Synpunkter, medborgarinitiativ och klagomål

Här kan du enkelt lämna synpunkter, klagomål eller medborgarinitiativ.

Medborgarinitiativ

Ett medborgarinitiativ innehåller ett förslag som rör den kommunala verksamheten och ska kunna utredas vidare.

Om du lämnar ett medborgarinitiativ tar det ibland flera månader, ibland upp till ett år innan du får svar. Svaret beslutas av fullmäktiges politiker eller av politikerna i berörd nämnd om inte nämnden tagit ställning till förslaget de senaste två åren.

Synpunkter

Synpunkter kan handla om mindre åtgärder, exempelvis behov av extra soptunnor, som ej behöver utredas vidare.

Om du lämnar en synpunkt kommer du att få ett svar eller återkoppling inom någon eller några dagar från verksamheten som berörs. Det svar du får kommer från någon av kommunens medarbetare eller chefer.

Klagomål på barnomsorg, skola och fritidshem

Möjligheten att lämna klagomål regleras i skollagen och vänder sig till dig som vill lämna ett klagomål på verksamheten inom förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, kulturskola eller gymnasium.

Synpunkter och klagomål på socialförvaltningens verksamheter

Det är enkelt att lämna synpunkter och klagomål på Socialförvaltningens verksamheter. Exempel på socialförvaltningens verksamheter är LSS-boenden, daglig verksamhet enligt LSS, hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, demensdagvård, myndighetsutövning mot enskild (biståndshandläggare och socialsekreterare), stöd till familjer med mera.

En synpunkt kan gälla vad som helst inom socialförvaltningens verksamheter. Exempel på synpunkter är beröm, klagomål och förslag på förbättringar.