Familj, barn och ungdom

Alla kan någon gång drabbas av utmaningar i familjelivet. Det kan handla om konflikter i hemmet, rutiner som inte fungerar eller svårigheter i relationen med din tonåring. Kanske är du osäker på vad du behöver eller vart du ska vända dig?

Kumla kommun erbjuder olika typer av stöd till föräldrar, barn och ungdomar. Socialtjänstens uppdrag är att i första hand ge dig som förälder det stöd du behöver för att stärkas i din föräldraroll. Ett kortvarigt stöd kan du få utan att ärendet registreras. För ett mer långvarigt stöd behövs ett beslut från socialsekreterare. Allt stöd vi erbjuder är gratis.

Föräldragrupp

Är du förälder till ett barn i årskurs 4-9? Tycker du att det är utmanande att vara förälder? Då är du inte ensam!

Familjeenhetens öppenvård erbjuder, i samverkan med skolan, en föräldragrupp. Vi ses på kvällstid för att prata om relationer, känslor, tonårsutveckling och mycket mer.

Håll utkik här på sidan för information om när vi startar upp nästa föräldragrupp och hur du anmäler dig!

Råd och stöd

Rollen som förälder är emellanåt komplicerad. Alla föräldrar möter olika svårigheter i olika perioder under barnets uppväxt. Det är inte ovanligt att känslor av maktlöshet, ensamhet och otillräcklighet uppstår när skilda krav och förväntningar möts.

Hur kan man förebygga konflikter och utveckla goda relationer mellan föräldrar och barn? Ibland kan en situation bli låst och du behöver be din omgivning om hjälp. Invånare i Kumla kommun kan via familjeenhetens öppenvård få råd- och stödsamtal. Stödet riktar sig i första hand till föräldrar med barn upp till 18 år. Det finns möjlighet till max fem samtal och det går att vara anonym om man så önskar. Man blir inte registrerad eller journalförd. Samtalen är frivilliga, kostnadsfria och förs under sekretess i enlighet med socialtjänstlagen och kräver inget biståndsbeslut.

Behöver ni råd- och stödsamtal?
Ansök via vår e-tjänst eller kontakta kommunens servicecenter på telefon 019-58 80 00 för mer information.

E-tjänst för att anmäla intresse för råd- och stödsamtal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

TIPS om föräldratelefonen - du når oss på 019-58 82 44!
Vi vill också passa på att tipsa om vår föräldratelefon dit du kan ringa om du vill prata med någon om ditt barn eller tonåring. På föräldratelefonen kan du rådgöra med erfarna socialarbetare och familjebehandlare.

öräldratelefonen riktar sig i första hand till dig som är förälder eller annan vårdnadshavare med barn upp till 18 år, om du känner oro eller har frågor kring din föräldraroll. Vid behov kan vi erbjuda upp till fem rådgivande samtal. Samtalen kan vara stödjande, rådgivande och/eller förändringsinriktade. Du blir inte registrerad eller journalförd, du kan vara anonym.

Telefonnummer är 019-58 82 44 och du kan ringa måndagar kl. 11-13 och torsdagar kl. 12-14 (helgfria dagar).

Samarbetssamtal

Kommunen erbjuder samarbetssamtal till föräldrar. Samarbetssamtal är en möjlighet för föräldrar som är separerade eller håller på att separera att frivilligt och gemensamt hitta former för hur man vill lösa frågor kring vårdnad, boende, umgänge och barns försörjning.

Samarbetssamtal kan innebära att eventuella tvister kan lösas utanför domstol. Samarbetssamtal kan ofta underlätta för barnet under och efter föräldrarnas separation.

Samarbetssamtal bygger på att ni som föräldrar:

 • har en vilja att lyssna till varandras perspektiv
 • sätter barnets rättigheter och behov först
 • gemensamt försöker hitta möjligheter och delar ansvaret för barnet
 • deltar frivilligt i samtal

Samtalsledaren ska:

 • förtydliga att samtalet utgår ifrån barnets bästa
 • leda samtalet och stötta föräldrarna till att hitta gemensamma mål och delmål
 • lyfta fram det positiva i föräldrarnas samarbete gällande barnet
 • se till att båda föräldrarna får komma till tals i frågor gällande barnet

Kumla kommun erbjuder i första hand tre samarbetssamtal, vid behov finns möjlighet till ytterligare två samtal. Samarbetssamtal journalförs inte. De är frivilliga, kostnadsfria och förs under sekretess i enlighet med Socialtjänstlagen.

Behöver ni samarbetssamtal?

E-tjänst för att anmäla intresse för samarbetssamtal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

TIPS om föräldratelefonen - du når oss på 019-58 82 44!
Vi vill också passa på att tipsa om vår föräldratelefon dit du kan ringa om du vill prata med någon om ditt barn eller tonåring. På föräldratelefonen kan du rådgöra med erfarna socialarbetare och familjebehandlare.

