Föreningsbidrag

Den 21 oktober 2019 beslutade kommunfullmäktige att fastställa nytt reglemente för föreningsbidrag.

Föreningsbidraget har två ansökningsperioder per år;
1 januari till 25 februari och 1 juli till 25 augusti.

Bidraget består av flera olika delar. Här nedan ser du när under året de olika delarna går att söka. Mer information om bidragets olika delar hittar du i menyn till vänster.

Bidrag

Kan erhållas

Sista ansökningsdatum

Startbidrag

En gång till nystartad förening

Söks löpande under året

Grundbidrag

En gång per år

Söks löpande under året

Aktivitetsbidrag för barn, ungdomar och personer med funktionsvariationer

Två gånger per år

25 februari och 25 augusti

Aktivitetsbidrag för seniorer

Två gånger per år

25 februari och 25 augusti

Projektbidrag

Två gånger per år

25 februari och 25 augusti

Evenemangsbidrag

Ingen gräns

Söks löpande under året

Utbildningsbidrag

Max 5000 kr per förening per år

Söks löpande under året

Lokalkostnadsbidrag

En gång per år

25 februari eller 25 augusti

Om du har frågor eller önskar stöd vid ansökan om föreningsbidrag är du välkommen att kontakta Föreningsservice på telefonnummer 019-58 80 00 eller via mejl på foreningsservice@kumla.se

Närvarokort aktivitetsbidrag

Om ni önskar ansöka om aktivitetsbidrag; kom ihåg att spara närvarokort som blir underlag för ansökan:

Fullständiga bidragsregler

Den 21 oktober 2019 beslutade kommunfullmäktige att fastställa nytt reglemente för föreningsbidrag.

Du kan läsa de fullständiga reglerna för föreningsbidrag här Pdf, 297 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar kring föreningsbidraget

Allmänna frågor

Vi är en Sydnärkeförening, omfattas vi av reglementet för föreningsbidrag?

Nej, Sydnärkeföreningar ansöker om Sydnärkebidrag och omfattas inte av det här reglementet. Information om detta bidrag finns på Kumla kommuns hemsida.

Det finns ingen firmatecknare med mobilt bank-id i min förening, hur gör vi för att ansöka om föreningsbidrag?

Mobilt bank-id krävs för att säkerställa uppgifternas riktighet och att uppgiftslämnaren har behörighet att ansöka om föreningsbidrag för föreningens räkning.

Om det inte finns någon firmatecknare som har
tillgång till mobilt bank-id ska föreningen i första hand försöka lösa frågan internt, till exempel genom att utöka behöriga firmatecknare till någon med bank-id.

I andra hand ska föreningen kontakta Föreningsservice.

Behöver stadgarna bifogas varje år vid ansökan om föreningsbidrag?

Ja, stadgarna bifogas varje år vid ansökan om föreningsbidrag. 4.2 Grundbidrag, § 6.

Hur ska föreningar göra som inte har stadgarna tillgängliga digitalt vid ansökan om föreningsbidrag?

I de fall föreningen inte har eller har möjlighet att tillhandahålla stadgarna digitalt ska Föreningsservice kontaktas.

Varför måste föreningen skicka in så många dokument (stadgar, verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll, revisionsberättelse, ekonomiskberättelse)?

Dokumenten behöver skickas in för att styrka föreningens verksamhet och för att säkerställa att bidrag betalas på korrekta grunder.

Varför behövs inte F-skattsedel vid ansökan om föreningsbidrag?

F-skattsedel behövs för föreningar som bedriver näringsverksamhet och är inte något som en förening per automatik får eller behöver från Skatteverket.

Det är därför inget som bedöms nödvändigt för att uppfylla
de grundläggande kraven för föreningsbidrag. Det är inte heller någonting samtliga föreningar förväntas ha eller skaffa.

Kumla kommun kan dock, om det bedöms nödvändigt för att hantera ansökan i de fall det är tillämpligt, begära in denna typ av uppgift. 3. Ärendehanteringsprocessen,§ 5.

Vad menas med att föreningen ska ha sitt säte i Kumla kommun?

Det innebär att föreningen ska utgå från och ha sin bas i Kumla kommun.

Får jag en bekräftelse på att ansökan mottagits?

Ja, det kommer en automatisk bekräftelse från e-tjänsten att ansökan är mottagen.


Aktivitetsbidrag

Hur många siffror i personnumret behöver framgå i närvarokorten för aktivitetsbidragen?

Det fullständiga personnumret ska framgå av aktivitetskorten för att styrka att personerna är skrivna i Kumla kommun.

Har kommunen rätt att begära in personuppgifter såsom fullständiga personnummer på deltagare och/eller medlemmar för detta ändamål enligt GDPR (dataskyddsförordningen)?

Kumla kommun har stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1 e att inhämta personuppgifter för ändamålet som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning och utförande av uppgift av allmänintresse.

Föreningen är dock skyldig enligt dataskyddsförordningen att underrätta den registrerade om att uppgifterna kan komma att lämnas vidare till Kumla kommun.

Hur definieras deltagare med funktionsvariation?

Deltagare med funktionsvariation definieras enligt reglementet som deltagare som med anledning av en synlig eller dold fysisk eller psykisk funktionsvariation har behov av särskilt anpassade metoder, specialanpassad utrustning eller ledare med särskild medicinsk och/eller pedagogisk kompetens. 4.3 Aktivitetsbidrag för barn, unga och personer
med funktionsvariationer, § 9.

Finns det någon åldersgräns för att erhålla aktivitetsbidrag för
personer med funktionsvariationer?

För deltagare med funktionsvariation/er finns ingen bortre åldersgräns.
4.3 Aktivitetsbidrag för barn, unga och personer med
funktionsvariationer, § 9

Innefattas sjukpensionärer av aktivitetsbidraget för barn, unga och
personer med funktionsvariationer?

Om deltagarna med anledning av en synlig eller dold fysisk eller psykisk funktionsvariation har behov av särskilt anpassade metoder, specialanpassad utrustning eller ledare med särskild medicinsk och/eller pedagogisk kompetens, kan föreningen ansöka om aktivitetsbidrag för barn, unga och personer med funktionsvariationer.

Att vara sjukpensionär innebär dock inte per automatik att föreningen är berättigad bidraget. 4.3 Aktivitetsbidrag för barn, unga och personer med funktionsvariationer, § 9.


Lokalkostnadsbidrag

Min förening bokar lokal och betalar då en avgift per gång via faktura, kan vi söka lokalkostnadsbidrag?

Ja, om lokalen uppfyller villkoren för lokalkostnadsbidraget kan föreningen söka lokalkostnadsbidrag för detta. Fakturorna motsvarar då hyresavin och ska bifogas ansökan.

Betalar er förening kallhyra och ska söka lokalkostnadsbidrag?

I e-tjänsten ska ni då bifoga eventuella kostnader för el, värme, VA, sotning och sophämtning på samma ställe där ni infogar hyreskalkylen.

Det går bra att bifoga fler filer vid infogandet av hyreskalkylen så alla eventuella kostnader utöver hyran ska bifogas där.