersmålet. Blanketten lämnas till mentor och finns nedan under relaterad information.