öräldratelefonen riktar sig i första hand till dig som är förälder eller annan vårdnadshavare med barn upp till 18 år, om du känner oro eller har frågor kring din föräldraroll. Vid behov kan vi erbjuda upp till fem rådgivande samtal. Samtalen kan vara stödjande, rådgivande och/eller förändringsinriktade. Du blir inte registrerad eller journalförd, du kan vara anonym.

Telefonnummer är 019-58 82 44 och du kan ringa måndagar kl. 11-13 och torsdagar kl. 12-14 (helgfria dagar).

Föräldratelefon - 019-58 82 44

Behöver du prata med någon om ditt barn eller tonåring?

På föräldratelefonen kan du rådgöra med erfarna socialarbetare
och familjebehandlare. Föräldratelefonen riktar sig i första hand
till dig som är förälder eller annan vårdnadshavare med barn upp
till 18 år, om du känner oro eller har frågor kring din föräldraroll.
Du kan även få information och hänvisning till andra som
erbjuder stöd eller information om vad socialtjänsten kan
erbjuda familjer som behöver stöd.

Vid behov kan vi erbjuda upp till fem rådgivande samtal. Samtalen
kan vara stödjande, rådgivande och/eller förändringsinriktade.

Du blir inte registrerad eller journalförd, du kan vara anonym.

Telefonnummer är 019-58 82 44 och du kan ringa måndagar
kl. 11-13 och torsdagar kl. 12-14 (helgfria dagar).

Droger och urinprovtagning

Är du som förälder orolig för om din ungdom använder droger?

I dag finns det droger i alla samhällsklasser och i alla bostadsområden. Det handlar om kloka ungdomar, med drömmar och ambitioner, som inte planerar att hamna i ett missbruk. De provar för att det känns spännande eller för att kompisarna gör det. Många har också föreställningen av att det är ofarligt.

Föräldrasamverkan kan vara en väg att få råd och stöd, och samtidigt ge en plattform för diskussioner runt alkohol- och droganvändning hos ungdomarna.

Uppmärksamma om era ungdomar förändrar sitt beteende på något sätt:

 • nya umgängeskretsar
 • humörsvängningar, trötthet
 • fritidsintressen upphör / minskar
 • skolk, försämrade skolresultat
 • nästan aldrig hemma
 • hemlighetsfull, lögner och undanflykter
 • pengar försvinner.

Viktigt att tänka på:

 • tala med ditt barn och lyssna noga, bry dig i stort och smått
 • sätta gränser, hjälpa ungdomen att säga nej
 • tro inte att alla andra får eller gör
 • gör överenskommelser
 • var vaken och bered att hämta
 • var uppmärksam när det behövs
 • lär dig tolka signaler
 • bygg nätverk och håll kontakt med andra föräldrar
 • lär känna kamraterna
 • ha koll vilka sidor ungdomen besöker på Internet
 • läs och lär er om droger.

Om man som förälder känner sig orolig, är det viktigt att prata med sitt barn. Förklara varför du är orolig och var så rak som möjligt. Även om det kanske inte handlar om droger kan det ju vara något annat som barnet behöver hjälp med. När föräldrar vänder sig till oss brukar vi alltid säga att de ska lita till sin magkänsla, att de ska ta sin oro på allvar. Föräldrar känner ändå sina barn bäst.

Boka tid för urinprov

Om du som vårdnadshavare känner oro eller misstanke om att din ungdom använder droger erbjuder vi kostnadsfria urinprov för ungdomar upp till 18 år. Besöket ska ske i sällskap med vårdnadshavare.

Du bokar tid genom att kontakta våra fältkuratorer på telefon 019-58 80 80.

Var lämnas urinprovet?

Familjeenhetens öppenvård, i stadshuset på Köpmangatan 7.

Hur går det till?

Så långt det är möjligt finns en man och en kvinna på plats och ansvarar för provtagningen. Information ges om vad ett prov kan visa, tecken på droganvändning och vilket stöd vi kan erbjuda.

Om provet visar tecken på användning av droger görs en orosanmälan till Familjeenhetens socialsekreterare.

Ungdomen erbjuds sedan fylla i ett testformulär (audit och/eller dudit) så att vi kan få en bild över användandet för att på bästa sätt kunna hjälpa ungdomen. Resultatet meddelas sedan till ungdomen och vårdnadshavarna.

Frågor?

Då är du välkommen att kontakta öppenvårdens gruppledare Carin Adler på telefon 019-58 94 18.

Familjebehandling

Familjebehandling utgår ifrån barnets behov och att stödja barnets utveckling. På öppenvården jobbar vi med att stärka föräldern i sin föräldraroll. Det kan handla om konflikthantering och rutiner i hemmet. Det kan även handla om relationer i familjen och att förbättra kommunikationen mellan familjemedlemmarna. Vi arbetar också med att tydliggöra olika familjemedlemmars behov samt att stärka trygghet och tillit i familjen.

