Lotterier

För att få anordna lotterier krävs enligt Spellagen (2018:1138), med några få undantag, en registrering hos kommunen eller en licens hos Spelinspektionen. Kommunens registrering innefattar endast ideella föreningar och registrerade trossamfund med det primära syftet att bidra till allmännyttiga ändamål i landet. Övrig tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Lotter

Vad är ett lotteri?

Enligt spelinspektionens definition av ett lotteri ska slumpen avgöra om deltagaren vinner eller inte. Vadhållning på sportevenemang, bingospel, digitala lotter och traditionella papperslotter är exempel på lotterier. Lotterier kan indelas i två huvudkategorier; förhandsdragna och efterhandsdragna lotterier. Vid förhandsdragning är vinstnumren dragna på förhand innan lotteriförsäljningens start, lottköparen kan direkt vid köptillfället avläsa om det är vinst på lotten. Efterhandsdragning innebär att lottköparen köper sin lott och att vinstdragning sedan sker när försäljningsperioden är över.

Vilka kan ansöka om registrering hos kommunen?

Endast ideella föreningar och registrerade trossamfund kan ansöka om att registrera lotterier hos kommunen, så kallade registreringslotterier. Det krävs att den ideella föreningen/trossamfundet är en svensk juridisk person samt att det primära syftet, enligt stadgarna, är att bidra till allmännyttiga ändamål i landet. Organisationen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier för att kunna beviljas registrering. Det finns även mer specifika kriterier som behöver uppfyllas för att anordna kommunala registreringslotterier, uppfylls inte alla dessa behöver lotteriet godkännas via Spelinspektionen. Mer information finns i plusboxen "Kriterier för kommunala registreringslotterier (endast ideella föreningar och registrerade trossamfund)".

En del lotterier kräver ingen registrering eller licens

Vissa lotterier kräver varken registrering hos kommunen eller en licens hos Spelinspektionen, här innefattas lotterier där deltagande inte kräver betalning av en insats eller som sker under privata former med låga belopp. I plusboxarna nedan kan ni läsa kriterierna som behöver uppfyllas för att en ideell förening eller en övrig arrangör ska få anordna lotterier utan licens eller registrering. Uppfylls inte kriterierna för att anordna ett lotteri utan registrering är nästa steg att kontrollera om kriterierna för att registrera lotterier hos kommunen uppfylls. Uppfylls inte heller dessa kriterier behöver Spelinspektionen kontaktas.

Kriterier för att få anordna lotterier utan licens eller registrering som ideell förening/trossamfund

Samtliga kriterier nedan behöver uppfyllas för att en förening eller ett trossamfund ska få anordna ett lotteri utan registrering hos kommunen eller en licens hos spelinspektionen.

 • Lottpriset får högst vara 1/4000 av ett prisbasbelopp.
 • Vinsterna får endast vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 av ett prisbasbelopp.
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en specifik kommun.
 • Lotteriet anordnas i samband med tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i. Till exempel en match, en teaterföreställning eller ett bingospel.

Kriterier för att övriga arrangörer (till exempel privatpersoner och företag) ska få anordna lotterier utan licens

Samtliga kriterier nedan behöver uppfyllas för att övriga arrangörer (exempelvis privatpersoner eller företag) ska få ett anordna lotteri utan en licens hos spelinspektionen.

 • Lottpriset får högst vara 1/4000 av ett prisbasbelopp.
 • Vinsterna får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinster får högst vara 1/60 av ett prisbasbelopp.
 • Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet, lotteriet ska alltså vara förhandsdraget.
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med:
  En offentlig nöjestillställning
  2. En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål.
  3. En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.
 • Tillställningen/sammankomsten bör vara i storlek med att det finns ett tillstånd från den lokala polismyndigheten att anordna tillställningen eller liknande enligt ordningslagen

Kriterier för kommunala registreringslotterier (endast ideella föreningar och registrerade trossamfund)

Samtliga kriterier nedan behöver uppfyllas för att få registrera ett lotteri hos kommunen. Uppfylls inte alla kriterier behöver licens sökas hos spelinspektionen

 • Värdet av en kontantvinst får högst uppgå till ett prisbasbelopp. Värdet av varuvinster får vara högre.
 • Värdet av vinsterna ska motsvara minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde i lotteriet.
 • Den totala omsättningen i föreningens samtliga lotterier som anordnas under den femåriga registreringsperioden får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp.
 • Lotterier får endast tillhandahållas inom den kommun där tillstånd söks.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.
 • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas online.

Ansökan om registrering av lotterier

Ansökan om att få anordna kommunala registreringslotterier görs via Kumla kommuns e-tjänst ”Ansökan om registrering för lotterier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”. Vid ansökan ska stadgar, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och den ekonomiska redovisningen bifogas. En lotteriansvarig ska även ha utsetts och dokumentation (exempelvis styrelseprotokoll eller årsmötesprotokoll) som styrker detta ska bifogas vid ansökan.

Vid godkänd registrering tas en registreringsavgift på 500 kr ut. En godkänd registrering gäller under en femårsperiod, därefter måste en ny ansökan om registrering utföras

Kontroll av lotterier

Vid beviljad registrering att få anordna kommunala registreringslotterier tilldelas föreningens/trossamfundet en lotterikontrollant. Lotterikontrollanten vägleder, granskar och kontrollerar löpande lotteriverksamheten. Varje planerat lotteri ska först godkännas av kontrollanten innan försäljning får påbörjas. Vid planering av ett nytt lotteri underrättas kontrollanten genom att blanketten ”Uppgifter till lotterikontrollant” lämnas till kontrollanten. Först när kontrollanten har granskat och godkänt lotteriet (genom att signera och skicka tillbaka dokumentet) får försäljning påbörjas. Eventuella förändringar som behöver göras rörande lotteriet måste först godkännas av lotterikontrollanten. Kontrollanten ska vara involverad vid dragning av vinstnummer.

Ett kontrollarvode på 3 % av lotteriets totala omsättning (max 1 500 kr per enskilt lotteri) tas ut för kommunala registreringslotterier.

Redovisning av lotterier

Föregående kalenderårs genomförda lotterier ska av föreningen/trossamfundet redovisas till kontrollanten senast 15 februari varje år. Lotterikontrollanten ska sedan senast 1 april varje år och vid utgången av varje tillståndsperiod lämna kommunen uppgifter om insatsernas sammanlagda belopp för lotterierna som har tillhandahållits under perioden.