Förskola och barnomsorg

Barnomsorg erbjuds för ditt barn om du arbetar, studerar eller söker arbete. Från och med 1 september det år ditt barn fyller tre år erbjuds femton avgiftsfria timmar per vecka, allmän förskola. 

Barn som ritar

Det finns många förskolor i Kumla kommun, varav en är öppen dygnet runt.

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och i Kumla kommun bedrivs pedagogisk omsorg i form av familjedaghem där dagbarnvårdare driver sin verksamhet i sitt eget hem.

Barnomsorgen i Kumla bedrivs av kommunen och en fristående förskola. Du kan ansöka om plats på en förskola som ligger var som helst i Kumla, även om du inte bor i närområdet.

Öppettider

Förskolorna och familjedaghem har öppet utifrån ditt behov av omsorg mellan klockan 06.00 - 18.30, förutom förskolan Björnen som har öppet dygnet runt, året om.

Avgifter och regler

Under de tider du arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldraledig erbjuder vi omsorg om ditt barn och vi behöver din ansökan minst fyra månader i förväg.

Turordning till plats i förskoleverksamhet

Placering i kö till förskoleverksamhet och fritidshem grundar sig på vårdnadshavarnas önskade placeringsdatum - tidigast möjliga ködatum är 4 månader innan önskat placeringsdatum. Placering sker tidigast en dag efter att barnet fyllt ett år.

Regler för turordning:

1. Syskonförtur

2. Kötid. Om flera barn har samma ködatum går äldsta barnet först. Syskon i samma hushåll erbjuds plats samtidigt.

Taxa

I Kumla kommun tillämpas maxtaxa. Det innebär att du betalar för ditt barns plats i barnomsorgen oavsett hur mycket eller hur lite du behöver utnyttja platsen.

Avgift betalas för 12 månader utan reducering får ledighet, exempelvis semester. Räkning skickas en gång per månad och avgiften avser den månad räkningen skickas ut.

Ordinarie taxa för förskola och familjedag hem från 1 januari 2019:

Skriv tabellbeskrivning här


Procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst

Barn 1

3 %, dock högst 1425 kr i månaden.

Barn 2

2 %, dock högst 950 kr i månaden.

Barn 3

1 %, dock högst 475 kr i månaden.

Barn 4

Ingen avgift.

Avgift allmän förskola (1 september-31 maj) från och med det år barnet fyller tre år:

Skriv tabellbeskrivning här


Procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst:

Barn 1

2,75 %, dock högst 1306 kr i månaden

Barn 2

1,75 %, dock högst 831 kr i månaden

Barn 3

0,75 %, dock högst 356 kr i månaden

Barn 4

Ingen avgift.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet (Barn 1) i respektive hushåll. Den näst högsta avgiften betalas för barn 2 och så vidare.

15 timmar, regler

Regler för avgiftsfri allmän förskola

Från och med att ditt barn fyller tre år omfattas barnet av rättigheter att från höstterminen (1 september) gå i avgiftsfri, allmän förskola 525 timmar per år under grundskolans terminer.

Avgiftsfri allmän förskola är en del av förskolan och gäller från och med hösttterminen 1/9 det år barnet fyller 3 år till och med vårterminen det år barnet fyller 6 år och börjar i förskoleklass.

Antalet vistelsetimmar för barn i allmän förskola är 15 timmar i veckan under grundskolans läsår, motsvarande maximalt 525 timmar per år. Förläggningen av vistelsetidens sker mellan kl. 8-16 och avgörs av vårdnadshavares behov, barnets behov och verksamhetens förutsättningar.

För att anmäla till avgiftfri förskola krävs det att ett schema på 15 timmar ligger inne i E-tjänsten. Annars debiteras full taxa.

Regler för barn med 15 timmar under 3 år

Enligt de riktlinjer vi har är barnet hemma under sommarstängningen veckorna 28, 29, 30 och 31 samt förskolans kompetensutvecklingsdagar (kallat KUP-dagar).

