Småhustomter

Många småhustomter på gång i Kumla!

Under det närmaste året kommer vi i områdena Gröna Sörby, Ekeby och Älvesta erbjuda närmare 90 småhustomter och ytterligare ett antal tomter för radhus, kedjehus och parhus.

Kumla kommunfullmäktige har fattat beslut om ekonomiska medel för att anlägga vägar och grönytor i dessa områden och för att färdigställa byggbara tomter.

Om arbetet går som förväntat hoppas vi på försäljning under 2020 och byggklara tomter under våren 2021.


Gröna Sörby

Detaljplanen för Gröna Sörby, etapp 1, vann laga kraft 2019-11-21 och nu pågår arbetet med att ta fram tidplan för projektet. Information om bland annat försäljningsstart av småhustomterna kommer så snart tidplanen är klar.                      

Illustration Gröna Sörby


Älvesta/Hällabrottet

Också detaljplanen för Älvesta har vunnit laga kraft, 2019-12-27, och nu kör arbetet med tidplan för projektet igång även här. Exploateringen kommer att innebära möjlighet för ca 30 småhustomter och ett par större tomter för flerfamiljsboende eller rad-/kedjehus.

Illustration Älvesta


Ekeby Prästgård

I Ekeby är sista steget i den arkeologiska undersökningen avklarad till hälften, och under våren slutförs undersökningen. Arbetet med detaljplan pågår fortsatt för att skapa möjligheter för byggnation av bostäder. Här planeras det för 15 småhustomter och två större tomter för flerfamiljsboende/radhus.

Illustration Ekeby


Vill du läsa mer om detaljplanearbetet gällande ovanstående områden hittar du handlingar under Bygga, bo och miljö/Planarbete/Detaljplanering/Gällande detaljplaner  respektive Bygga, bo och miljö/Planarbete/Detaljplanering/Pågående planarbete

 

Tidigare exploateringsområden

Kvarteret Äpplet, Loviselund/Ryttartorpet

De sex tomter som släpptes hösten 2018 i kv Äpplet i Loviselund/Ryttartorpet är alla sålda.

Illustration över området Äpplet där det finns 6 lediga småhustomter

Åbytorp

De sex småhustomterna i Åbytorp som släpptes hösten 2017 är alla sålda.

Kvarteret Täppan

Tomterna i kvarteret Täppan är alla sålda.

Loviselund/Ryttartorpet

De 63 tomter som släpptes hösten 2016 i i Loviselund/Ryttartorpet är alla sålda.

Exempel på tillkommande kostnader/avgifter vid köp av   kommunal tomt

Skriv tabellbeskrivning här

Exempel

Kostnad/avgift

VA, anslutningsavgift (taxa 2018)

ca 147 000-169 000 kr,

inkl. moms

Nybyggnadskarta, bygglov,  startbesked,  husutsättning (taxa från 2018-03-01)

ca 63 000 kr*

Stadsnät, Skanova/Telia

kontakta respektiv

leverantör

El, anslutningsavgift

kontakta e-on

Lagfart

1,5% av egendomens

värde + expeditionsavgift

* Baserat på tomtstorlek upp till 1 999 kvm med en- eller tvåbostadshus och garage. För detaljerad kalkyl, kontakta kommunens kart- och mätavdelning samt plan- och byggavdelning.

Observera att ovanstående kostnader är angivna i cirkapriser och enligt gällande taxor och avgifter.