Översiktsplanering

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen omfattar hela kommunen och är en långsiktig strategi som visar hur kommunens mark och vatten ska användas samt hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men är vägledande för detaljplaner, bygglov och annan tillståndsprövning.

Översiktsplan Kumla kommun 2040

I översiktsplanen redovisas hur den fysiska miljön ska utvecklas på lång sikt, till år 2040. Kumla kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 19 oktober 2020. Beslutet vann laga kraft den 16 november 2020.