Föräldrasamverkan

Du som förälder och vårdnadshavare är viktig för ditt barns utbildning och utveckling. Genom förtroendefulla samarbeten mellan förskola/skola och föräldrar skapas goda förutsättningar för ökad måluppfyllelse, ökad trygghet, minskat riskbeteende med mera.

Samarbetet är så viktigt att det finns reglerat i förskolans och skolans läroplaner och i skollagen. I Kumla kommun finns två organiserade forum för föräldrasamverkan; föräldraforum och föräldraråd.

Föräldraforum

På varje förskola och skola finns ett föräldraforum som träffas två gånger per termin. Föräldraforumet har två huvuduppgifter. Den ena är att vara en arena där vårdnadshavare kan föra fram förslag och synpunkter i olika frågor. Den andra huvuduppgiften är att ge information om kommande beslut så att föräldrarna genom föräldraforumets representanter får en möjlighet till inflytande innan beslut fattas (4:13 SL). Föräldraforumet kan dock inte besluta i ärenden som rör t.ex. verksamheten, utan har en vägledande funktion.

Föräldrarepresentanterna i forumet ska lyfta frågor och ge synpunkter ur ett föräldraperspektiv. Därför är det av yttersta vikt att alla föräldrars åsikter och tankar efterfrågas kontinuerligt av representanterna i föräldraforumet. Detta är en av de viktigaste uppgifterna som forumet har.
Föräldraforum ger föräldrar insyn och delaktighet i förskolans/skolans verksamhet och en möjlighet att kunna påverka och delta i förskolans/skolans utveckling. Föräldraforumet kan lyfta frågor som rör den pedagogiska utvecklingen och verksamheten, som till exempel förskolans pedagogiska inriktning, kvalitetsarbete, arbetsmiljö, jämställdhet, likabehandlingsplan, verksamhetsplan, innehåll på föräldramöten.

En annan uppgift för föräldraforum är att bereda frågor från föräldrarådet.

Representanter:

Föräldraforum består av frivilliga föräldrarepresentanter för enheten, pedagoger samt skolledaren. Skolledaren är mötesledare och ansvarar för kallelse samt dagordning. Minnesanteckningar förs vid mötet som sedan görs kända för alla föräldrar på enheten.

Föräldrar som önskar delta i föräldraforum anmäler sitt intresse till sin enhet.

Frågor som inte behandlas av föräldraforum:

  • Frågor om enskilda barn
  • Frågor om enskild personal
  • Frågor om andra föräldrar
  • Frågor som ligger inom ramen för skolledarens arbetsuppgifter såsom anställningar, bemanning, personalens kompetens.

Föräldraråd

Datum för föräldraråd under 2019 är:

Skriv tabellbeskrivning här

Dag och tid

Plats

Tema

Torsdag 10 oktober

kl. 18:00

Konferensrum Åbytorp, stadshuset

Attityder, normer, relationer

Tisdag 10 december
kl. 18:00

Konferensrum Kumla, stadshuset

ANDT-SL

(alkohol, narkotika, doping, tobak, spel)

Föräldraråd är det kommunövergripande samverkansforumet där frågor som rör hela organisationen behandlas. I föräldrarådet träffas 1-2 representanter från de olika föräldraforumen tillsammans med representanter från förvaltningsledning och nämnd. Huvuduppgifterna är att lyfta gemensamma frågor från de olika föräldraforumen till förvaltningsledningsnivå och nämnd samt att ge information om kommande beslut. Föräldrarådet kan även skicka frågor för beredning till föräldraforumen. På så sätt får samtliga föräldrar möjlighet till inflytande och delaktighet även i frågor som rör verksamhet på kommunövergripande nivå.

Föräldrarådet träffas två gånger per termin. Träffarna ska förläggas efter enheternas föräldraforum så att eventuella frågor kan behandlas i forumen eller skickas vidare till rådet.

Representanter:
Föräldraråd består av representanter från varje föräldraforum, ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande och förvaltningschef i nämnd för livslångt lärande. Även andra personer kan bjudas in som experter beroende på vilka frågor som diskuteras.

Nämndens ordförande är ordförande i rådet och ansvarar för kallelse samt dagordning. Minnesanteckningar förs vid mötet som sedan görs kända för alla föräldrar.

Frågor som inte behandlas av föräldraråd:

  • Frågor om enskilda barn
  • Frågor om enskild personal
  • Frågor om andra föräldrar
  • Frågor om enskilda verksamheter.

Protokoll och kallelser till föräldrarådet: