Bidrag

Kumla kommun stödjer föreningslivet genom bidrag, subventionerade hyror i kommunens anläggningar/lokaler samt stöd och rådgivning kring frågor som berör föreningslivet.

 

Om en förening är registrerad och godkänd som bidragsberättigad förening av kultur- och fritidsnämnden lämnar nämnden följande bidrag:

 • Startbidrag - uppgår för närvarande till 1 000 kr. Ansöks löpande under året
 • Föreningsbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - ansökan senast 17 oktoberlänk till annan webbplats - OBS! Just nu arbetar vi med att ta fram ett nytt reglemente för föreningsbidrag, vilket träder i kraft 2020 under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas. Det innebär i så fall att ansökan 2019 utgår, och ersätts med måndag, sista veckan i februrari 2020 enligt det nya reglementet. Kultur- och fritidsnämnden kommer hålla föreningarna uppdaterade om processen.
 • Sydnärkebidrag - ansökan senast den 1 majlänk till annan webbplats
 • Jubileumsfirande - 6 månader före jubileumsfirandetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Föreningsbidraget ska stödja följande organisationer och föreningar;

 

Ansökan om föreningsbidrag

Ansök om startbidrag och föreningsbidrag via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följande handlingar ska bifogas med ansökan om startbidrag:

 • Kopia på Skatteverkets beslut om organisationsnummer
 • Föreningens stadgar
 • Protokoll från senaste årsmötet
 • Protokoll med beslut om firmatecknare (konstituerande protokoll)
 • ANDT-policy
 • HBT-policy

Följande handlingar ska bifogas med ansökan om föreningsbidrag:

 • Protokoll från senaste årsmötet
 • Protokoll med beslut om firmatecknare (konstituerande protokoll)
 • Verksamhetsberättelse
 • Verksamhetsplan
 • Budget
 • Ekonomisk redovisning (resultatrapport och balansrapport)
 • Revisionsberättelse
 • Medlemsregister

 

Ansökan om Sydnärkebidrag

För att ansöka om sydnärkebidrag ska föreningen bedriva verksamhet i minst två av de fyra sydnärkekommunerna; Askersund, Hallsberg, Kumla eller Laxå. Dessutom ska föreningen ha sitt säte i någon av dessa kommuner.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 1 maj före det år som bidraget utbetalas.

Ansökan om sydnärkebidrag görs via länken till vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I e-tjänsten finns också ytterligare information och riktlinjer för bidragetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följande handlingar ska bifogas med ansökan:

 • Verksamhetsberättelse för föregående år
 • Ekonomisk redovisning för föregående år.
 • Årsmötesprotokoll för innevarande år.
 • Medlemsregister
 • Stadgar (för föreningar som inte tidigare lämnat in dessa)
 • I ansökan ska framgå kostnader för lokal, personal, utbildningsinsatser och informationsinsatser.