Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Bidrag

Kumla kommun stödjer föreningslivet genom bidrag, subventionerade hyror i kommunens anläggningar/lokaler samt stöd och rådgivning kring frågor som berör föreningslivet.

Olika bidrag beroende på föreningskategori

Vilka bidrag din förening är berättigad att ansöka om beror på vilken föreningskategori ni tillhör. Det går endast att ansöka bidragen inom en av kategorierna.

Föreningsbidrag: Bidragen inom denna kategorin söks av idrotts-, kultur- och fritidsföreningar.

Föreningsbidrag för religösa samfund: Bidrag inom denna kategorin söks av religiösa samfund.

Sydnärkebidrag: Söks av föreningar som har verksamhet inom minst två av de fyra sydnärkekommunerna (Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå).

Föreningsbidrag

Den 21 oktober 2019 beslutade kommunfullmäktige att fastställa nytt reglemente för föreningsbidrag.

Föreningsbidraget är uppdelat i flera delar

Startbidrag: Syftar till att ge föreningen ett grundstöd för uppstart av verksamheten. Föreningen ska uppfylla de allmänna bestämmelserna och ska ha inkommit med godkänd ansökan.

Bidraget uppgår till 1000 kr och kan endast sökas en gång per förening. Ansökan kan göras löpande under året.

Grundbidrag: Syftar till att ge föreningarna ett grundstöd för den årliga verksamheten. Lämnas till föreningar som uppfyller de allmänna bestämmelserna och som inkommit med godkänd ansökan. Bidraget uppgår till 2000 kr.

Ansökan kan göras två gånger per år. Senast måndag sista veckan i februari eller måndag sista veckan i augusti. Bidraget betalas endast ut en gång per år.

Aktivitetsbidrag för barn, ungdomar och personer med funktionsvariationer: Utgår till förening som beviljats grundbidrag och som inkommit med godkänd ansökan. Bidragsberättigad medlem är barn och ungdom mellan 4 - 25 år och personer med funktionsvariationer (i alla åldrar).

Bidragsnivån baseras på antal deltagare:

 • Grupp med 3 - 10 bidragsberättigade deltagare får 40 kr/timme per genomförd sammankomst
 • Grupp med 11 - 20 bidragsberättigade deltagare får 60 kr/timme och genomförd sammankomst
 • Grupp med 21 - 30 bidragsberättigade deltagare får 80 kr/timme och genomförd sammankomst

Ansökan göras två gånger per år. Senast måndag sista veckan i februari eller måndag sista veckan i augusti. Ansökan görs då på föregående periods aktiviteter.

Aktivitetsbidrag för seniorer: utgår till förening som beviljats grundbidrag och
som inkommit med godkänd ansökan

Bidragsnivån baseras på antal deltagare::

 • Grupp med 3-10 bidragsberättigade deltagare får 20 kr/timme per genomförd sammankomst.
 • Grupp med 11-20 bidragsberättigade deltagare får 40 kr/timme och genomförd sammankomst.
 • Grupp med 21-30 bidragsberättigade deltagare får 60 kr/timme och genomförd sammankomst.

Ansökan göras två gånger per år. Senast måndag sista veckan i februari eller måndag sista veckan i augusti. Anöskan görs då på föregående periods aktiviteter.

Projektbidrag: Syftet med bidraget är att främja utveckling, nytänkande och insatser inom ramen för föreningens verksamhet. Ett projekt definieras som en verksamhet, som till skillnad från löpande verksamhet äger rum under en begränsad period i syfte att nå ett på förhand definierat mål.

Bidraget utgår med 75% av projektkostnaden.

Ansökan kan göras två gånger per år. Senast måndag sista veckan i februari eller måndag sista veckan i augusti.

Evenemangsbidrag: Syftet med bidraget är att stötta offentliga och publika evenemang som bidrar till en meningsfull fritid för Kumla kommuns invånare och besökare. Bidraget ska hjälpa föreningen att våga genomföra evenemanget genom att säkra upp en eventuell förlust.

Ett evenemang definieras som en större tillställning eller event, som till skillnad från löpande verksamhet äger rum under en begränsad period.

Ansökan sker löpande under året.

Utbildningsbidrag: Syftet med bidraget är att stimulera kompetensutveckling och därmed främja verksamheternas kvalitet. Utbildning definieras som en aktivitet där deltagare genom undervisning och träning erhåller ny kunskap och färdigheter inom ett specifikt område. Utbildningsbidrag utgår till förening som beviljats grundbidrag och som inkommit med godkänd ansökan.

Bidraget utgår med 75% av kurskostnaden, dock max 5000 kr per förening och år.

Ansökan kan göras två gånger per år. Senast måndag sista veckan i februari eller måndag sista veckan i augusti.

Lokalkostnadsbidrag: Syftet med bidraget är att stödja förening som äger eller hyr lokal som inte tillhandahålls eller kan tillhandahållas av kommunen. Lokalkostnadsbidraget utgår till förening som beviljats grundbidrag och som inkommit med godkänd ansökan. Bidraget baseras på de kostnader föreningen haft under året och betalas i efterskott året därpå.

Bidraget utgår med 60% av lokalkostnaden exklusive hyresintäkter, dock max 35 000 kr per förening och år.

Ansökan kan göras en gång per år, senast måndagen sista veckan i februari.

För att beviljas grundbidrag, aktivitetsbidrag, evenemangsbidrag,
utbildningsbidrag eller projektbidrag krävs att föreningen har en barnfättspolicy, en jämställdhet- och mångfaldsplan, en alkohol- och drogplicy samt en miljöpolicy.

Ni finner mallar för de olika policydokumenten här:

- Mall barnrättspolicyWord

- Mall jämställdhet- och mångfaldsplan Word

- Mall alkohol- och drogpolicyWord

- Mall miljöpolicyWord

Ska ni ansöka om aktivitetsbidrag; kom ihåg att spara närvarokort som blir underlag för ansökan:

Läs de fullständiga bidragsreglernaPDF

Ansök om föreningsbidraglänk till annan webbplats

Bidrag till religiösa samfund

Följande handlingar ska bifogas med ansökan om föreningsbidrag:

 • Protokoll från senaste årsmötet
 • Protokoll med beslut om firmatecknare (konstituerande protokoll)
 • Verksamhetsberättelse
 • Verksamhetsplan
 • Budget
 • Ekonomisk redovisning (resultatrapport och balansrapport)
 • Revisionsberättelse
 • Medlemsregister

Sydnärkebidrag

För att ansöka om sydnärkebidrag ska föreningen bedriva verksamhet i minst två av de fyra sydnärkekommunerna;

 • Askersund
 • Hallsberg
 • Kumla
 • Laxå

Dessutom ska föreningen ha sitt säte i någon av dessa kommuner.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 1 maj före det år som bidraget utbetalas.

Ansökan om sydnärkebidrag görs via denna länk som tar dig till vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I e-tjänsten finns också ytterligare information och riktlinjer för bidragetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följande handlingar ska bifogas med ansökan:

 • Verksamhetsberättelse för föregående år
 • Ekonomisk redovisning för föregående år.
 • Årsmötesprotokoll för innevarande år.
 • Medlemsregister
 • Stadgar. För föreningar som inte tidigare lämnat in dessa.
 • I ansökan ska framgå kostnader för lokal, personal, utbildningsinsatser och informationsinsatser.