Omvårdnadsinsatser

Personliga omvårdnadsinsatser ska tillgodose grundläggande behov. Insatsen ges till den enskilde som inte längre klarar av att självständigt sköta sin hygien, klädsel och eller sina toalettbesök

Det är främst uppgifter som gäller för den personliga skötseln såsom hjälp för att kunna äta och dricka, klä på och av sig, sköta personlig hygien. Bistånd får den enskilde om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt och den enskilde inte klarar av detta själv. Som underlag för en del insatser krävs en ADL-bedömning.

Vid varje ansökan görs en individuell bedömning av den enskildes förutsättn ingar och behov av insatser för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå . Nedanstående riktlinjer är en beskrivning av vad respektive insats vanligtvis omfattar.

Insatser som ingår i personlig omvårdnad

 • Dusch
 • På- och avklädning
 • Personlig hygien
 • Toalettbesök
 • Förflyttning
 • Måltidsstöd
 • Hårvård
 • Rakning

Varje insats ska behovsbedömas för sig.

Om den enskildes funktionsnedsättning eller ohälsa, ger upphov till att bostaden behöver hållas efter pga spill, inkontinens e t c, ingår även det i den personliga omvårdnaden. Omvårdnadsstäd ingår i den personliga omvårdnaden.

Personlig omvårdnad kan under en begränsad tid, högst två veckor, ges längre tider under dygnet om det är i kombination med insatsen tillsyn för att säkerställa god vård och omsorg.

Dagliga omvårdnadsinsatser

Nedanstående uppdelning beskriver momenten i insatsen, ex På- och avklädning.

Besluten tydliggör vilka moment den enskilde behöver hjälp med och beslut fattas endast för de momenten.

Exempelvis: om behovet finns för påklädning och den enskilde själv kan ta fram kläder så ska det framgå av utredningen och genomförandeplanen baseras på detta. Detta för att det är viktigt att fortsätta upprätthålla de moment som den enskilde själv kan.

På- och avklädning

 • Nedre på- avklädning
 • övre på-avklädning
 • Lägga fram kläder

Bäddning

 • sker en gång per dag
 • renbäddning var tredje vecka i samband med serviceinsatsen tvätt

Om man har insatsen tvätt ska renbäddning planeringsmässigt kombineras i samband med insatsen tvätt. Vid behov för ytterligare renbäddningstillfällen utifrån ex fysisk ohälsa behöver läkarintyg uppvisas. Skakning av lakan ingår inte.

Personlig hygien

 • övre hygien
 • Nedre hygien
 • Munvård
 • Rakning
 • Borsta/kamma håret

Toalettbesök

 • Toalettbesök
 • Vid behov byte av inkontinenshjälpmedel
 • Kan även vara tömning av stomipåse eller byte av uribag

Förflyttning

Bedömning av arbetsterapeut ligger till grund;

- l och ur säng

- Förflyttning mellan rum

- Förflyttning mellan säng, stol, toalett och ev. hjälpmedel

Måltidsstöd

 • Tillagning av frukost, mellanmål och enklare kvällsmat
 • Matleverans av färdiglagad mat och/eller värmning av färdiglagad mat
 • Duka fram/av
 • Mindre förberedelse om den enskilde kan tillaga sitt huvudmål
 • Matning
 • Stanna kvar över måltid
 • Diskning sker i samband med måltidsstöd

Insatsen måltidshjälp ges till den enskilde som behöver hjälp med matning alternativt tillsyn under måltid på grund av ohälsa eller kognitiva svårigheter och som inte längre klarar av att inta måltid självständigt. Behovet ska grunda sig i ett faktiskt behov och stor hänsyn ska tas till den enskildes integritet. Behovet kan vara tillfälligt eller varaktigt.

Matlagning av huvudmål utförs enbart av medicinska skäl och till grund för beslutet ska finnas en skriftlig bedömning av läkare/sjuksköterska eller dietist. Beställning görs av distriktssköterska.

Veckovisa omvårdnadsinsatser

Dusch

Kan beviljas 1-2 gånger/vecka och innehåller:

 • Hårvård
 • Enkel nagelvård
 • Rengöra badrum i samband med dusch
 • Hjälp med klädsel vid behov

Aktiviteter vilka förutsätter särskild kompetens till exempel klippning av hår samt fotvård, klippning av tånaglar vid diabetes utförs inte.