Förskolans stödteam

I Kumla har vi ett stödteam som jobbat mot förskolorna. De är ofta ute i verksamheterna och handleder pedagoger.

lekanda barn

Stödteamet består av

Fyra specialpedagoger, en kurator, en pedagogisk handledare som arbetar på uppdrag i förskolorna i Kumla kommun. Vi har olika kompetenser och våra uppdrag skiljer sig.

Gemensamt för Stödteamets uppdrag är att

  • Arbeta förebyggande och främjande så barns utveckling och lärande gynnas.
  • Stötta och handleda pedagoger i att utforma verksamhet, utbildning och lärmiljö så att det gynnar barnen.
  • Vara behjälplig och samarbeta med pedagogerna i arbetet med tidigt fånga upp och rikta insatser till barn i behov av särskilt stöd.
  • Handleda och stötta pedagoger i sociala frågor.
  • Följa upp och utvärdera insatser tillsammans med pedagoger för att se att en utveckling sker.

Vill du som vårdnadshavare komma i kontakt med Stödteamet vänd dig till pedagogerna eller rektorn på ditt barns förskola så hjälper de dig.