Medborgarinitiativ

Innan du skickar in ett medborgarinitiativ

Innan du börjar skriva på ditt medborgarinitiativ kan det vara bra att ta reda på bakgrundsfakta genom att kontakta servicecenter. De kan hjälpa dig så att förslaget kan formuleras tydligt eller så visar det sig att kommunen redan planerar genomföra det som var tänkt att bli ett medborgarinitiativ.

Medborgarinitiativ som berör samma ämne eller är snarlikt ett tidigare förslag besvaras på samma sätt som det tidigare förslaget, förutsatt att det gått mindre än två år sedan det tidigare svaret beslutades.

Vem kan lämna ett medborgarinitiativ?

Alla som är folkbokförda i Kumla kommun kan lämna ett medborgarinitiativ. Även barn och ungdomar har denna möjlighet, liksom utländska medborgare som inte fått sin kommunala rösträtt ännu. Föreningar, sammanslutningar, råd och olika slags organisationer kan däremot inte lämna medborgarinitiativ. Du kan inte vara anonym när du lämnar ett medborgarinitiativ.

Vilka krav ställs på ett medborgarinitiativ?

Det ska gälla det som kommunens verksamhet handlar om och som kommunen är ansvarig för. Det kan gälla allt från samhällsplanering och trafikfrågor till det som rör skola och äldreomsorg.

Tanken med medborgarinitiativ är att det ska röra sig om frågor där du inte kan få ett snabbt svar utan som kräver ett visst utredningsarbete. Oftast handlar det om en tjänst eller funktion som kommunen inte erbjuder idag. Medborgarinitiativ som kan få ett snabbt och enkelt svar är att betrakta som synpunkt och ska därför inte behandlas som ett medborgarinitiativ. Förslaget ska bara innehålla ett ämne. Om du har flera olika ämnen, lämna i så fall in flera medborgarinitiativ.

För att ett medborgarinitiativ ska gå upp för politiskt beslut behöver det förhålla sig till följande:

  • får inte vara rasistiska, odemokratiska eller strida mot lag
  • får inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild
  • ska gälla det kommunens verksamhet handlar om och som kommunen är ansvarig för. 

Vad händer efter att jag lämnat in ett medborgarinitiativ?

Du får först en bekräftelse på att ditt medborgarinitiativ har tagits emot av kommunen.

Ditt medborgarinitiativ handläggs och bereds sedan av aktuell förvaltning. Medborgarinitiativets ämne avgör vilken förvaltning som behandlar det. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutar i övergripande frågor medan respektive nämnd beslutar i mer specifika.

Ditt medborgarinitiativ tas sen upp i aktuell nämnd, styrelse eller fullmäktige.

Du får information om när fullmäktige eller nämnden ska fatta slutgiltigt beslut om ditt förslag. Du bjuds in till sammanträdet för att ge en kommentar inför det beslut som ska fattas. Din medverkan är frivillig.

Medborgarinitiativ ska besvaras inom ett år från det att det lämnats till kommunen.

Ditt förslag blir en offentlig handling

Ett medborgarinitiativ som lämnas in blir en allmän handling vilket innebär att vem som helst får begära att läsa eller kopiera det. Personuppgifter till dig som lämnar förslaget kommer att finns med i de handlingar som politikerna får för att kunna fatta beslut om ditt förslag.

Medborgarinitiativet kommer att publiceras på kommunens webbplats utan dina personuppgifter.