Förläggningen av vistelsetidens sker mellan kl. 8-16 och avgörs av vårdnadshavares behov, barnets behov och verksamhetens förutsättningar.

Förskolan ska ses som det första steget i utbildningssystemet och det är därför viktigt att alla barn har tillgång till den.

Ansöka om plats

Ansök om förskola eller familjedaghem minst 4 månader innan ditt barn behöver plats. Vill du säga upp din plats ska du göra det senast 30 dagar innan barnet ska sluta.

Använd våra e-tjänster för att på ett enkelt sätt, när det passar dig, sköta dina barnomsorgsärenden. Länkar till dessa hittar du lägst ner på den här sidan.

Ansöka om plats

Vad händer efter att du skickat in din ansökan?

När barnet har fått en plats skickas eller e-postas ett placeringserbjudande till vårdnadshavaren. Om du tackar ja till erbjuden plats skickas ett placeringsbeslut ut. Därefter kan barnets vårdnadshavare ta kontakt med personalen på förskolan. Tänk på att räkna med en inskolningstid på två veckor där ditt barn börjar på ny förskola.

Om inte erbjudandet besvaras innan sista svarsdatum går platsen vidare till nästa barn i kö. Om du som vårdnadshavare tackar nej till erbjuden plats eller avstår från att svara, men önskar annan placering måste ny anmälan göras.

Inkomstuppgift

Inkomstuppgift ska lämnas samtidigt som du tackar ja till platsen. Saknas uppgift om inkomst debiteras högsta avgift.

Avgiften grundas på de inkomster som hushållet betalar skatt för (lön, inkomst från egen verksamhet med mera). Det är hushållets sammantagna bruttoinkomster, det vill säga inkomsten innan skatten är dragen, som räknas. Till hushållet räknas ensamstående vårdnadshavare, gifta/sammanboende vårdnadshavare och andra sammanboende personer.

Schema

Lägg in schema via våra e-tjänster i så god tid som möjligt för att personalen ska kunna planera sin verksamhet.

Säga upp plats

Vill du säga upp din plats inom förskolan ska du göra det senast 30 dagar innan barnet ska sluta.

Anvvänd vår e-tjänst för uppsägning av plats. Du hittar Kumla kommuns e-tjänstportal genom länken här nedanför.

Vid inflytt till Kumla kommun

Du behöver inte ha folkbokfört dig i Kumla kommun för att söka barnomsorg för ditt barn.

Du som planerar att flytta hit är välkommen att söka plats minst fyra månader i förväg.

Inför förskoleklass

Tänk på att när du väljer skola där barnet ska gå i förskoleklass så avgörs placeringen av barnets folkbokföringsadress, inte av var barnet har gått i förskolan.

Förskoleplatsen övergår automatiskt till plats i fritidshem den 1 augusti det år ditt barn fyller 6 år. Om du INTE önskar fritidshemsplats måste du göra en uppsägning. Uppsägningstiden är en månad.

KUP-dagar (Kompetensutveckling, Utvärdering, Planering)

För att kunna planera, utvärdera och utveckla vår verksamhet reducerar vi verksamheten fyra dagar per år och vi meddelar dig i god tid om vilka dagar vi stänger. Om du själv inte kan ordna din barnomsorg under dessa dagar erbjuder vi plats på en annan förskola. Behov av omsorg anmäls till ordinarie förskola.

KUP-dagar 2019

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Omsorg finns på:

7 januari

Skogstorps förskola

14 juni

Trädgårdens förskola

16 augusti

Smedens förskola

28 oktober

Skogstorps förskola

KUP-dagar 2020

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Omsorg finns på:

7 januari

Trädgårdens förskola

12 juni

Smedens förskola

plus två dagar som beslutas i december 2020.

Sommarverksamhet 2019

Under veckorna 28-31 är verksamheten igång på ett begränsat antal enheter.

Mer information kommer nedan så snart det är bestämt vilka verksamheter som kommer att ha öppet.

Skriv tabellbeskrivning här

Verksamhet

Omsorg finns på:

Fritids

Kumlaby skola och Skogstorpsskolan

Förskola

Blå huset och Smeden