Småhustomter

Många småhustomter på gång i Kumla!

Under det närmaste året kommer vi i områdena GRÖNA SÖRBY, EKEBY och ÄLVESTA att kunna erbjuda närmare 135 småhustomter och ytterligare ett antal tomter för radhus, kedjehus och parhus.

Kumla kommunfullmäktige har fattat beslut om ekonomiska medel för att anlägga vägar och grönytor i dessa områden och för att färdigställa byggbara tomter.

Om arbetet går som förväntat hoppas vi på försäljning under hösten 2020 med byggklara tomter till sommaren 2021.

Nedan kan du läsa mer om vårt fortsatta arbetet med resektive område.

GRÖNA SÖRBY

Detaljplanen för Gröna Sörby, etapp 1, vann laga kraft 2019-11-21 och arbetet fortsätter nu med vårt nya bostadsområde.

Tidplan:

Preliminär tidplan för det projektet är:

  • Juni 2020: Informationsmöte - presentation av området, information om bokningsprocess, villkor vid köp osv.
  • Sept/okt 2020: Bokningsprocessen kör igång
  • Nov/dec 2020: Vi börjar bygga gator
  • Nov/dec 2020: Köpeavtal för småhustomter kan tecknas
  • Sommaren 2020: Kan småhustomter tillträdas

Prissättning:

Prissättning av tomterna pågår, mer information om detta kommer senare i vår.

Avstyckning:

Ansökan om avstyckning av tomterna är inskickad till Lantmäteriet. Innan deras arbete är klart har vi inga exakta tomtgränser och tomtstorlekar.

Illustration över Gröna Sörby som visar hur området är tänkt att se ut vad gäller bostäder, grönytor med mera

ÄLVESTA - HÄLLABROTTET

Detaljplanen för Älvesta vann laga kraft 2019-12-27 och nu pågår arbetet med prissättning och tidplan för projektet. Exploateringen kommer att innebära möjlighet för ca 30 småhustomter och ett par större tomter för flerfamiljsboende eller rad-/kedjehus.

Illustration över nya området Älvesta som visar hur området är tänkt att se ut vad gäller bostäder, grönytor med mera

EKEBY

Också detaljplanen för Ekeby Prästgård har nu vunnit laga kraft, 2020-02-25. Här planeras det för 15 småhustomter och två större tomter för flerfamiljsboende/radhus.

Sista steget i den arkeologiska undersökningen är avklarad till hälften, och under april-maj slutförs undersökningen. Arbetet pågår nu med prissättning av tomterna och tidplan för projektet.

Illustration över nya bostadsområdet i Ekeby som visar hur området är tänkt att se ut vad gäller bostäder, grönytor med mera

Kvarteret ÄPPLET - Loviselund/Ryttartorpet

De sex tomter som släpptes hösten 2018 i kv Äpplet i Loviselund/Ryttartorpet är alla sålda.

Illustration över området Äpplet och de sex tomter som fanns till försäljning

Tidigare exploateringsområden

Åbytorp

De sex småhustomterna i Åbytorp som släpptes hösten 2017 är alla sålda.

Kvarteret Täppan

Tomterna i kvarteret Täppan är alla sålda.

Loviselund/Ryttartorpet

De 63 tomter som släpptes hösten 2016 i i Loviselund/Ryttartorpet är alla sålda.

Tillkommande kostnader vid köp av kommunal tomt

Exempel på tillkommande kostnader/avgifter vid köp av   kommunal tomt

Exempel

Kostnad/avgift

VA, anslutningsavgift (taxa 2020), kostnaden beror på tomtens storlek

ca 160 000-175 000 kr, inkl. moms

Nybyggnadskarta, bygglov, startbesked, startbesked, husutsättning (taxa 2020)

ca 52 000 kr*

Stadsnät, Skanova/Telia

kontakta respektive leverantör

El, anslutningsavgift

kontakta e-on

Lagfart

1,5% av egendomens värde + expeditionsavgift

* Baserat på tomtstorlek upp till 1 999 kvm med en- eller tvåbostadshus och garage. För detaljerad kalkyl, kontakta kommunens kart- och mätavdelning samt plan- och byggavdelning.

Observera att ovanstående kostnader är angivna i cirkapriser och enligt gällande taxor och avgifter.