Visselblåsarfunktion

Kumla kommun har en visselblåsarfunktion dit du kan anmäla missförhållanden av allmänt intresse i kommunens verksamheter.

Sveriges kommuner måste enligt lag (2021:890) ha en visselblåsarfunktion. Via kommunens visselblåsarfunktion, som tillhandahålls av CRD Protection, kan vi fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom kommunens organisation.

Vad är visselblåsning?

Visselblåsning är rapportering av information om missförhållanden från ett arbetsrelaterat sammanhang som det finns ett allmänt intresse av att det kommer fram.

För att det ska finnas ett allmänintresse bör det handla om allvarliga missförhållanden. Antingen att något felaktigt gjorts eller att något inte gjorts, men som skulle ha gjorts. Lagen gäller inom alla kommunens verksamhetsområden. Missförhållanden kan exempelvis handla om olika former av lagbrott så som mutbrott, vanvård, miljöbrott, säkerhetsrisker allvarliga former av diskriminering, brott mot lagen om offentlig upphandling, ekonomisk brottslighet.

Normalt omfattas inte rapporter som enbart handlar om den enskildes egen arbetssituation såsom allmänna synpunkter, klagomål eller missnöje med dina arbetsförhållanden, organisation och chefskap, lönesättning eller konflikter mellan enskilda på arbetsplatsen.

Vem kan göra en anmälan?

Samtliga anställda, och andra som har en arbetsrelation till Kumla kommun har möjlighet att använda visselblåsarfunktionen. Det innebär att även praktikanter, volontärer, konsulter, leverantörer, egenföretagare, personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, verksamma aktieägare i aktiebolaget och andra samarbetspartners kan rapportera om missförhållanden.

Vilket skydd har jag som visselblåser?

Nedanstående skydd gäller inte vid falsk rapportering.

Du som rapporterar är skyddad mot efterforskningar och repressalier från kommunen. Rapporten kommer att utredas och anonymiseras av CRD Protection innan den kommer gå till kommunens centrala styrgrupp för visselblåsning. Det är även CRD Protection som kommer ha kontakta med dig i utredningen och hålla dig uppdaterad om utredningen.

Kommunen får inte hindra rapportering av missförhållanden.

Om du vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen är nödvändig för att avslöja missförhållandet är du som rapporterar inte ansvarig för om du åsidosatt en tystnadsplikt. Det gäller dock inte om du har inskränkt meddelarfrihet enligt offentlighets- och sekretesslagen och det ger dig heller inte rätt att lämna ut handlingar.

Om du vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att inhämtande av information informationen är nödvändig för att avslöja missförhållandet är du som rapportera inte ansvarig för eventuella överträdelser för att inhämta informationen. Det gäller dock inte om inhämtandet av information är brottsligt.

Rapporteringen av missförhållanden omfattas av sekretess.

Utöver det skydd du har via visselblåsarlagen kan det finnas andra skydd som gäller helt oberoende av visselblåsarlagen, så som exempelvis meddelarfriheten.

Ordförklaring

Meddelarfrihet

Rätt att lämna uppgifter till massmedier för publicering, utan risk för påföljder. Gäller inte alltid för sekretessbelagda uppgifter.

Anskaffarfrihet

Rätt att skaffa uppgifter i syfte att publicera dem. Det finns vissa lagreglerade begränsningar, exempelvis spioneri.

Efterforskningsförbud

Ett förbud för kommunen att i vissa fall efterforska vem som har gjort något, exempelvis lämnat ut information enligt meddelarfriheten.

Repressalieförbud

Ett förbud för kommunen att i vissa fall bestraffa den som har gjort något, exempelvis lämnat ut information enligt meddelarfriheten.

Externa rapporteringskanaler

Förutom Kumla kommuns interna visselblåsarfunktion finns möjlighet att rapportera externt. Vissa statliga myndigheter har externa visselblåsarfunktioner för missförhållanden som ligger inom myndighetens ansvarsområde.

En extern rapporteringskanal kan användas om visselblåsaren inte tror att rapportering till en intern rapporteringskanal hos den berörda verksamhetsutövaren skulle innebära en objektiv och saklig hantering.

Myndigheter med externa rapporteringskanaler är exempelvis Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, IVO, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna och Skatteverket.

Gör en anmälan

Har du fått information i ett arbetsrelaterat sammanhang om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram? Då kan du rapportera detta genom våran rapporteringskanal.

Klicka här för att komma till Kumla kommuns rapporteringskanal för att visselblåsa Länk till annan webbplats.