Bidrag

Kumla kommun stödjer föreningslivet genom bidrag, subventionerade hyror i kommunens anläggningar/lokaler samt stöd och rådgivning kring frågor som berör föreningslivet.

 

Föreningsbidrag 2020

2019-10-21 beslutade kommunfullmäktige att fastställa nytt reglemente för föreningsbidrag. Fullmäktige beslutade att aktivitetsbidraget för barn och unga ska gälla från 4–25 år, vilket är en förändring av det förslag som tidigare presenterats föreningarna.

Klicka här för att se det nya reglementet!PDF

Det innebär att ansökan om föreningsbidrag 2019 utgår, med undantag för religiösa samfund som fortfarande ska söka enligt det gamla reglementet.

Nästa ansökningsperiod blir januari-februari 2020. Ansökan ska då lämnas in via e-tjänst. Sista ansökningsdag är måndagen, sista veckan i februari.

Det går alltså inte att ansöka om föreningsbidrag för 2020 än!

Enligt de nya reglerna är föreningsbidragen uppdelade i flera olika bidrag:

 • Grundbidrag
 • Aktivitetsbidrag för barn, ungdomar och personer med funktionsvariationer
 • Aktivitetsbidrag för seniorer
 • Projektbidrag
 • Evenemangsbidrag
 • Utbildningsbidrag
 • Lokalkostnadsbidrag

Tänk på:

Ska ni ansöka om aktivitetsbidrag; kom ihåg att spara närvarokort som blir underlag för ansökan.

 • Närvarokort finns att hämta på Kumla kommuns hemsida.

Ska ni söka lokalkostnadsbidrag; kom ihåg att spara underlag för lokalkostnader.

Föreningsservice och kulturavdelningen kommer att kalla till ett möte efter årsskiftet för genomgång och workshop av e-tjänsten.

 

Ansökan om föreningsbidrag för religiösa samfund

Följande handlingar ska bifogas med ansökan om föreningsbidrag:

 • Protokoll från senaste årsmötet
 • Protokoll med beslut om firmatecknare (konstituerande protokoll)
 • Verksamhetsberättelse
 • Verksamhetsplan
 • Budget
 • Ekonomisk redovisning (resultatrapport och balansrapport)
 • Revisionsberättelse
 • Medlemsregister

 

Ansökan om Sydnärkebidrag

För att ansöka om sydnärkebidrag ska föreningen bedriva verksamhet i minst två av de fyra sydnärkekommunerna; Askersund, Hallsberg, Kumla eller Laxå. Dessutom ska föreningen ha sitt säte i någon av dessa kommuner.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 1 maj före det år som bidraget utbetalas.

Ansökan om sydnärkebidrag görs via länken till vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I e-tjänsten finns också ytterligare information och riktlinjer för bidragetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följande handlingar ska bifogas med ansökan:

 • Verksamhetsberättelse för föregående år
 • Ekonomisk redovisning för föregående år.
 • Årsmötesprotokoll för innevarande år.
 • Medlemsregister
 • Stadgar (för föreningar som inte tidigare lämnat in dessa)
 • I ansökan ska framgå kostnader för lokal, personal, utbildningsinsatser och informationsinsatser.