Sydnärkebidrag

Syfte med sydnärkebidraget är att:

 • stödja föreningarnas strävan för full delaktighet och jämlikhet i samhället.
 • möjliggöra för föreningarna att verka för samhällsförändringar i syfte att förbättra levnadsvillkoren för föreningens medlemmar.
 • stödja opinionsbildning och kunskapsbildning för ökad förståelse.
 • stödja föreningarnas aktiviteter för barn, ungdomar och deras familjer samt vuxna enskilt eller i grupp.
 • främja kommunikationen mellan kommunerna och föreningarna

Ansökan görs via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och ska vara Kumla kommun tillhanda
senast den 1 maj före det år som bidraget utbetalas. Bidraget söks för verksamhet som genomförts under föregående år.

Handläggning av inkomna ansökningar hanteras av samtliga sydnärkekommuner tillsammans då tjänstepersoner från Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun och Askersunds kommun träffas under hösten. Utbetalning av beviljade bidrag sker sedan i februari efterföljande år.

Vem är bidragsberättigad?

Föreningar i sydnärke som bedriver verksamhet för personer med funktionsvariationer och har verksamhet i minst två av de fyra sydnärkekommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå.

Krav

 
 • Föreningen ska bedriva verksamhet i minst två av de fyra sydnärkekommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla eller Laxå. Föreningens säte ska ligga i någon av dessa kommuner.
 • Föreningen ska tillhöra en riksorganisation. Saknas riksorganisation kan undantag beviljas.
 • Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt vedertagna demokratiska principer och vara öppen för alla som önskar stödja föreningens ändamål och syfte.
 • Föreningen ska ha en egen ekonomi som innefattar medlemsavgifter.
 • Föreningen är skyldig att uppge om bidrag erhålls från andra bidragsgivare.
 • Föreningen ska ha organisationsnummer och ett bank- eller plusgiro.
 • Felaktiga uppgifter kan innebära att föreningen nekas bidrag.

Följande handlingar ska bifogas digitalt med ansökan

 • Verksamhetsberättelse för föregående år
 • Ekonomisk redovisning för föregående år
 • Årsmötesprotokoll för innevarande år
 • Medlemsregister
 • Stadgar (För föreningar som inte tidigare lämnat in dessa.)
 • I ansökan ska kostnader för lokal, personal, utbildningsinsatser och informationsinsatser framgå

Ansökan

Ansökan görs via följande e-tjänst:
Sydnärkebidrag - Kumla kommun Länk till annan webbplats.

Ansökan ska vara Kumla kommun tillhanda senast den 1 maj före det år som bidraget utbetalas. Bidraget söks för verksamhet som genomförts under föregående år.