Hemtjänst

I många fall kan det finnas en önskan om att bo kvar hemma i sin egen bostad så länge som möjligt. Hemtjänsten har därför som mål att hjälpa dig med vård och omsorg i vardagen, samtidigt som du ska kunna känna dig trygg och säker i ditt egna hem

Två händer som formar ett hjärta

Vem kan få hemtjänst?

Personer som har svårigheter att sköta hemmet och/eller sin egen omvårdnad, på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder kan få beviljat hemtjänstinsatser.

Kontakta våra biståndshandläggare för att ansöka eller veta mer om hemtjänst eller ansök direkt via vår e-tjänst. Du kan också ringa vårt servicecenter på: 019 - 58 80 00.

All hemtjänst i Kumla utförs av kommunen. Hemtjänsten utför olika insatser, till exempel personlig omvårdnad, stöd vid måltider och trygghetslarm.

Här finns information om hur vi utför hemtjänst i Kumla kommun:

Ansökan om bistånd

Äldres rätt till bistånd regleras i 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL). Lagen ger den som inte själv kan tillgodose sina behov, eller får dem tillgodosedda på annat sätt samt gjort vad den enskilde själv kan för att få dem tillgodosedda, rätt till bistånd. Genom biståndet ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå och rätten till biståndet prövas efter en ansökan från den enskilde.

Det individuella behovet ska alltid beaktas och tydliggöras i biståndsbeslutet.

Enligt äktenskapsbalken har makar ett gemensamt ansvar för hem och barn och ska i samråd verka för familjens bästa. Makarna ska fördela sysslorna sig emellan. Det innebär att hemmets skötsel som att städa, handla, laga mat och liknande uppgifter är ett gemensamt ansvar för makarna och förväntas därför bistå varandra med detta. Vid den personliga omvårdnaden som den enskilde inte klarar att utföra själv kan inte äktenskapsbalkens bestämmelser åberopas.

En ansökan kan lämnas både skriftligt och muntligt, via telefon eller e-tjänst. Du kan alltid vända dig till vårt servicecenter för vidare information och stöd.

Det är endast den enskilde själv eller en företrädare utifrån uppdraget/fullmakt som ska ansöka.

Vår hemtjänstpersonal har inte mandat att ansöka åt den enskilde. De kan dock vara behjälpliga med ansökningsblankett och hänvisning till e-tjänsten.

Beslut

Biståndsbeslutet ska tydligt ange vad den enskilde ansöker om och utreds i de delar som är nödvändiga för beslutet. Beslutet ska tydligt visa på om det är helt/delvis avslag och/eller bifall. Besluten tidsbegränsas.

Beslutet anger vilken/vilka delar av insatserna som är beviljade, exempelvis inom service städ, tvätt, inköp. Målet med insatsen ska alltid framgå av beslutet.

Vid avslag och/eller delavslag har den enskilde möjlighet att överklaga beslutet.

Återbud av insats

Om du inte behöver ha hemtjänstinsatserna utförda vid tex planerade sjukhusbesök, semesterresa mm måste du meddela det senast 2 dagar innan. Annars blir du debiterad för den planerade tid.

Vi är tacksamma om anhöriga informerar oss om akuta händelser så fort som möjligt (tex akuta sjukhusvistelse).

Avgränsningar i den kommunala hemtjänsten

Följande insatser ingår inte i hemtjänsten:

Gräsklippning, trädgårdsarbete, snöskottning, storstädning, fastighetsskötsel, vedhuggning/vedeldning och liknande ingår inte i hemtjänsten. (Läs serviceinsatser inom arbetsmarknadsenheten).

Avgränsningar

Det är inte möjligt att kräva att en viss medarbetare utför hemtjänstinsatsen.

Vi kan inte ta hänsyn till önskemål om personal gällande kön, etnicitet, sexualitet eller religion.

Vi har inte möjlighet att kunna garantera en exakt tid där insatsen kan utföras. Däremot har vi ett tidsfönster i vår planering (tex. tillsyn utförs mellan 13 och 15).

Vi hanterar inte brukarnas kontanta medel utifrån allas säkerhet.

Som varje kommunal verksamhet ska hemtjänsten utföras på ett kostnadseffektivt sätt. Detta kan innebära att inte alla personliga önskemål kan tillgodoses. Ett exempel kan vara att inte alla brukare kan duscha samtidigt. Vi behöver ta hänsyn till hela planeringen.

Verkställighet

Efter beviljad biståndsinsats skickas ett uppdrag till hemtjänsten som i sin tur kontaktar den enskilde för planering av de beviljade insatserna.

Hemtjänsten utser en kontaktansvarig som upprättar en genomförandeplan tillsammans med den enskilde och eventuellt anhöriga eller företrädare. Genomförandeplan upprättas i regel inom två veckor.

Endast nödvändiga insatser kommer igång innan genomförandeplan hunnit göras, ex vissa omvårdnadsinsatser och/eller efter hemgång från USÖ med hjälp med ex inköp.

