Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Översiktsplanering

Översiktsplanering handlar om hur Kumla ska utvecklas på längre sikt. Det innebär att ta fram strategier och att arbeta med övergripande frågor för den framtida fysiska miljön.

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. En översiktsplan ska omfatta hela kommunen och syftet är att skapa en gemensam syn på hur kommunen ska utvecklas. Planen är en långsiktig strategi där kommunen ska redovisa grunddragen i den planerade mark- och vattenanvändningen och hur den byggda miljön ska utvecklas. I översiktsplanen kan du till exempel se var nya bostads-, handels- och industriområden föreslås ligga i framtiden.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men är vägledande för detaljplaner, bygglov och annan tillståndsprövning.

Översiktsplan Kumla kommun 2040

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan som tar sikte på år 2040 pågår. Samråd genomfördes under våren/sommaren 2018. Planförslaget var utställt mellan den 3 februari – 5 april 2020.

Kumla 25 000

Kumla kommuns gällande översiktsplan planerar för 25 000 invånare i Kumla kommun. För att nå målet 25 000 invånare måste ca 100-150 lägenheter byggas per år vilket framför allt planeras till Kumla tätort. Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige år 2011 och har ett planeringsperspektiv på 15-25 år.

Översiktsplanens vision är att Kumla kommun är regionens mest attraktiva småstad. Den gröna, sköna, stora småstaden för alla!

Fördjupning och tillägg till översiktsplan

För områden som behöver studeras mer i detalj kan en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) tas fram till exempel för en tätort.

Genom tematiska tillägg till översiktsplanen kan en särskild fråga belysas, t ex vindkraft. En fördjupad översiktsplan eller ett tematiskt tillägg avses fungera som ett komplement till den kommunomfattande översiktsplanen.