Kumla kommuns tomtkö

Många efterfrågar småhustomter i Kumla. Är du intresserad kan du ställa dig i vår tomtkö.

När nya tomter blir klara för försäljning erbjuds tomterna i första hand till dem som är anmälda till kommunens tomtkö.

Ställ dig i kö

Du som är minst 18 år kan ställa dig i tomtkön. Sammaboende och äkta makar får endast göra en (1) anmälan och uppehålla en (1) plats i kön. 

Det kostar 300 kr att ställa sig i kön. Därefter tar vi ut en förnyelseavgift på 300 kr varje år du vill stå kvar i kön. Vi skickar ut en påminnelse om att förnya din köplats varje år.

Du ansvarar själv för att hålla dina uppgifter uppdaterade. Är uppgifterna felaktiga riskerar du att missa relevant information, och kan även förlora din plats i kön.

Gör så här

Du anmäler dig till tomtkön via vår e-tjänst som du hittar längre ner på sidan. Samtidigt betalar du anmälningsavgiften. När det är gjort får du en bekräftelse och kan logga in på Mina sidor under e-tjänster på www.kumla.se för att få veta vilken plats du har i kön. 

Från 1 juni 2022 gäller nya tomtköregler. De nya reglerna finns att läsa nedan.

Tomtköregler från 2022-06-01

Regler för anvisning och försäljning genom Kumla kommuns tomtkö (antagna av KF 2018-10-15 § 142)

1. Allmänt

1.1. Kumla kommuns bostadsplanering syftar till att främja ett bostadsbyggande för att bereda möjlighet till boende i såväl hyresrätt som bostadsrätt och äganderätt och med fördelning i såväl flerfamiljshus och småhus.

1.2. För nyproduktion av bostadsområden med tomter där kommunen är markägare sker fördelning av avstyckade och bildade småhustomter genom i första hand en kommunal tomtkö.

2. Registrering

2.1. Anmälan ska ske digitalt via kommunens e-tjänstsyste

2.2. Endast fysiska personer som vid anmälan fyllt 18 år får ansöka om registrering till kommunens tomtkö.

2.3. Sammanboende och äkta makar får endast göra en (1) anmälan och uppehålla en (1) plats i kön. Tomtköanmälan och placering i tomtkön är personlig. Vid en separation betraktas tomtköplatsen som en tillgång i det gemensamma boet och parterna avgör själva vem som i fortsättningen ska stå som sökande i tomtkön.

2.4. Avgiften är 300 kr vid anmälningstillfället och därefter 300 kr per kalenderår så länge man står kvar i tomtkön. Inbetalda avgifter återbetalas inte.

2.5. Sökande inplaceras i turordning i kön från den dag anmälan och betalning av tomtköavgiften inkommit till kommunen.

2.6. Avregistrering ur kön sker då sökande har undertecknat köpekontrakt för tomt, ej betalat förnyelseavgiften eller på egen begäran.

3. Fördelning och anvisning

3.1. Fördelning av tomter sker i turordning till den som avser att bygga permanentboende för eget bruk.

3.2. Tomter erbjuds till tomtkön en (1) gång. Kvarvarande tomter samt tomter som gått åter till kommunen läggs ut på kommunens hemsida som lediga. Fördelning av dessa tomter sker i den ordning som intressenter i tomtkön kontaktar handläggare och anmäler intresse för sådan tomt.

3.3. Efter att tomtkön erbjudits tomter i nya områden enligt punkt 3.2 kan fördelning av tomt komma att ske till intressenter utanför tomtkön.

3.4. Förtur till tomt kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om förtur.

4. Köp- och försäljningsvillkor

4.1. Den som har anmält intresse och blivit erbjuden tomt har möjlighet att ha den reserverad i maximalt fyra (4) veckor. Inom denna tid skall besked lämnas gällande köp av tomten, ja/nej, och inom ytterligare två (2) veckor skall handpenning betalas och köpekontrakt undertecknas.

4.2. Innan köpekontraktet undertecknas skall handpenning erläggas motsvarande 10 % av tomtens köpeskilling. Betald handpenning återbetalas ej.

4.3. Genom undertecknande av köpekontrakt intygar köparen att det finns ekonomiska förutsättningar för köp och byggprojekt.

4.4. Köpare av kommunal tomt ansvarar för att senast tio (10) månader från köpekontraktets undertecknande ha fått bygglov beviljat och startbesked utfärdat för den aktuella tomten. Tillträdesdag sker senast elva (11) månader efter köpekontraktets undertecknande och under förutsättning att startbesked utfärdats enligt ovan.

4.5. Har bygglov inte beviljats och startbesked ej utfärdats inom tio (10) månader och detta inte beror på kommunens hantering återgår tomten till kommunen och erlagd handpenning samt kostnader i samband med bygglovsprocessen återbetalas/ersätts ej.

4.6. Tomt försäljs med överlåtelseförbud. Överlåtelsen är generell dvs. gäller även mot överlåtelse inom familjen och innebär att köparen ej inom två (2) år från tillträdesdagen får överlåta fastigheten utan medgivande från Samhällsbyggnadsnämnden. Bebyggd tomt med utfärdat slutbesked får överlåtas inom två (2) år från tillträdesdagen.

5. Övriga

5.1. Sökande till och registrerade i Kumla kommuns tomtkö är skyldig att lämna fullständiga och riktiga uppgifter i sin ansökan och ansvarar för att uppgifter hålls uppdaterade, i annat fall finns risk för avregistrering ur tomtkön.

5.2. Ändringar och uppdatering av tomtköreglerna beslutas av samhällsbyggnadsnämnden.