Visselblåsarfunktion

Kumla kommun har en visselblåsarfunktion dit du kan anmäla misstankar om allvarliga missförhållanden inom kommunens verksamheter.

Sveriges kommuner måste enligt lag (2021:890) ha en visselblåsarfunktion. Via kommunens visselblåsarfunktion, som tillhandahålls av CRD Protection, kan vi fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom kommunens organisation.

Vad är visselblåsning?

Rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

För att det ska finnas ett allmänintresse bör det handla om allvarliga missförhållanden. Antingen att något felaktigt gjorts eller att något inte gjorts, men som skulle ha gjorts. Detta gäller generellt inom alla områden så länge det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram, exempelvis något som strider mot svensk lagstiftning. Det kan bland annat handla om mutbrott, vanvård, miljöbrott, säkerhetsrisker allvarliga former av diskriminering, brott mot lagen om offentlig upphandling, ekonomisk brottslighet.

Rapporter som däremot handlar om den enskildes egen arbetssituation omfattas normalt sett inte av skyddet, då detta generellt inte anses omfattas av ett allmänintresse. Undantaget är att missförhållandet är så pass allvarligt att det anses vara av allmänintresse att det kommer fram.

Vem kan göra en anmälan?

Samtliga anställda, och andra som har en arbetsrelation till Kumla kommun har möjlighet att använda visselblåsarfunktionen. Det innebär att även praktikanter, volontärer, konsulter, leverantörer, egenföretagare, personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, verksamma aktieägare i aktiebolaget och andra samarbetspartners kan rapportera om missförhållanden.

Vilket skydd har jag som visselblåser?

Utöver det skydd du har via visselblåsarlagen finns det flera andra skydd som alltid gäller helt oberoende av visselblåsarlagen.

Meddelarfrihet

Meddelarfrihet innebär att alla anställda inom offentlig verksamhet, utan risk för påföljder, kan lämna uppgifter till massmedier för publicering. Detta gäller i viss utsträckning även sekretessbelagda uppgifter.

Anskaffarfrihet

Den rätt var och en har att anskaffa uppgifter i syfte att låta publicera dem. Anskaffarfriheten kan ses som en utbyggnad av meddelarfriheten.

Efterforskningsförbud

Med efterforskningsförbud innebär att organisationen inte får efterforska vem som har lämnat ett meddelande med stöd av meddelarfrihet.

Repressalieförbud

Ett repressalieförbud innebär ett förbud för arbetsgivaren att bestraffa den som använt sig av sin meddelarfrihet.

Externa rapporteringskanaler

Förutom Kumla kommuns interna visselblåsarfunktion finns möjlighet att rapportera externt. Regeringen har utsett vissa myndigheter som är skyldiga att ha visselblåsarfunktion. Detta myndigheter hanterar rapportering om missförhållanden som ligger inom myndighetens ansvarsområde. Det kan exempelvis vara missförhållanden som uppstått hos visselblåsarens arbetsgivare.

En extern rapporteringskanal kan användas om visselblåsaren inte tror att rapportering till en intern rapporteringskanal hos den berörda verksamhetsutövaren skulle innebära en objektiv och saklig hantering.

Myndigheter med externa rapporteringskanaler är exempelvis Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, IVO, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna och Skatteverket.

Gör en anmälan

Har du fått information i ett arbetsrelaterat sammanhang om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram? Då kan du rapportera detta genom våran rapporteringskanal.

Klicka här för att komma till Kumla kommuns rapporteringskanal för att visselblåsa Länk till annan webbplats.