För familjer som är i behov av ett mer långvarigt stöd hos socialtjänsten behövs ett biståndsbeslut. Det innebär att ni träffar en socialsekreterare som utreder er situation så att insaten bygger på de behov som just er familj har.

Insatser enligt socialtjänstlagen är frivillig. Vår ambition är att anpassa stödets utformning utifrån familjens enskilda behov samt att familjen ska känna hög delaktighet i insatsens utformning. Familjebehandlingen kan erbjudas i form av samtalsstöd till föräldrar enskilt eller i par. Förälder/föräldrar och ungdom/barn kan även delta i samtal tillsammans. Det finns också möjlighet att familjebehandlare gör hembesök.

Du kan ansökan om insats genom att kontakta kommunens servicecenter på telefon 019-58 80 00.

Bron

Skola och socialtjänst har i samarbete utformat en modell där vi på ett lättillgängligt sätt kan stötta familjer i behov av stöd. Syftet med modellen är att skolan tillsammans med dig som förälder har en snabb väg in till socialtjänstens öppenvård där ni kan få stöd i att återfå balansen i familjen. Det kan till exempel handla om att ditt barn inte längre vill gå till skolan eller att det är svårt att få ordning på vardagsrutinerna eller andra situationer som i sin tur påverkar skolan.

Under samtalen förs endast arbetsanteckningar som förstörs efter avslut och era personuppgifter registreras inte någonstans. Familjebehandlarna ni möter har sekretess. Det är en ganska kort men intensiv kontakt på fem träffar. Träff ett och fem sker på skolan tillsammans med berörd skolpersonal. Träff två-fyra sker med förälder/föräldrar och familjebehandlare på öppenvården där varje samtal har ett eget tema.

Ni som familj blir aktuell för modellen genom att skolan tar upp frågan med er och beskriver vad det innebär i stora drag. Om ni som familj tycker att detta låter som något som kan hjälpa er tar skolan kontakt med öppenvården och bokar tid för träff ett. Är detta någonting för er kan ni ta kontakt med barnets mentor på skolan.

Mini-Bron

Förskola, bvc och socialtjänst har i samarbete utformat en modell där vi på ett lättillgängligt sätt kan hjälpa familjer i behov av stöd. Syftet med modellen är att förskola och bvc tillsammans med dig som förälder har en snabb väg in till socialtjänstens öppenvård där ni kan få stöd i att återfå balansen i familjen.

Det kan till exempel handla om att det är svårt med vardagsrutinerna, som i sin tur påverkar situationen på förskolan eller barnets utveckling i stort. Det förs endast arbetsanteckningar som förstörs efter avslut och ni registreras inte någonstans. Familjebehandlarna ni möter har sekretess.

Ni som familj blir aktuell för modellen genom att bvc eller förskola tar upp frågan med er och beskriver vad det innebär i stora drag.

Om ni som familj tycker att detta låter som något som kan hjälpa er tar bvc/förskola kontakt med öppenvården och bokar tid för träff 1.

Övriga insatser

I princip alla stödinsatser från socialtjänsten, förutom råd- och stödsamtal, samarbetssamtal eller barngrupper, kräver ett myndighetsbeslut.

Stöd utifrån ett myndighetsbeslut kan beviljas efter att en utredning har gjorts. I utredningen kartläggs vilka stödbehov som den aktuella familjen har. Exempel på sådana stödinsatser kan vara familjebehandling eller föräldrastöd via socialtjänstens öppenvård, kontaktperson, kontaktfamilj, placering i familjehem eller på boende/institution.

Om ni anser er vara i behov av någon av dessa insatser kan ni ansöka om stöd hos socialtjänsten genom att kontakta servicecenter på telefon 019-58 80 00 och bli kopplad till socialsekreterare på familjeenheten. Ni kan då även rådfråga socialsekreterare kring i vilka situationer en specifik insats kan vara aktuell.

Socialtjänstens kontaktuppgifter

Besöksadress

Stadshuset
Torget 1
692 31 Kumla

Postadress

Kumla kommun
Stadshuset
692 80 Kumla

Telefon

019-58 80 00 (Servicecenter)

Öppettider

Våra ordinarie arbetstider är måndag-torsdag 8.00-17.00 och fredag 8.00-16.30. Helgdagar är socialkontoret i Kumla stängt. Dag före röd dag stänger Servicecenter klockan 13.00, men du kan då kontakta vår akuttelefon fram till klockan 16.30. För att komma i kontakt med vår akuttelefon inom vår arbetstid när Servicecenter är stängt, ring till Servicecenters telefonsvarare på nummer 019-58 80 00.

Vid en mer akut situation utöver ordinarie arbetstid, kontaktar du i första hand Socialjouren i Örebro, 019-21 41 05. Om du har mycket akut oro, exempelvis för att ett brott begås, kontakta SOS Alarm, 112.