Nämnder och förvaltningar

I nämnderna sitter politiker som beslutar i olika verksamhetsfrågor. Fördelningen av partiernas platser i nämnderna motsvarar den fördelningen som partierna har i fullmäktige. Det är fullmäktige som beslutar vilka ansvarsområden varje nämnd ska ha.

Kumla kommun har fem politiska nämnder som var och en har sitt ansvarsområde. Till varje nämnd finns en förvaltning med anställda som genomför de beslut som nämnderna tar. Totalt finns det runt 1 700 anställda på förvaltningarna som utför de uppgifter kommunen ska sköta. Kommundirektören är högsta chef bland tjänstemännen och har hjälp av förvaltningschefer som finns på varje förvaltning/kontor.