Hemtjänst

I många fall kan det finnas en önskan om att bo kvar hemma i sin egen bostad så länge som möjligt. Hemtjänsten har därför som mål att hjälpa dig med vård och omsorg i vardagen, samtidigt som du ska kunna känna dig trygg och säker i ditt egna hem

Två händer som formar ett hjärta

Vem kan få hemtjänst?

Personer som har svårigheter att sköta hemmet och/eller sin egen omvårdnad, på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder kan få beviljat hemtjänstinsatser.

Ansökan kan göras på två följande sätt.

1. Via vår e-tjänst genom följande länk: etjanst.kumla.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Kontakta våra biståndshandläggare via telefon genom servicecenter på: 019 - 58 80 00.

All hemtjänst i Kumla utförs av kommunen genom olika insatser som exempelvis personlig omvårdnad, stöd vid måltider och trygghetslarm.

Nedan finner du viktig information inom hemtjänstens arbetsområde:

Ansökan om bistånd

Äldres rätt till bistånd regleras i 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL). Lagen ger den som inte själv kan tillgodose sina behov, eller får dem tillgodosedda på annat sätt samt gjort vad den enskilde själv kan för att få dem tillgodosedda, rätt till bistånd. Genom biståndet ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå och rätten till biståndet prövas efter en ansökan från den enskilde.

Det individuella behovet ska alltid beaktas och tydliggöras i biståndsbeslutet.

Enligt äktenskapsbalken har makar ett gemensamt ansvar för hem och barn och ska i samråd verka för familjens bästa. Makarna ska fördela sysslorna sig emellan. Det innebär att hemmets skötsel som att städa, handla, laga mat och liknande uppgifter är ett gemensamt ansvar för makarna och förväntas därför bistå varandra med detta. Vid den personliga omvårdnaden som den enskilde inte klarar att utföra själv kan inte äktenskapsbalkens bestämmelser åberopas.

En ansökan kan lämnas både skriftligt och muntligt, via telefon eller e-tjänst. Du kan alltid vända dig till vårt servicecenter för vidare information och stöd.

Det är endast den enskilde själv eller en företrädare utifrån uppdraget/fullmakt som ska ansöka.

Vår hemtjänstpersonal har inte mandat att ansöka åt den enskilde. De kan dock vara behjälpliga med ansökningsblankett och hänvisning till e-tjänsten.

Beslut om bistånd

Biståndsbeslutet ska tydligt ange vad den enskilde ansöker om och utreds i de delar som är nödvändiga för beslutet. Beslutet ska tydligt visa på om det är helt/delvis avslag och/eller bifall. Besluten tidsbegränsas.

Beslutet anger vilken/vilka delar av insatserna som är beviljade, exempelvis inom service städ, tvätt, inköp. Målet med insatsen ska alltid framgå av beslutet.

Vid avslag och/eller delavslag har den enskilde möjlighet att överklaga beslutet.

Verkställighet av bistånd

Efter beviljad biståndsinsats skickas ett uppdrag till hemtjänsten som i sin tur kontaktar den enskilde för planering av de beviljade insatserna.

Hemtjänsten utser en kontaktansvarig som upprättar en genomförandeplan tillsammans med den enskilde och eventuellt anhöriga eller företrädare. Genomförandeplan upprättas i regel inom två veckor.

Endast nödvändiga insatser kommer igång innan genomförandeplan hunnit göras, ex vissa omvårdnadsinsatser och/eller efter hemgång från USÖ med hjälp med ex inköp.

Genomförandeplan

En genomförandeplan är en överenskommelse mellan den enskilde och hemtjänsten om hur insatsen ska utföras utifrån det aktuella biståndsbeslutet.

Genomförandeplanen skriv i "jag-form" och beskriver på ett tydligt sätt hur våra medarbetare ska utföra de olika aktiviteterna.

Genomförandeplanen följs upp minst 2 ggr per år eller vid en förändring.

Återbud av en bestämd insats

Vid fall då du önskar att avbryta en hemtjänstinsats eller boka om måste du meddela oss senast 2 dagar innan den planerade tiden. Skulle det avbrytas senare debiteras du fortfarande för insatsen.

Vi är tacksamma om anhöriga informerar oss om akuta händelser så fort som möjligt (t.ex akuta sjukhusvistelse).

Avgränsningar i den kommunala hemtjänsten

Följande insatser ingår inte i hemtjänsten:

Gräsklippning, trädgårdsarbete, snöskottning, storstädning, fastighetsskötsel, vedhuggning/vedeldning och liknande ingår inte i hemtjänsten. (Läs serviceinsatser inom arbetsmarknadsenheten).

Avgränsningar

Det är inte möjligt att kräva att en viss medarbetare utför hemtjänstinsatsen.

Vi kan inte ta hänsyn till önskemål om personal gällande kön, etnicitet, sexualitet eller religion.

Vi har inte möjlighet att kunna garantera en exakt tid där insatsen kan utföras. Däremot har vi ett tidsfönster i vår planering (tex. tillsyn utförs mellan 13 och 15).

Vi hanterar inte brukarnas kontanta medel utifrån allas säkerhet.

Som varje kommunal verksamhet ska hemtjänsten utföras på ett kostnadseffektivt sätt. Detta kan innebära att inte alla personliga önskemål kan tillgodoses. Ett exempel kan vara att inte alla brukare kan duscha samtidigt. Vi behöver ta hänsyn till hela planeringen.

Synpunkter och klagomål

Om du inte är nöjd eller inte tycker att värdighetsgarantierna uppfylls. har du möjlighet att lämna synpunkter och klagomål skriftligt eller muntligt. Om du inte tycker att det blir någon förbättring kan du kontakta din biståndshandläggare.

Läs om hur du kan lämna synpunkter och klagomål på hemtjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktansvarig

För varje brukare utses minst en kontaktansvarig som är den närmaste kontakten mellan den enskilde och hemtjänsten. Det är den kontaktansvarige som tillsammans med den enskilde upprättar genomförandeplanen.

Vad kostar hemtjänsten

För hemtjänstinsatser utgår en avgift som är inkomstbaserad. Avgiften fastställs varje år. Maxtaxa tillämpas.

Mer information om avgifter för hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen

Varje år undersöker Socialstyrelsen kvaliteten på äldreomsorgen i Sverige. Från mitten av mars får cirka 220 000 äldre personer enkät per post till folkbokföringsadressen med frågor om vad man tycker om sin äldreomsorg. Enkäten skickas till alla över 65 år med hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende.

Varför ska du svara på denna enkät?

Jo, tillsammans med Socialstyrelsen arbetar vi ständigt med att förbättra den vård- och omsorg vi kan ge. Därför är det väldigt viktigt för oss att du som har tillgång och använder äldreomsorg beskriver var du tycker och tänker, så att vi har underlag och tydligare kan se just hur vi kan bli bättre. För att se mer information och resultat från tidigare år kan du följa länken nedan:

Socialstyrensens undersökning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.