EST - Effektiv Samordning för Trygghet

EST, som står för Effektiv Samordning för Trygghet, innebär att vi systematiskt samlar in alla observationer som görs i kommunen.

Detta kan vara observationer från de kommunala verksamheterna, observationer från kommunalt bostadsbolag och observationer från allmänheten som vi till exempel får in via e-tjänsten för digital trygghetsvandring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

De observationer som vi får in analyseras av kommunen och polisen och i denna analys ingår även inkomna polisanmälningar. Kartläggning och analys ligger sedan till grund för insamtser som följs upp. De åtgärder som kan bli aktuella varierar stort. Det kan handla om sådan som är snabbt och enkelt att åtgärda, men också om långsiktiga och större åtgärder. Kommunens olika förvaltningar använder sig även av det inkomna materialet för att göra egna bedömningar utifrån sina respektive verksaheter. Insatser och åtgärder kan göras inom ramen för kommunens verksamhet eller i samverkan mellan flera aktörer.

En gemensam lägesbild

Rapporterna som ligger till grund för lägesbilderna kan handla om misstänkt narkotikahentering, skadegörelse, nedskräpning, otrygga platser, samlingar av personer som stör ordningen med mera. Rapporterna sammanställs och analyseras och ligger tillsammans med polisanmälningar till grund för lägesbilder och tertialanalyser. Ju mer information som rapporteras in i systemet desto bättre blir underlaget för prioriteringen av resurser. Lägesbilden fokuserar på förändringar i problembilder och utvecklingar som går i fel riktning, med inriktning på brott och otrygghet i det offentliga rummet.

Sammanfatting av lägesbild 2023

Tillsammans med polisanmälningar och andra observationer används informationen i systemstödet till att göra lägesbilder. Lägesbilden för 2022 präglades till större del av problematik kopplat till fordon, specifikt ungdomar med A-traktorer, med ibland stora och otrygghetsskapande samlingar på olika parkeringar. Flera åtgärder sattes in för att trygga miljöerna. Under 2023 var denna problematik betydligt mindre. För 2023 kan den kommunövergripande lägesbilden sammanfattas med att det stadigvarande är några personer som står för en betydande del av rapporterna om upplevd otrygghet. Det handlar om personer som i offentlig miljö brukar alkohol och narkotika. Detta medför nedskräpning i form av folie och fimpar, men också brottslighet, exempelvis i samband med att personer tar sig in i gemensamhetsutrymmen eller tar varor från butiker.

Länkar till publicerade nyheter på kumla.se

Vi vill skapa trygga miljöer för våra ungdomar! - Kumla kommun Länk till annan webbplats.