Kommunala tomter

Många efterfrågar villatomter i Kumla. Är du intresserad kan du ställa dig i vår tomtkö.

Barn som leker i trädgården

När nya tomter blir klara för försäljning erbjuds tomterna i första hand till dem som är anmälda till kommunens tomtkö.

Ställ dig i kö

Du som är minst 18 år kan ställa dig i tomtkön. Du kan ha en medsökande, men ni har bara ett könummer.

Det kostar 500 kr att ställa sig i kön. Därefter tar vi ut en förnyelseavgift på 300 kr varje år du vill stå kvar i kön. Vi skickar ut en påminnelse om att förnya din köplats varje år.

Gör så här

Du anmäler dig till tomtkön via vår e-tjänst. Samtidigt betalar du anmälningsavgiften. När det är gjort får du en bekräftelse och kan logga in på Mina sidor under e-tjänster på kumla.se för att få veta vilken plats du har i kön. 

Regler för tomtkön (antagna av KF 2015-09-21 § 103)

1. Allmänt

Kumla kommuns bostadsplanering syftar till att främja ett bostadsbyggande för att bereda möjlighet till boende i såväl hyresrätt som bostadsrätt och äganderätt och med fördelning i såväl flerfamiljshus som småhus.

För nyproduktion av bostadsområden med tomter där kommunen är markägare sker fördelning av avstyckade och bildade småhustomter genom en kommunal tomtkö.

2. Registrering

2.1 Sökande ska vid anmälan ha fyllt 18 år.
2.2 Anmälan ska ske på särskild blankett eller via e-tjänst.
2.3 Anmälan är personlig och kan inte överlåtas, en medsökande får dock finnas. Varje hushåll får endast ha en köplats.
2.4 Avgiften är 500 kronor vid anmälningstillfället och därefter 300 kronor per år så länge man vill stå kvar i kön. Inbetalda avgifter återbetalas inte.
2.5 Sökande inplaceras i turordning i kön från den dag anmälan och betalning av tomtköavgiften inkommit till kommunen.
2.6 Avregistrering ur kön sker då sökande köpt tomt eller inte betalat förnyelseavgiften.

3. Anvisning

3.1 Fördelning av tomter sker i turordning till den som avser att bygga eget permanent boende.
3.2 Förtur till tomt kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om förtur.

4. Övrigt

4.1 Sökande är skyldig att lämna fullständiga och riktiga uppgifter i sin ansökan och ansvarar för att uppgifterna hålls uppdaterade.
4.2 Ändringar av tomtköreglerna beslutas av kommunfullmäktige.