Utförande av serviceinsatser

Insatser som ingår i service

 • Städning
 • Tvätthantering
 • Aktivering
 • Inköp
 • Ledsagning
 • Matdistribution
 • Avlösning i hemmet

Personlig omvårdnad

Personliga omvårdnadsinsatser ska tillgodose grundläggande behov.

Insatsen ges till den enskilde som inte längre klarar av att självständigt sköta sin hygien, klädsel och eller sina toalettbesök. Det är främst uppgifter som gäller för den personliga skötseln såsom hjälp för att kunna äta och dricka, klä på och av sig, sköta personlig hygien.

Bistånd får den enskilde om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt och den enskilde inte klarar av detta själv. Som underlag för en del insatser krävs en ADL-bedömning.

Nedanstående riktlinjer är en beskrivning av vad respektive insats vanligtvis omfattar.

Insatser som ingår i personlig omvårdnad:

 • Dusch
 • På- och avklädning
 • Personlig hygien
 • Toalettbesök
 • Förflyttning
 • Måltidsstöd
 • Hårvård
 • Rakning

 Mer information om personlig omvårdnad

Tillsyn och trygghetslarm

Insatserna tillsyn och trygghetslarm syftar till att säkra den enskildes trygghet och säkerhet i en ny livssituation, ge trygghet och en ökad möjlighet till kvarboende i det egna hemmet. I normalfallet ska inte trygghetslarm och tillsyn löpa parallellt om inte särskilda skäl föreligger. De individuella skälen ska då klart framgå av utredningen.

Tillsyn

Insatsen tillsyn ges till den enskilde som under en i regel kortare period, har behov av tillsyn. Tillsyn kan även sättas in efter hemkomst från sjukhus för att säkra den enskildes trygghet och säkerhet i en ny livssituation.

Tillsyn utförs genom

 • Tillsyn via kamera
 • ett telefonsamtal
 • ett hembesök.

I insatsen tillsyn ingår att kontrollera att den enskilde inte råkat ut för olycka eller på annat sätt kommit till skada och att denne känner sig trygg i sin hemmiljö. I de fall besöken tenderar att ägnas åt insats i någon annan form ska insatsen och behovet omprövas av biståndshandläggare.

Insatsen beviljas för maximalt 4 veckor för att därefter omprövas. Två veckor i samband med hemkomst efter sjukhusvistelse (se även insatsen trygghetslarm).

Trygghetslarm

Insatsen trygghetslarm ges till den enskilde i syfte att ge trygghet och en ökad möjlighet till kvarboende i det egna hemmet.

Ett trygghetslarm ska beviljas då det föreligger ett faktiskt behov av att kunna påkalla hjälp i hemmet vid akuta situationer. Med akuta situationer avses risk för fallolyckor, risk för akuta sjukdomstillstånd p g a hjärt- och kärlsjukdomar eller annan allvarlig sjukdom.

För att beviljas ett trygghetslarm ska den sökande ha insikt och förståelse för när och på vilket sätt trygghetslarmet ska användas. I allmänhet är därför inte trygghetslarm aktuellt för en sökande med demenssjukdom eller andra sjukdomar som innebär inskränkningar i insikt och förståelse.

Trygghetslarm som inte används på ett där för avsett sätt, ex. att annan person använder larmet för eget ändamål, kan återtas och ersättas av andra insatser för att säkerställa trygghet. Denna bedömning om andra insatser för att säkerställa trygghet görs av en biståndshandläggare med stöd av bedömning från ex läkare, sjuksköterska. Den enskilde skall informeras om detta redan vid ansökan.

Trygghetslarm bör inte tillhandahållas parallellt med tillsynsbesök förutom under en kort period till exempel efter hemkomst från sjukhus/korttidsvistelse och /eller vid en tillfällig försämring.

Trygghetslarm kan beviljas den person som normalt vårdas av en närstående, men där den enskildes hälsosituation och/eller funktionshinder föranleder att den vårdande närstående snabbt behöver påkalla hjälp av icke akut medicinsk karaktär, te x vid fall i hemmet.

Synpunkter och klagomål

Om du inte är nöjd eller inte tycker att värdighetsgarantierna uppfylls. har du möjlighet att lämna synpunkter och klagomål skriftligt eller muntligt. Om du inte tycker att det blir någon förbättring kan du kontakta din biståndshandläggare.

Läs om hur du kan lämna synpunkter och klagomål på hemtjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Genomförandeplan

En genomförandeplan är en överenskommelse mellan den enskilde och hemtjänsten om hur insatsen ska utföras utifrån det aktuella biståndsbeslutet.

Genomförandeplanen skriv i "jag-form" och beskriver på ett tydligt sätt hur våra medarbetare ska utföra de olika aktiviteterna.

Genomförandeplanen följs upp minst 2 ggr per år eller vid en förändring.

Kontaktansvarig

För varje brukare utses minst en kontaktansvarig som är den närmaste kontakten mellan den enskilde och hemtjänsten. Det är den kontaktansvarige som tillsammans med den enskilde upprättar genomförandeplanen.

Vad kostar hemtjänsten

För hemtjänstinsatser utgår en avgift som är inkomstbaserad. Avgiften fastställs varje år. Maxtaxa tillämpas.

Mer information om avgifter för hemtjänst