Föräldrasamverkan

Du som förälder och vårdnadshavare är viktig för ditt barns utbildning och utveckling. Genom förtroendefulla samarbeten mellan förskola/skola och föräldrar skapas goda förutsättningar för ökad måluppfyllelse, ökad trygghet, minskat riskbeteende med mera.

Barn håller händer

Nytt upplägg för samverkan mellan vårdnadshavare i Kumla kommun och representanter för huvudmannen.

Bakgrund

Samverkan mellan förskola/skola och vårdnadshavare, barn och elever styrs av skollagen i 13§ som säger att det vid varje förskole- och skolenhet ska finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och vårdnadshavare. Syftet är att i frågor som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas. (Skollagen (SFS 2010:800 ) 4 kap § 13)

I Kumla kommun har organisationen för att uppnå lagens intention gällande samverkan med vårdnadshavare varit dels att samtliga enheter har egna föräldramöten där frågor både gällande klassen/gruppen och övergripande frågor som rör hela enheten hanteras. Alla vårdnadshavare bjuds in till föräldramöten.

Utöver det finns även ett Föräldraforum på enheterna där gemensamma frågor lyfts. Dessutom finns ett Föräldraråd med en eller två representanter från varje föräldraforum som träffas i ett gemensamt råd tillsammans med nämndens ordförande och förvaltningschef för att lyfta frågor från föräldraforumen. Läs mer om de olika samverkansformerna i bilaga 1.

Nytt upplägg från och med januari 2020

Intentionen och upplägget i Kumla kommun motsvarar väl lagens skrivningar. På föräldramöten deltar de flesta vårdnadshavare så förskolan och skolan har en god organisation för att skapa möjligheter för samverkan mellan verksamheten och vårdnadshavarna utifrån skollagen.

Däremot är det svårt att få vårdnadshavare att delta på föräldraforum och föräldraråd vilket leder till att dessa möten inte blir representativa utan motsvarar bara en liten del av alla verksamheter. Med anledning av detta kommer organisationen för samverkan att förändras under våren 2020.

Förändringen innebär att föräldraforum kommer att ersättas av att förskolorna och grundskolorna utvecklar föräldramötena utifrån gemensamma teman, liknande det tidigare upplägget för föräldraforum men att det istället genomförs i alla grupper. Istället för föräldraråd så kommer alla vårdnadshavare bjudas in till en träff under våren och en träff under hösten med ett förutbestämt tema. Där kommer det ges möjlighet till diskussion och information utifrån det valda temat. Politiker och tjänstepersoner från Livslångt lärande kommer delta vid dessa träffar för att få möjlighet att möta vårdnadshavare och ha gemensamma diskussioner.

Frågor som inte behandlas

  • Frågor om enskilda barn
  • Frågor om enskild personal
  • Frågor om andra föräldrar
  • Frågor som ligger inom ramen för skolledarens arbetsuppgifter såsom anställningar, bemanning, personalens kompetens.

Protokoll och kallelser till föräldrarådet: